< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 8, Nummer 5, 10 juni 2016

JBZ: Strengere regels voor aanschaf en bezit gevaarlijke vuurwapens

Tijdens de JBZ-raad in Luxemburg zijn EU-lidstaten tot een gezamenlijk standpunt gekomen voor de herziening van de richtlijn omtrent vuurwapenhandel en vuurwapenbezit. De herziening is gericht op het aanpakken van een aantal zwakke punten in bestaande wetgeving. Deze kwamen aan het licht in de nasleep van de reeks terroristische aanslagen die vorig jaar in Europa plaatsvond. Lees meer

Steun in de Eerste Kamer voor betere bescherming erfgenaam

De Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen een wetsvoorstel aangenomen van minister Van der Steur waardoor erfgenamen hun privévermogen beter kunnen beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. De regeling treedt op 1 september 2016 in werking. Lees meer

Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf levensvatbaar te houden

De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege zal de staatssecretaris gaan adviseren of een levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-activiteiten. Lees meer

Maatregelen voor meer maatwerk in de rechtsbijstand

Minister Van der Steur wil het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbeteren zodat problemen van rechtzoekenden met meer maatwerk op een zo laagdrempelige en eenvoudig manier goed worden opgelost. Hierbij gaan de Raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket nauwer samenwerken met andere relevante spelers, zoals de advocatuur en sociaal raadslieden. Lees meer

Tweede Kamer stemt in met advocaat bij politieverhoor

De Tweede Kamer heeft twee wetsvoorstellen van minister Van der Steur aangenomen over het recht van een verdachte op bijstand van een raadsman voorafgaand en tijdens het politieverhoor. In het ene wetsvoorstel met bijbehorend uitvoeringsbesluit wordt de Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman omgezet in Nederlands recht.

Lees meer

Intrekking of weigering asielvergunning ook bij voorwaardelijke straf of taakstraf

Staatssecretaris Dijkhoff scherpt het beleid bij intrekking of weigering van een asielvergunning verder aan. Voortaan kan een asielvergunning niet alleen bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf maar ook bij een voorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf worden ingetrokken of geweigerd. Lees meer

Reactie minister van VenJ op het onderzoeksrapport van de Commissie Oosting-II

Minister Van der Steur onderschrijft het onderzoeksrapport van de Commissie Oosting-II, dat bevestigt dat in deze kwestie veel is misgegaan. Tevens maakt het rapport duidelijk dat bij de zoektocht naar het bonnetje in de Teeven-deal geen aanwijzingen zijn gevonden over het doelbewust tegengaan van het achterhalen van de gezochte informatie over de betaalgegevens. Lees meer

Tweede Kamer voor intrekking Nederlanderschap jihadist

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Van der Steur aangenomen op grond waarvan het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie. Bij terugkeer naar Nederland kunnen deze jihadisten immers een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Lees meer

Ruim 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2016

In de eerste vier maanden van 2016 zijn meer verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In totaal zijn 3.001.610 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. Lees meer

Rijksbreed wetgevingsprogramma naar parlement

Minister Van der Steur heeft in het kader van Verantwoordingsdag 2016 een geactualiseerde versie van het Rijksbrede wetgevingsprogramma naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft ter uitvoering van het regeerakkoord een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding met belangrijke financiële doelstellingen.

Lees meer

High Impact Crimes op laagste niveau in afgelopen tien jaar

Het aantal High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer, is gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen tien jaar. ‘Ik ben tevreden met deze daling die het gevolg is van de gezamenlijke aanpak door publiek-private partijen. Ik heb veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen', aldus minister Van der Steur. Lees meer

Tweede Kamer stemt in met bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding van minister Van der Steur aangenomen. De overheid kan een meldplicht, gebiedsverbod of een contactverbod opleggen op grond van gedragingen die in verband kunnen worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan. Lees meer

Dijkhoff: nieuwe opvangplekken asielzoekers en huisvesting statushouders urgent

Gemeentelijke plannen om opvang voor asielzoekers te organiseren en statushouders te huisvesten moeten sneller worden uitgevoerd en in meer gemeenten van de grond komen. Dit stelt staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer.  Samen met zijn collega Plasterk (BZK) schreef Dijkhoff dit ook in een brief aan gemeenten. Lees meer

Van der Steur pleit op anti-corruptietop voor meer transparantie

Minister Van der Steur heeft bij een internationale anti-corruptie top in London ervoor gepleit dat alle landen overgaan tot het registeren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van rechtspersonen. Dit is volgens de minister essentieel in de strijd tegen corruptie en witwassen, maar ook om financiering van terrorisme tegen te gaan. Lees meer

Veel in gang gezet naar aanleiding rapport Hoekstra

Er is veel in gang gezet aan maatregelen na het verschijnen van het rapport van de commissie Hoekstra over de strafrechtelijke beslissingen in de zaak Bart van U. Dat schrijft minister Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van maatregelen die voortkomen uit aanbevelingen van de commissie Hoekstra. Lees meer

Politieagent niet langer direct verdachte na geweldgebruik

Politieagenten krijgen voortaan niet meer automatisch het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Een feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden komt daarvoor in de plaats. Dit is de kern van een wetsvoorstel van minister Van der Steur dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Lees meer

Beslag leggen op bankrekening in Europese Unie wordt makkelijker

Nederlandse burgers en bedrijven kunnen met behulp van een speciale Europese procedure makkelijker conservatoir beslag leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Eenvoudiger inning van grensoverschrijdende vorderingen leidt tot een lager bedrag aan oninbare vorderingen. Daar gaat een positief economisch effect van uit. Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.