< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 27, 12 juli 2016

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Nieuwe Regeling Beleggen, belenen en derivaten gepubliceerd

Per 1 juli is een nieuwe versie van de Regeling Beleggen en belenen van kracht. In deze aangepaste versie zijn nu ook derivaten opgenomen. De strekking van de nieuwe regeling blijft in hoofdlijnen gelijk, de belangrijkste aanpassingen liggen in de verankering van het beleidskader derivaten. Voor lopende contracten blijft de oude regeling van toepassing. Financiële producten die vanaf de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling worden afgesloten moeten voldoen aan de nieuwe bepalingen.
In artikel 10 wordt ingegaan op de eisen voor de verantwoording. Het treasurystatuut blijft daarbij een belangrijke plaats innemen. Artikel 11 gaat in op het toezicht. Tenslotte is bij de regeling ook een Engelstalige versie opgenomen van het model voor de raamovereenkomst opgenomen. Onderstaand een link naar de nieuwe regeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30576.html

Wat gebeurt er met uw jaarrekening en het bestuursverslag?

Regelmatig bereiken ons vragen over wat er met de jaarrekening precies gebeurt, nadat u die bij DUO heeft ingediend. In het kort is de procedure als volgt:
1. DUO registreert de ontvangst van alle (verwachte) jaarrekeningen en bestuursverslagen. Ingeval na 1 juli een jaarrekening, bestuursverslag of controleverklaring ontbreekt, zendt DUO een rappel.
Separaat wordt ook de binnenkomst van de elektronische versie van de jaarcijfers (via xbrl) geregistreerd. Ook dat kan leiden tot een rappel.
2. DUO gaat vervolgens na of ook een eventueel (accountants)rapport van bevindingen/uitzonderingsrapportage is meegezonden.
3. De ontvangen jaarrekeningen en bestuursverslagen worden gescand en zijn dan dus ook elektronisch beschikbaar voor de behandelende ambtenaren en de Onderwijsinspectie.
4. De - via xbrl - ontvangen jaarcijfers zijn inmiddels in een database opgenomen. Van daaruit worden diverse kengetallen berekend en plausibiliteitstoetsen uitgevoerd.
5. DUO selecteert de jaarrekeningen waarbij de accountant in zijn controleverklaring of zijn rapport van bevindingen een opmerking heeft gemaakt, een voorbehoud of een oordeelonthouding, of zelfs een niet-goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De reden daarvan wordt geregistreerd evenals het eventueel daarmee gemoeide bedrag. Daarna wordt die lijst doorgezonden aan de Onderwijsinspectie. Het parlement ontvangt later een rapportage over de accountantsbevindingen.
6. Uiterlijk in september zendt DUO aan alle besturen een brief, waarin is aangegeven dat de jaarrekening en het bestuursverslag zijn ontvangen en dat eventuele accountantsopmerkingen zijn doorgegeven aan de Onderwijsinspectie.
7. De jaarcijfers in de database worden beschikbaar gesteld aan de Onderwijsinspectie. Deze is - naast het toezicht op de onderwijskwaliteit - ook belast met het beoordelen van de financiële positie en de andere zaken uit de jaarverslaggeving.
Instellingen, waarbij de berekende financiële kengetallen duiden op een afwijkende of bijzondere situatie, worden geselecteerd en aan de hand van de jaarverslagen vormt de Onderwijsinspectie zich een eerste beeld van hetgeen is gepasseerd. Deze bevindingen kunnen aanleiding geven tot nader contact met de betrokken instelling. Ook de lijst met accountantsopmerkingen wordt daarbij betrokken.
8. De rapportages in de Continuïteitsparagraaf en de WNT krijgen een afzonderlijke behandeling. De continuïteitsparagraaf wordt apart bezien, de WNT-opgaven gaan naar BZK. De afzonderlijke rapportages van bijvoorbeeld het Profileringsfonds worden naar de betreffende (beleids)afdeling gezonden.
9. Alle gegevens uit de jaarrekeningen worden op de DUO-website Open data geplaatst. Daarmee zijn ze toegankelijk voor iedere belangstellende.

De Inspectie voert een review uit van de wijze waarop de accountants zich van hun taak hebben gekweten en hoe het onderwijsaccountantsprotocol heeft gewerkt. De accountants krijgen daarover feed back tijdens het regelmatige overleg, dat met de accountants wordt gevoerd.

XBRL en uw jaarrekening

Inmiddels hebben practisch alle scholen en universiteiten hun jaarcijfers via het xbrl-portaal ingeleverd. Tot ons grote genoegen heeft het systeem prima gefunctioneerd en zijn daarbij geen onoverkomelijke hobbels opgetreden. We danken u voor het feit dat u bereid was uw cijfers (veelal nog) handmatig in te voeren. Vanaf het volgende jaar krijgt u alle nu aangeleverde cijfers automatisch teruggekoppeld, zodat dat een behoorlijke administratieve besparing oplevert. Inmiddels wordt de xbrl-taxonomie voor de volledige jaarrekening uitgetest. Als die pilots goed verlopen en het systeem kan het aan, kan vanaf het verslagjaar 2016 de volledige jaarrekening - zowel enkelvoudig als geconsolideerd - via xbrl worden opgesteld en ingediend. Waar het de publieke sector betreft loopt het onderwijs voorop. Andere sectoren, zoals de zorg, de woningcorporaties en de gemeenten zijn ook drukdoende xbrl in te voeren en maken dankbaar gebruik van de ervaringen in het onderwijs. Ook aan andere dringende wensen wordt hard gewerkt. We hebben inmiddels afscheid genomen van Henk Gingnagel. Henk was van meet af aan als deskundige nauw betrokken bij de invoering van XBRL. Velen van u hebben hem in die hoedanigheid ook leren kennen tijdens de vele sessies die rond xbrl zijn gehouden. We zijn Henk dan ook oprecht veel dank verschuldigd. Inmiddels is bij DUO een nieuwe beheerder aangesteld, die de taxonomie verder zal coördineren. Het is Hans Plomp, die u ongetwijfeld nog gaat tegenkomen.

Volledig jaarverslag op website

Vergeet U niet om uw volledige jaarverslag (jaarrekening + bestuursverslag) op uw website te plaatsen?

Aanpassing Regeling Jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en RJ660

Het voornemen is om binnenkort de RJO op enkele punten aan te passen.
Het betreft de volgende zaken:
a. een aanpassing van het toepassingsgebied van het Burgerlijk wetboek in verband met de deponering van de jaarverslaggeving. We berichtten u eerder over dit onderwerp in de vorige Nieuwsbrief.
b. een aanpassing als gevolg van de afspraken rond de Wet Normering Topinkomens, die een tegenstrijdige verantwoordingsvereiste met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit de weg ruimt. Ook daarover berichtten wij u eerder.
c. een uitbreiding van de verantwoording met betrekking tot de aanwending van gelden uit het zogeheten Profileringsfonds in de sector HO, waarover recentelijk een brief aan alle HO-instellingen is gezonden, en
d. het aanwijzen van XBRL-methode voor de aanlevering van de jaarcijfers.

Ook RJ660 moet daarna worden aangepast. Uiteraard lopen deze aanpassingsvoorstellen via de vaste procedure van de OCW RJ-werkgroep en de Raad voor de Jaarverslaggeving.


We wensen iedereen een vrolijke vakantie.

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag