< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 23, 10 december 2015

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs. Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Onderwijs accountantsprotocol beschikbaar

De Inspectie van het Onderwijs heeft bericht dat de definitieve versie van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 nu beschikbaar is op haar website.
U kunt het accountantsprotocol rechtstreeks raadplegen via de link http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2015/11/onderwijsaccountantsprotocol-ocw-ez-2015.html
In het accountantsprotocol, dat als PDF-formaat beschikbaar is, kunt u de onderliggende wet- en regelgeving en overige relevante documenten raadplegen door het klikken op de links in de tekst.

Openbaarmaking jaarstukken

Zowel de jaarrekening als het jaarverslag van onderwijsinstellingen worden beschouwd als openbare stukken. Naast de aanlevering aan OCW/DUO maakt het merendeel van de onderwijsinstellingen deze ook openbaar en toegankelijk via de eigen website, maar toch (nog) niet allemaal. Bij de recente begrotingsbehandeling in de Tweede kamer is een motie ingediend waarin is aangegeven, dat de instellingen hun jaarverslag moeten publiceren op de website. Dat punt is inmiddels ook opgenomen in een aantal Branchecodes.

Aanpassing Handreiking Continuïteitsparagraaf

De eerder aangekondigde nadere brief over de inrichting van de Continuïteitsparagraaf is inmiddels verschenen. (zie bijgaand) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2015/10/30/continuiteitsparagraaf-in-jaarverslag-onderwijsinstellingen
Vanaf het verslagjaar 2015 kan de aanlevering van de gegevens uit de Continuïteitsparagraaf alleen nog geschieden via het XBRL-blad CP. Zie hierna onder XBRL.

XBRL aanpassing taxonomie en aanlevering jaarcijfers 2015

DUO heeft toegezegd dat vanaf 1 februari 2016 de XBRL-taxonomie voor de aanlevering van de jaarcijfers 2015 via het XBRL-portaal beschikbaar is. Vanaf dat moment kunt u uw jaarcijfers dus via het XBRL-portaal aanleveren. In diverse voorlichtingsbijeenkosten is aan de zogeheten zelf-administrerende scholen in de sectoren po en vo uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. De ervaringen met de aanlevering van de jaarcijfers 2014 bij de sectoren MBO en HO waren zodanig positief, dat DUO heeft besloten om geen aanpassing (meer) te maken van EFJ 2014 voor de aanlevering van de jaarcijfers 2015. Alle instellingen worden uitgenodigd om daarvoor het XBRL-portaal te gaan gebruiken. DUO werkt er hard aan om de taxonomie voor de aanlevering van de jaarcijfers 2015 op 1 februari 2016 beschikbaar te kunnen stellen. De Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs krijgen begin 2016 een aparte uitnodiging om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.
De diverse werkgroepen werken momenteel aan de uitbreiding van de taxonomie tot een volledige jaarrekenig. Deze wordt in april 2016 verwacht, waarna een test begint met een aantal pilot-instellingen. Daarbij komen ook de dringend gewenste aanvullende verbeteringen aan bod, zoals het voorinvullen van de bekostigings/subsidiegegevens en de koppeling met administratiepaketten. Voor dit laatste zijn we echter afhankelijk van de voortgang, die de software pakketleveranciers maken met het inbouwen en koppelen van XBRL.
Hierop aansluitend zijn accountants drukdoende hun controleverklaring in XBRL-format te realiseren.
Volledigheidshalve wordt nog gemeld, dat de in 2014 gebruikte e-formulieren voor de opgave WNT-gegevens en de Continuïteitsparagraaf komen te vervallen. Die opgaven kunnen alleen nog via de XBRL-methode.
Nadat u een keer één XBRL-aanlevering via het portaal hebt gedaan, wordt vanaf het daaropvolgende verslagjaar een terugkoppeling mogelijk van alle via XBRL-aangeleverde gegevens. Dat geldt ook voor de WNT-opgave.

Opgave WNT-gegevens

Zoals hiervoor gemeld bevat de onderwijstaxonomie XBRL vanaf verslagjaar 2015 ook de opgave van WNT-gegevens. Daarbij zijn handige zaken ingebouwd, zoals een berekening van de maximum-normen in relatie tot de sector en de betrekkingsomvang van betrokkene.
De WNT-opgave module bevat ook de BZK-beslisboom, die het invullen praktisch ondersteunt. Het in 2015 gebruikte e-formulier WNT komt te vervallen.
Ook als u onverhoopt uw jaarcijfers niet aanbiedt via het XBRL-portaal moet u de WNT gegevens toch op die wijze als aparte opgave aanleveren.

Besteding en verantwoording van de middelen Kwaliteitsafspraken (sector MBO)

Al vanaf de publikatie van de Regeling Kwaliteitsafspraken zijn door instellingen veel vragen gesteld over de bestedingsmogelijkheden en verantwoordingsverplichtingen van deze middelen. Het ministerie heeft onderkend dat de aanleiding tot mogelijke misverstanden zit in de tekst van artikel 1.7 van de betreffende regeling, Verantwoordingsplicht, en de tekst van artikel 2.5 Besteding. Artikel 2.5 Besteding zal hier op worden aangepast. Dit artikel zal gaan verwijzen naar de Regeling Onderwijs Subsidies, artikel 3 lid 2 letter c. De wijziging werkt dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
Concreet komt het erop neer dat instellingen er vanuit mogen gaan dat de gelden kunnen worden aangemerkt als niet-geoormerkte middelen. In de Regeling wordt duidelijk gesproken van een aanvullende subsidie en niet van een ophoging van de lumpsum. Dat betekent voor de veranwoording dat deze niet vallen onder RJ660.202 en dat bij de subsidie in principe kan worden uitgegaan van periodematching mits dat overeenkomt met de looptijd van de meerjarige vastgestelde plannen.

De Inspectie zal dit verwerken in het Onderwijsaccountantsprotocol zodra de Regeling is aangepast. Zij zullen wel een toevoeging in het overzicht Wet & Regelgeving opnemen als op het moment van publicatie van het W&R overzicht de regeling nog niet is gewijzigd.

Good practices buiten de onderwijssector

Onlangs zijn de prijzen uitgereikt voor het beste jaarverslag in de private sector. Dit gebeurt jaarlijks aan de hand van de zogenoemde Transparantiebenchmark.
AkzoNobel is de grote winnaar, Schiphol werd aangemerkt als meest innovatieve jaarverslag en ook het jaarverslag van Westland infra kreeg complimenten.
Onderstaand de doorlinks voor als u een good practice zoekt buiten de onderwijssector.

Over AkzoNobel wordt o.a. het volgende bericht in het juryrapport:

De jury prijst AkzoNobel voor het feit dat uitgebreid wordt ingegaan op de oorzaak van problemen, ook als deze buiten de eigen organisatie ligt. AkzoNobel toont daarmee haar verantwoordelijkheid voor de keten en de sector waarin zij actief is. De jury is ervan overtuigd dat de getoonde openheid - en daarmee kwetsbaarheid - een positieve bijdrage levert aan de cultuur van transparantie in Nederland. Daar profiteert de samenleving als geheel van.
https://www.akzonobel.com/nl/beleggersinfo/jaarverslag/

De prijs voor het meest innovatieve jaarverslag ging naar NV Luchthaven Schiphol.
De jury schrijft:
Het meest innovatieve jaarverslag: N.V. Luchthaven Schiphol
De prijs voor het meest innovatieve verslag is een blijk van waardering voor bedrijven die op een cratieve manier bijdragen aan de discussie over de maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Dit jaar heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan Schiphol Group. Schiphol Group is erin geslaagd om op beknopte wijze weer te geven wat écht belangrijk is.

Een ander innovatief aspect binnen de verslaggeving van Schiphol Group is de beschrijving van de keten waarin de organisatie actief is.

Dit resultuurt in een verslag dat niet alleen innovatief is, maar ook toegankelijk voor een breed publiek.
http://www.jaarverslagschiphol.nl/

Prijs voor een 'Snelle stijger': Westland Infra.
In 2014 heeft het bedrijf meer nadruk gelegd op waardecreatie en materialiteit. In de verslaggeving is een materialiteitsmatrix opgenomen en wordt ingegaan op alle materiële thema's.
http://www.westlandinfra.nl/files/6214/3444/0829/westland-infra-jaarverslag-2014.pdf

Aan het einde van dit jaar wensen wij alle lezers fijne feestdagen en een verantwoorde start van het nieuwe jaar 2016.

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag