< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 20, 9 juli 2015

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Vergeet niet u aan te melden voor de Conferentie Antwoorden bij VerAntwoorden op 23 september a.s. te Nieuwegein

Vanaf het moment dat de aanmeldingsite voor de conferentie Antwoorden bij VerAntwoorden werd opengesteld hebben al honderden belangstellenden zich opgegeven. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit interessante lezingen en presentaties over een reeks onderwerpen die te maken hebben met verantwoording en toezicht. Als u dat nog niet hebt gedaan dan kunt u dat alsnog doen via de link https://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/Antwoorden-bij-VerAntwoorden.asp

De conferentie richt zich op alle betrokkenen bij het verantwoordingsproces in het onderwijs en is een samenwerking tussen de brancheorganisaties, de VTOI en OCW. Meldt u zich spoedig aan in verband met de organisatorische planning van die dag. En geef het vooral door aan andere mogelijk geïnteresseerden binnen uw organisatie, zoals bestuursleden, leden RvT en bijvoorbeeld MR-leden. Nadere informatie treft u aan in bijgaande flyer.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/06/04/flyer-conferentie-antwoorden-bij-verantwoorden.html

Goede score bij aanleveren jaarcijfers 2014 via XBRL

Vanaf het verslagjaar 2014 kunnen alle instellingen in de sectoren MBO en HO hun jaarcijfers elektronisch aanleveren via het XBRL-portaal. Daarvan hebben veel instellingen gebruik gemaakt en dat is bemoedigend. De score is als volgt:
 
Totaalresultaat per 07-07-2014

Sector Aantal instellingen Jaarcijfers in XBRL aangeleverd     %
wo 19 17   89%
hbo 37 27   73%
mbo 82 54   66%
       
       
Enkele instellingen namen de geboden gelegenheid te baat om bij DUO ter plekke hun jaarcijfers in te voeren.
Vanaf volgend jaar kunnen de scholen in de PO en VO sectoren eveneens de jaarcijfers via XBRL aanleveren en dat vervangt dan de EFJ-aanlevering. Daartoe wordt de komende maanden gewerkt aan de verbreding van de voorlichting over XBRL zodat ook daar de nieuwe XBRL-methode snel algemeen wordt ingevoerd voor de aanlevering van de jaarcijfers.

Daarnaast wordt de taxonomie uitgebreid, zodanig dat straks de gehele jaarrekening in XBRL-format kan worden opgesteld en aangeleverd, inclusief de controleverklaring. Voor meer informatie: Zie de XBRL-pagina op de DUO-website.

OOB brief aan de Tweede Kamer

De Ministerraad heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven met een advies over de uitbreiding van het aantal instellingen met een OOB status*. Deze status houdt een aangescherpte procedure in voor de accountantscontrole en heeft dus vooral gevolgen voor de wijze waarop de accountant de controle uitvoert en de verklaring afgeeft. Het advies betreft - naast de onderwijssector - de woningcorporaties, de decentrale overheden, de pensioenfondsen en de netbeheerders. De directe aanleiding was het AFM-rapport uit 2014, dat aangaf dat de accountantscontrole soms aanzienlijke tekortkomingen vertoonde. OCW heeft aangegeven dat voor de onderwijsinstellingen de aanwijzing als OOB weinig toegevoegde waarde zal hebben bij de controle. De Directie Rekenschap van de Inspectie brengt jaarlijks een strak controleprotocol uit en oefent daarbij ook toezicht uit op de kwaliteit van de accountantscontrole door middel van reviews. Voor de grotere instellingen voor Onderzoek en Wetenschapsbeleid KNAW, NWO en KB geldt deze toezichtstructuur niet. Daarom zijn deze instellingen wel voorgedragen om te worden aangewezen als OOB instelling.
Het bovenstaande is afgestemd met de betrokken brancheorganisaties en met de genoemde OWB-instellingen.

*OOB staat voor Organisaties van Openbaar Belang.

Bijgaand de link naar de brief aan de Tweede Kamer http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/26/kamerbrief-organisaties-van-openbaar-bestuur.html

Evaluatie gegevens Continuïteitsparagraaf

Vorige week is een vervolg gegeven aan het evaluatieoverleg over de gegevens uit de Handreiking Continuïteitsparagraaf, zoals deze in het jaarverslag worden opgenomen. Daarbij zijn onder meer de navolgende aanpassingen voorgesteld:
- Samenvoeging van de bestaande handreikingen PO/VO en MBO/HO tot één handreiking, die voor alle sectoren toepasbaar is
- het verduidelijken van de status van de in de Handreiking genoemde teldatum van 31 december v.w.b. de aantallen studenten en de formatiegegevens
- een aanpassing van de indeling van de formatiegegevens zodanig dat deze beter aansluit op de praktijk. Dat leidt waarschijnlijk tot een inperking van de categorieën
- de aanpassing van de posten eigen vermogen en vlottende activa.

Deze voorstellen worden nu verder uitgewerkt en zodra hierover is beslist wordt aan de instellingen een brief gezonden waarin de aanpassingen worden toegelicht. Deze zullen dan gelden vanaf het verslagjaar 2015. Uiteraard wordt dan ook artikel 4, lid 4 van de RJO bijgesteld.

Tenslotte wensen we alle lezers van deze Nieuwsbrief een prettige vakantie.

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag