< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 juli 2014

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u werkzaam bent in de vreemdelingenketen of omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. De verschillende partijen in de vreemdelingenketen werken samen aan het digitaliseren van de documenten en het realtime online beschikbaar hebben van vreemdelingeninformatie. Het programma Keteninformatisering Vreemdelingenketen ondersteunt hen daarbij. U leest hierover in deze nieuwsbrief.

Grote stap in de verdere bouw van de centrale voorzieningen

Vanaf 5 juli 2014 wisselen het COA en de IND documenten digitaal uit. Zodra de IND een beschikking of gerechtelijke uitspraak gedigitaliseerd in het Centraal Digitaal Depot (CDD) plaatst, ontvangt het COA hiervan een signaal via de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV). Met die informatie kan het COA het document ophalen en gebruiken voor haar eigen werkzaamheden. In eerste instantie bestaan het digitale en analoge proces nog naast elkaar; zodra er voldoende ervaring met en vertrouwen in het nieuwe proces bestaat, wordt met het oude gestopt.

Door dit mogelijk te maken is een grote stap gezet in het kader van de bouw en aanpassing van de centrale voorzieningen. Het bestaande CDD van JustID is hiervoor uitgebreid met een functionaliteit die noodzakelijk is voor het opvragen en deponeren van digitale documenten in de vreemdelingenketen. Functionaliteit om te zoeken en metadata te wijzigen wordt in het najaar toegevoegd. Aan de Basisvoorziening Vreemdelingen is functionaliteit toegevoegd die een signaal uitstuurt naar geabonneerde ketenpartners op het moment dat een nieuw document in het CDD is geplaatst.

Andere ketenpartners sluiten op een later moment aan op het CDD. Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) sluiten aan in het najaar. Het streven van de drie ketenpartners COA, DT&V en IND is om elkaar vanaf medio 2015, mede dankzij deze voorzieningen, geen papier meer te versturen.

De overige partijen (Dienst Justitiële Inrichtingen, Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Buitenlandse Zaken) volgen dit voorbeeld stapsgewijs.

Lees hier meer over deze documentenuitwisseling.

Analyse ketentransacties goed op gang

Om digitale informatie-uitwisseling in de vreemdelingenketen mogelijk te maken is in de zomer van 2012 een eerste inventarisatie gemaakt van alle transacties die tussen twee of meerdere ketenpartners worden uitgewisseld. Deze inventarisatie is gemaakt door het programma Keteninformatisering in samenwerking met de ketenpartners.

Op dit moment werken alle partners in de vreemdelingenketen aan een zo volledig mogelijk overzicht van ketentransacties. Er zijn nu ruim 300 ketentransacties bekend bij het programma Keteninformatisering. Dit aantal kan toe- of afnemen, omdat ketenpartners nieuwe ketentransacties ‘ontdekken’ binnen de eigen organisatie of omdat transacties bij nader inzien geen ketentransacties blijken te zijn. Met meer dan een kwart van de huidige transacties is inmiddels gestart met de analyse.

Sinds begin 2014 wordt een groot aantal van deze transacties door partijen, ondersteund door het programma Keteninformatisering, nader geanalyseerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Deze transactieanalyses hebben als doel een voorstel te doen voor de wijze waarop de informatie, die met de transactie wordt uitgewisseld, kan worden gedigitaliseerd. Te denken valt aan het digitaliseren van de gegevens in de vorm van een bericht, in de vorm van een digitaal document, of als een combinatie van beide. Op basis van het voorstel, wordt vervolgens de precieze technische oplossing, de aanpak en planning van de implementatie van de digitale ketentransactie bepaald met de betrokken (keten)partijen.

Ketenbrede managementinformatieanalyses met behulp van KMI+

Op 3 juli vond de ketenconferentie plaats in het New Babylon Meeting Center in Den Haag. Tijdens deze conferentie verzorgden Angelique Bleijie en Erwin van Bochove van de directie Regie i.o. een presentatie over KMI+.

KMI+ is het vernieuwde datawarehouse dat ontwikkeld is om ketenbrede managementinformatie over de vreemdelingenketen te genereren. Deze managementinformatie zorgt ervoor dat analyses ten behoeve van verantwoording en sturing in de vreemdelingenketen kunnen worden uitgevoerd. Doordat de gegevens die in KMI+ worden opgenomen aan een V-nummer gerelateerd zijn, is het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens van verschillende ketenpartners met elkaar te combineren. Belangrijk om te weten is dat de ketenpartners eigenaar blijven van hun eigen gegevens; daarom worden gegevens en interpretaties van de uitkomsten niet zonder afstemming met de informatie-eigenaar met anderen gedeeld. In deze sessie werd nog eens benadrukt dat KMI+ uitdrukkelijk niet bedoeld is voor operationeel gebruik, maar alleen voor de tactische en strategische informatievoorziening.

Aan het einde van de presentatie kregen de deelnemers een demo van het programma te zien. Hierin werd onder andere het Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen getoond. In KMI+ wordt veel informatie tussen partijen gewisseld. Daarom is het van essentieel belang dat iedereen bekend is met de definitie van de begrippen die gebruikt worden in KMI+. Het gegevenswoordenboek helpt hierbij. Ook de analyse-omgeving van KMI+ werd getoond waarbij gegevens van enkele organisaties en de BVV gecombineerd werden. Dit is een typisch voorbeeld van een ketenbrede analyse. De mogelijkheden die met dergelijke analyses ontstaan, zorgden voor veel enthousiasme bij de deelnemers. 

Deze bijeenkomst was voor bestuurders van de Vreemdelingenketen en werd georganiseerd door de Directie Regie i.o van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vragen over KMI+? Neem contact op via
postbus.kmiservicedesk@minvenj.nl

Verslag Dag van de Keteninformatisering

Op 22 mei vond de Dag van de Keteninformatisering plaats. De meest recente ontwikkelingen rondom de informatisering van de vreemdelingenketen kwamen hier aan bod. De meer dan 280 bezoekers kregen informatie in bijna 30 workshops en bij 11 stands op de informatiemarkt. Op de website vindt u de verslagen van alle workshops, de presentaties en foto’s van de dag terug.
 

Uit de evaluatie blijkt dat de dag zeer goed beoordeeld is door de bezoekers. Zowel qua inhoud als qua locatie. Het netwerken is de belangrijkste reden om naar de Dag van de Keteninformatisering te komen. De komende tijd geeft het programma Keteninformatisering invulling aan deze behoefte, door de organisatie van kleinere themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten maken deelnemers nader kennis met elkaar en kunnen zij van gedachten wisselen over specifieke thema’s. In eerste instantie komen thema’s aan bod die tijdens de Dag van de Keteninformatisering erg populair waren. Uw ideeën en suggesties hiervoor, ontvangen wij ook graag. Via de website en deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten.

Colofon

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over Keteninformatisering in de Vreemdelingenketen? Neem dan contact met ons op via info@zichtopdevreemdelingenketen.nl.

Meer informatie

Op onze website www.zichtopdevreemdelingenketen.nl leest u meer over de laatste ontwikkelingen. Heeft u zelf informatie die u met de ketenpartners wilt delen via onze nieuwsbrief en/ of website? Laat het ons weten!

Redactie

Evelien Kingma - Implementatiecoördinator
Karianne van der Weijden - Communicatieadviseur