< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 33, 7 juli 2017

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is mag niet weglekken en onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Daarom bestaat er al langer wet- en regelgeving voor private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen.

De onderwijsinspectie heeft daar nu een speciale webpagina over gemaakt: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/private-activiteiten. U vindt er ook de mogelijkheid om vragen te stellen, of als u zou willen om te signaleren dat een instelling zich wellicht niet aan de regels houdt.

Aanpassingen FSR-verantwoording

In juli 2007 is het zogeheten SiSa-Convenant gesloten tussen een aantal departementen en de VSNU waarin afspraken zijn vastgelegd om te komen tot een lastenreductie bij de toekenning en de verantwoording van doelsubsidies die de universiteiten ontvangen van de departementen van OCW, EL&I, EZ en Financiën. Naderhand sloot de Vereniging Hogescholen zich hierbij aan.
De basis voor het Convenant is gelegd door de Werkgroep Uniformering en Lastenreductie Specifieke Doelsubsies Universiteiten.

Hiertoe is destijds de standaardbijlage FSR-tabel bij de jaarrekening opgesteld, waarin alle doelsubsidies voortaan werden opgenomen die van een afzonderlijke controleverklaring wordt voorzien. De afspraken uit het Convenant zijn opgenomen in de Regeling Jaarverlaggeving Onderwijs.

In de praktijk bleven tal van vragen en misverstanden bestaan over de toepassing van de FSR-tabel en de controle daarop. Ook de instellingsaccountants maakten regelmatig gewag van de onduidelijkheden in de FSR-tabel en de problemen die zij ondervinden bij de controleverklaring daarbij. Deze betreffen zowel de reikwijdte, de toepassing, de accountantscontrole als vragen over de wijze waarop DUO omgaat met de FSR-verantwoordingen. Van de beoogde administratieve lastenreductie is daardoor weinig te merken en leidt FSR volgens een aantal instellingen juist tot meer werk en meer vragen.

Daarom is het initatief genomen om in een nader overleg met een aantal gebruikers te inventariseren hoe het medio 2016 met FSR stond in de praktijk en welke wensen er zijn om deze toch 'fit for use' te maken. De overleggen hebben geleid tot voorstellen voor aanpassing waar de minister inmiddels mee heeft ingestemd en die in de komende aanpassing van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs zullen worden opgenomen.

1. De FSR-verantwoordingsmethodiek wordt van 'verplicht' naar vrijwillig. Daarbij bepaalt de instelling zelf of en in welke gevallen men gebruik wil maken van de geharmoniseerde FSR-verantwoordingsmethode.
2.  Indien een instelling de FSR-methode en FSR-tabel wil toepassen zorgt zij zelf voor een eigen FSR-beleidsafspraak, die wordt opgenomen in de AO van de betreffende HO-instelling. Dit geldt inclusief controleafspraken met de instellingsaccountant.
3.  FSR-tabel wordt als verplicht onderdeel uit de inrichtingsvoorschriften van Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs verwijderd, evenals uit het Onderwijsaccountantscontroleprotocol.
4.  FSR-tabel blijft onderdeel uitmaken van de xbrl-taxonomie, maar als vrijwillig te kiezen onderdeel. (keuze-optie)
5.  Model G blijft in de huidige vorm bestaan, omdat na de bovengenoemde aanpassingen een uniforme aansluiting tussen FSR en Model G niet mogelijk is. Dubbele verantwoording van subsidies (FSR naast model G) is echter niet nodig. Dat betekent dat indien een OCW-subsidie is opgenomen in model G daarmee kan worden volstaan en is een extra vermelding in de FSR-tabel niet nodig. Model G geldt uitsluitend de subsidies, die van OCW afkomstig zijn, dan wel van EZ ingeval van subsidies aan het Groene Onderwijs.
6.  NWO NRWO-Sia subsidies blijven voortaan buiten de FSR-tabel.

In het Onderwijsaccountantsprotocol wordt hoofdstuk 4 aangepast.


Pilot bestuursverslag

Zoals reeds in de Verantwoordingsronde 2017 is aangekondigd gaan we na de zomervakantie aan de slag met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen om te komen tot een handreiking voor een compacter en functioneel need-to-know bestuursverslag dat voor alle stakehouders goed werkbaar is.
Een aanzienlijk aantal onderwijsinstellingen heeft zich reeds bij de Verantwoordingsronde 2017 gemeld voor deelname aan de pilot. Samen met hen en een vertegenwoordiging van de koepels, accountants, DUO, OCW, Inspectie en andere stakeholders gaan we de komende tijd nadenken over hoe een need-to-know bestuursverslag eruit zou kunnen zien. We houden u op de hoogte.

Pilot digitale assurance

Om te komen tot een volledige aanlevering van het jaarverslag via SBR/XBRL zullen DUO en OCW na de zomervakantie met de Inspectie van het Onderwijs, de NBA en een aantal accountants onderzoeken wat er nodig is om de assuranceverklaring van de accountants te digitaliseren. Ook hierover houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief.


We wensen u alvast een fijne zomervakantie.Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag