Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 april 2015

Met deze nieuwsbrief houdt de directie Koninkrijksrelaties u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Blog directeur Koninkrijksrelaties

Beste allen,

Begin maart is in de Rijksministerraad besloten een concept algemene maatregel van rijksbestuur (Amvrb) ex art. 51 Statuut inzake de oprichting van een Integriteitkamer op Sint Maarten aan de Raad van State van het Koninkrijk aan te bieden voor advies. De Amvrb vloeit voort uit de rapporten van PricewaterhouseCoopers (opgesteld in opdracht van de Gouverneur n.a.v. de aanwijzing door de RMR van najaar 2013) en de commissie Wit/Samson (in opdracht van de toenmalige regering van Sint Maarten). Tot dan was het niet gelukt om tussen Sint Maarten en Nederland overeenstemming te bereiken over de inhoud van een nationale regeling (een Landsverordening), in combinatie met een protocol ex art. 38, eerste lid Statuut, waarin afspraken zouden worden neergelegd over de rechtshandhaving, een onmisbare schakel bij de bestrijding van schendingen van integriteit op het eiland. De intentie om een gezamenlijke oplossing te bereiken bestaat nog steeds, maar indien het niet zou lukken tot die oplossing te komen, staat voor het Koninkrijk in feite nog slechts de weg open naar de toepassing van art. 51 van het Statuut, uiteraard mede afhankelijk van het advies van de Raad van State, dat begin mei wordt verwacht.

Lees meer

Koninklijk paar bezoekt Aruba en Bonaire

Op 1 mei brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op uitnodiging van de Gouverneur van Aruba, Fredis Refunjol, in Oranjestad een bezoek aan SAILAruba 2015. Ook minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is bij de evenementen aanwezig.

 

Als beschermpaar van het Oranje Fonds maken de Koning en Koningin van de gelegenheid gebruik op Bonaire en Aruba twee projecten, die deelnemen aan het Oranje Fonds Programma Kansen voor Jongeren, te bezoeken, alsook één van de Appeltjes van Oranje-winnaars van 2015. 

Lees meer

Bijeenkomst professionals eilandkinderen, professionals en BZK over remigratie

Veel jongeren uit het Caribische deel van het Koninkrijk vertrekken van hun eiland om in Europees Nederland te gaan studeren. Een groot deel van deze jongeren blijft na hun studie plakken in Nederland. Deze braindrain is nadelig voor de eilanden, omdat juist deze talenten uit het gebied een verschil kunnen maken voor hun eiland. Gekwalificeerde menskracht is belangrijk voor de ontwikkeling van de eilanden. Dit geldt niet alleen als ambtenaar voor overheidsorganisaties, maar ook als zelfstandige met innovatie ideeën.

Lees meer

Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in Nederland gaan studeren, blijven in de toekomst een oudedagsvoorziening opbouwen. De ministerraad heeft op 27 maart 2015 ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hier zorg voor draagt.

Lees meer

Lunchlezing ‘Migratie naar het Koninkrijk: recente ontwikkelingen’

De directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert periodiek lunchlezingen over onderwerpen die betrekking hebben op het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Op 31 maart 2015 is een lunchlezing georganiseerd die dit keer is gegeven door mevrouw Flora Goudappel met de titel ‘Migratie naar het Koninkrijk: recente ontwikkelingen’. Mevrouw Goudappel is universitair hoofddocent Europees recht aan de Erasmus universiteit en houdt zich bezig met handelsrecht in overzeese gebieden van de EU, strafrecht en zaken omtrent privacy, veiligheid en burgerschap.

Lees meer

Algemeen Overleg ‘Staat van bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten’

Op 31 maart vond het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties plaats over de staat van bestuur van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op 8 april vond het vervolgoverleg waarbij twee moties zijn ingediend, waarvan bij de stemming op 14 april één motie is aangenomen en de andere verworpen. De aangenomen motie Van Raak / Bosman verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten, zowel tussen de landen als met landen buiten het Koninkrijk.

Lees meer

Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht benoemd

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 2 april ingestemd met de instelling van de evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht. De evaluatiecommissie moet zich een oordeel vormen over de vraag of Curaçao en Sint Maarten structureel voldoen aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht.

 

In de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten is voorgeschreven dat vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet – 10 oktober 2010 - de Rijksministerraad een besluit moet nemen over het al dan niet, of gedeeltelijk laten vervallen van het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten. Voordat een besluit wordt genomen, vindt een evaluatie plaats door een commissie.

Lees meer

KR op pad: Programma Goed Bestuur van start

Op 31 maart 2015 is er op Sint Eustatius een startbijeenkomst geweest over bestuurlijke ontwikkeling. Belangrijke waarden als integriteit, professionaliteit en effectiviteit vormen de basis van goed bestuur die de Gezaghebbers en de minister van BZK onderschrijven. De ambitie is om duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur te bewerkstelligen.

Lees meer

3 vragen aan: Eric Brakke

In april is het programma “Versterking rechtshandhaving Caribische landen in het Koninkrijk” van start gegaan en is Eric Brakke bij de directie KR begonnen om dit programma op de rails te zetten. Ter introductie stellen we drie vragen aan hem.

 

Ben je bekend in het Caribisch dossier?

Ja. Ik heb een aantal jaar gewerkt als plaatsvervangend en waarnemend directeur Naturalisatie bij de IND. Het verkrijgen van het Nederlanderschap is bij Rijkswet geregeld. Aanvragen die overzees zijn ingediend worden opgestuurd naar Rijswijk en daar wordt beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan. Er was veel contact met onze ketenpartners; denk aan DIMAS, Kranshi, de Censo-kantoren, de Kabinetten van de Gouverneur enzovoort. In de regel maakten we jaarlijks de oversteek om ook in persoon te overleggen. Dan spraken we meestal ook met bewindspersonen en de gezaghebbers.

Lees meer

Agenda

20 mei           Algemeen Overleg Tweede Kamer ‘Koninkrijksconferenties 2014 en 2015’
21 mei           Algemeen Overleg Tweede Kamer ‘Verzamel overleg Koninkrijksrelaties’
8 t/m 12 juni  Caribisch Nederland-week (in Nederland)
10 juni           Justitieel Vierpartijenoverleg (in Sint Maarten)
16 juni           Koninkrijksconferentie (Curaçao)

Colofon

Redactie: NieuwsbriefKoninkrijksrelaties@minbzk.nl Website: www.Koninkrijksrelaties.nl Twitter: Erwin Arkenbout@directieKR

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Directie Koninkrijksrelaties