< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 22, 15 oktober 2015

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs. Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Terugblik conferentie Antwoorden bij VerAntwoorden

We kijken met genoegen terug op de conferentie van 23 september jl. In een prima entourage droegen ruim 20 presentatoren/trices hun boodschap uit en hebben 670 deelnemers een nuttige en aangename dag beleefd. Inmiddels staan de presentaties op de conferentiesite http://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/Antwoorden-bij-VerAntwoorden.asp en hebben de deelnemers via de mail een verzoek ontvangen voor een korte evaluatie. Ook is van meerdere kanten de suggestie gedaan om dit soort evenementen vaker te organiseren. We gaan het eens overwegen en in ieder geval ook met de brancheorganisaties bespreken.

Openbaarmaking jaarstukken

Zowel de jaarrekening als het jaarverslag van onderwijsinstellingen worden beschouwd als openbare stukken. Naast de aanlevering aan OCW/DUO maakt het merendeel van de onderwijsinstellingen deze ook openbaar en toegankelijk via de eigen website.
Verwijzend naar de eerdere discussies herinneren wij toch nog even aan de afspraak, zoals verwoord in de diverse branchecodes, om uw volledige jaarrekening en jaarverslag toegankelijk te maken voor iedere belangstellende.

Aanpassing Handreiking Continuïteitsparagraaf

De Continuïteitsparagraaf zoals deze vanaf 2014 in het jaarverslag wordt opgenomen, wordt beschouwd als een goede stap in de richting van professioneel management. Na het eerste jaar is op grond van een evaluatie besloten tot enkele kleine aanpassingen. Zo wordt vanaf het verslagjaar 2015 de huidige twee versies van de Handreiking voor respectievelijk de sectoren PO/VO en de sectoren MBO/HO in elkaar geschoven. De toelichting bij de opgave van leerlingen/deelnemers/studentenaantallen wordt verduidelijkt. Het bleek namelijk dat enkele instellingen op de datum 31 december een hertelling uitvoerden, speciaal voor de opgave in de Continuïteitsparagraaf. Dat is echter niet nodig. Het gaat om de laatst bekende stand. De aanduiding van de formatiegegevens gaf ook aanleiding tot misverstanden. Daarom is ook dat aangepast en kunnen alle sectoren ermee uit de voeten. Tenslotte ondergaan de indeling van de balansposten vlottende activa en eigen vermogen een kleine aanpassing.
Al deze wijzigingen zijn het resultaat van uitvoerig evaluatieoverleg met alle partijen. Binnenkort ontvangt u een brief waarin de aanpassingen worden aangegeven en waar ook de nieuwe versie van de Handreiking is bijgevoegd. Spoedig daarna wordt een bijstelling gepubliceerd van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, waarin onder andere deze aanpassing is geformaliseerd. Door een koppeling met de jaarcijfers wordt de elektronische aanlevering van de gegevens uit de Continuïteitsparagraaf verder vergemakkelijkt.

XBRL aanpassing taxonomie en aanlevering jaarcijfers 2015

Diverse werkgroepen werken momenteel hard aan de definitieve versie van de taxonomie voor de jaarverantwoording. Deze versie 10.0 wordt eind van dit jaar gepubliceerd en zal de basis zijn voor de aanlevering van de verantwoording over het verslagjaar 2015.
Naast de indeling van de posten van de jaarverantwoording bevat de taxonomie ook doorverwijzingen naar achterliggende definities en toelichtingen. De taxonomie bevat rapportages voor PO/VO, MBO en HBO/WO, inclusief WNT en Continuïteitsparagraaf. Voor zover dat nog wat onbekend terrein is ontvangt u daarover nog nadere aanwijzingen.

Zoals eerder gemeld worden de komende maanden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor alle zelfadministrerende PO- en VO-scholen. Die kunnen vanaf het verslagjaar 2015 dan ook hun jaarcijfers in XBRL-format aanleveren via het XBRL-portaal. Als u gebruik maakt van een administratiekantoor zal dit daarvoor zorgdragen.

Tevens wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid om met XBRL een volledige jaarrekening aan te kunnen leveren. Hierbij kunnen ook tekstuele toelichtingen bij de jaarrekening worden gegeven, en grondslagen en andere tekstuele zaken worden opgenomen.
Hiervoor zal in 2016 een pilot worden uitgevoerd. Hierop aansluitend zijn accountants drukdoende hun controleverklaring in XBRL-format te realiseren.

Beschikbaarstelling FSR-overzicht

Instellingen in de sector hoger onderwijs stellen als onderdeel van de jaarrekening jaarlijks ook de FSR-tabel op. Daarin worden subsidies verantwoord waarvan met de subsidieverstrekkers de afspraak is gemaakt dat deze verantwoording via de FSR-tabel geschiedt. Sommige instellingen verkeren in de veronderstelling dat OCW/DUO deze FSR-overzichten ter beschikking stelt aan de betreffende subsidiënten. Dat is echter niet het geval. Indien een subsidieverstrekker prijs stelt op het ontvangen van de verantwoordingsinformatie dan dient de hogeschool of universiteit dat zelf te regelen.

Foutenherstel

Over het herstel van fouten en omissie in de jaarrekening heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) onlangs een aanpassing doorgevoerd. Het tot nu toe begrip 'fundamentele fout' gaat vervallen omdat de wet het begrip fundamentele fout niet kent en dit soms onnodige verwarring schept. Voortaan wordt enkel gesproken van materiële fouten. Een materiële fout is een zodanige onjuistheid dat niet wordt voldaan aan het geven van een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Daarvan kan sprake zijn bij een onjuiste waardering en/of resultaatbepaling, een onjuiste rubricering en/of presentatie dan wel een onjuiste of onvolledige toelichting. De RJ wil de verwerkingswijze aanpassen van materiële fouten, die niet fundamenteel zijn, zodanig dat deze voortaan retrospectief worden hersteld. RJ 150.201 schrijft voortaan voor dat een materiële fout moet worden hersteld in de eerste, nog niet vastgestelde jaarrekening nadat de fout is geconstateerd.
Het herrekende effect op het eigen vermogen moet worden verwerkt als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar waarin het foutenherstel plaatsvindt. De RJ benadrukt hierbij dat niet iedere materiële fout resulteert in een jaarrekening die in ernstige mate tekort schiet in de zin van artikel 2:362 lid 6 BW, tweede volzin.

Brief controle prestatiebekostiging HO

Over de accountantscontrole op de prestatieafspraken in het hoger onderwijs is d.d. 21 september jl. een brief gepubliceerd waarin nader wordt ingegaan op deze controle. Het gaat om brief OCW-794047, die aan deze Nieuwsbrief wordt aangehangen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brieven/2015/09/21/brief-over-accountantscontrole-prestatieafspraken

Aanpassingen brochure

Er wordt druk gewerkt aan de actualisering van de toelichtende brochure bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Er is inmiddels weer het nodige veranderd. We verwachten dat de aangepaste versie met enkele weken wordt gepubliceerd. U krijgt daarover nog bericht.

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag