Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

MG-digitaal

Jaargang 2014, Nummer 01, 22 januari 2014

MG's (Minister aan Gemeenten) zijn circulaires die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer stuurt aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij gaan over woonbeleid en hebben betrekking op nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen en het geven van advies of informatie. MG-digitaal is een attenderingsservice over de inhoud van de MG.

MG 2014-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

Deze MG-circulaire betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2014, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085, de huurprijsnorm (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie. Tevens is opgenomen een samenvattend overzicht van de huurparameters. In de bijlagen zijn de liberalisatiegrenzen vanaf 1989 en de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2014 opgenomen.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen
Directie Woningmarkt, afdeling Corporaties

MG-digitaal

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.