Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2011, Nummer 04, 25 oktober 2011

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2011-04

Deze circulaire heeft als doel de verkoopregels zoals neergelegd in de MG 2006-06 op bepaalde punten nader te specificeren en te actualiseren, alsmede de procedures en de voorwaarden voor toestemming toe te lichten. Met deze hernieuwde circulaire vervalt de MG 2006-06.

Regeling vervreemdingen woongelegenheden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 oktober 2011, 2011- 2000426739, inzake de toestemmingsprocedure bij de verkopen van woongelegenheden van toegelaten instellingen aan natuurlijke personen en de beperking van de meldingsplicht (Regeling vervreemdingen woongelegenheden)

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over woningverkopen door woningcorporaties per 1 november 2011

Overzicht MG's

Hier vindt u een overzicht van alle MG's.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
cluster Corporaties

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.