< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 24, 27 januari 2016

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs. Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Brief nieuwe WNT classificatie en verantwoording 2015

Op 21 december jl. is aan alle instellingen een brief gezonden met daarin de nieuwe classificatie van WNT bezoldigingen met daarbij de vanaf 2016 geldende bezoldigingsmaxima.
Bijgaand een afschrift van deze brief, waarin ook is aangegeven dat u voor de WNT-verantwoording over 2015 gebruik kunt maken van het XBRL-formulier, dat in de eerste week van februari beschikbaar komt. Naast de WNT opgave is deze XBRL-module ook geschikt voor de aanlevering van uw jaarcijfers over 2015, inclusief de Continuïteitsparagraaf. Op de XBRL-site van DUO vindt u alle nadere informatie. Zie verder onder het punt XBRL. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/brieven/2015/12/21/brief-over-nieuwe-wnt-maxima-per-1-januari-2016

Normenkader financieel beheer

Het Ministerie van Financiën heeft eind 2013 een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin een overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voor het financieel beheer bij instellingen die worden bekostigd vanuit de rijksmiddelen.
Dit overzicht - dat de titel Financieel beheer en toezicht semipublieke sector heeft gekregen, maar in de wandelgangen de titel Normenkader heeft meegekregen - bevat tal van attentiepunten en voorwaarden, die van belang zijn bij de inrichting van een adequate interne financiële beheersorganisatie. Het ministerie van OCW heeft in samenspraak met de brancheorganisaties vastgesteld dat in de onderwijssector veel van deze zaken en aandachtspunten reeds gemeengoed zijn. Andere punten zijn al geregeld in wet- en regelgeving of zijn opgenomen in de branchecodes. Maar dat doet niet af aan het feit dat het overzicht van aandachtspunten een redelijk compleet beeld schetst van voorwaarden en mogelijk een aantal aspecten bevat, waar in een individuele situatie nog nadere aandacht aan kan worden geschonken. Daarom publiceren wij bijgaand de volledige brief van het Ministerie van Financiën met het totaaloverzicht van de aandachtspunten en nemen aan dat ieder zijn of haar voordeel ermee doet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/11/27/kamerbrief-over-kader-financieel-beheer-en-toezicht

XBRL aanpassing taxonomie en aanlevering jaarcijfers 2015

DUO heeft toegezegd dat vanaf 1 februari 2016 de XBRL-taxonomie voor de aanlevering van de jaarcijfers via het XBRL-portaal beschikbaar zal zijn. Vanaf dat moment kunt u uw jaarcijfers dus via het XBRL-portaal aanleveren. In diverse voorlichtingsbijeenkomsten is aan tal van zogeheten zelf-administrerende scholen in de sectoren PO en VO uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. De ervaringen met de aanlevering van de jaarcijfers 2014 bij de sectoren MBO en HO waren zodanig positief, dat DUO heeft besloten om geen aanpassing (meer) te maken van EFJ 2014 voor de aanlevering van de jaarcijfers 2015. Alle instellingen worden uitgenodigd om daarvoor het XBRL-portaal te gaan gebruiken. De diverse werkgroepen werken momenteel aan de uitbreiding van de taxonomie tot een volledige jaarrekening. Deze wordt in april 2016 verwacht, waarna een test begint met een aantal pilot-instellingen.
Nadat u één keer een XBRL-aanlevering hebt gedaan, wordt vanaf het daaropvolgende verslagjaar een terugkoppeling mogelijk van alle via XBRL aangeleverde gegevens. Dat geldt ook voor de WNT-opgave.
Mochten er instellingen zijn die de voorlichtingsbijeenkomsten in de sectoren PO en VO hebben gemist, en die niet zijn aangesloten bij een Administratiekantoor, dan kunnen zij zich melden bij www.xbrlduo.nl. Dit geldt met name de instellingen, die zijn aangesloten bij een constructie waarbij een instelling ook voor meerdere (andere) instellingen de administratie verzorgt. Er wordt de komende periode een aantal extra XBRL-bijeenkomsten gepland op meerdere plekken in het land, waarvoor men dan alsnog wordt uitgenodigd.

Mocht u een instelling zijn, die niet resorteert onder één van de reguliere onderwijssectoren (po, vo, mbo of ho) maar wel WNT-gegevens bij OCW/DUO moet aanleveren, dan kan dat niet meer via een zogeheten e-formulier. In dat geval kunt u contact opgenomen met www.xbrlduo.nl om een user-id aan te vragen voor enkel het gebruik van de XBRL WNT-module. De opgave en aanlevering gaat dan eenvoudig en pragmatisch, en volgend jaar krijgt u de gegevens van het vorige jaar automatisch teruggekoppeld, zodat u daarna enkel de wijzigingen hoeft aan te leveren.

Ontvangen doorbetalingen samenwerkingsverbanden

In de documentatie rondom Passend Onderwijs wordt gewezen op de gelden die vanuit een samenwerkingsverband worden doorbetaald aan de aangesloten scholen.
Hoewel de zogeheten Cluster 1 en Cluster 2 middelen niet via een samenwerkingsverband stromen, maar via een instelling zoals Visio of Auris, is hier sprake van een vergelijkbare situatie.
Deze instellingen verantwoorden de doorbetaalde middelen, net zoals de samenwerkingsverbanden, onder de rubriek Doorbetaalde Rijksmiddelen.

Vervolgonderzoek Inspectie naar Continuïteitsparagraaf

Vorig jaar bent u op de hoogte gesteld van de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs inzake de Continuïteitsparagraaf 2014 e.v (jaarverslagen 2013)
De Inspectie heeft inmiddels besloten tot een vervolgonderzoek, waarbij de jaarverslagen 2014 worden beoordeeld. Nadat in de loop van dit jaar de resultaten bekend worden, zullen deze uiteraard met u worden gedeeld.

Continuïteitsparagraaf ingeval van fusie

In de praktijk komt het voor dat sprake is van een fusie van meerdere rechtspersonen en de oprichting van een nieuwe rechtspersoon. Deze laatste heeft - uiteraard - dan nog geen jaarverslag, terwijl in het jaarverslag van de opgeheven rechtspersonen enkel de afsluiting van de bedrijfsvoering wordt beschreven en een slotbalans / overdrachtsbalans bevat. Toch moet voor de nieuwe rechtspersoon een continuïteitsparagraaf worden aangeleverd. De meest praktische oplossing is dan dat het jaarverslag van één van de voormalige bestuursorganen (bijvoorbeeld het grootste) wordt aangewezen waarin een continuïteitsparagraaf voor de 'totale' nieuwe rechtspersoon wordt opgenomen. In de jaarverslagen van de andere voormalige rechtspersonen kan dan daarnaar worden verwezen. Bij nadere vragen over de aanlevering van de Continuïteitsparagraaf via XBRL is het raadzaam om met www.xbrlduo.nl contact op te nemen.

Good practices jaarverslagen (2)

In de vorige Nieuwsbrief wezen wij op enkele good practices van jaarverslagen uit de private domein. Sommige lezers vroegen zich af of er ook good practices uit onze eigen onderwijssector beschikbaar zijn. Op initiatief van Dyade administratiekantoor zijn vorig jaar enkele prijzen uitgereikt aan scholen in de sector PO en VO, die een prima jaarverslag hebben opgesteld. Normaal gesproken noemen wij geen namen van dienstverlenende partijen in de sector, maar hier maken we even een uitzondering. Dus wijzen wij u graag op de site, waar u de nadere informatie aantreft. http://www.dyade.nl/index.php/dyade-adviesh/bestuursbokaal

Aanpassing Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Dezer dagen verschijnt een aanpassing van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Deze wijziging bevestigt de eerder aan u doorgegeven aanpassing van de Handreiking inrichting Continuïteitsparagraaf, zorgt ervoor dat de RJO aansluit bij de aangepaste naamgeving van het onderdeel 'bestuursverslag' en formaliseert de jaarverslaggevingsonderdelen uit de zogeheten Helderheidsnotities MBO en HO. Deze Helderheidsnotities gelden al sinds een aantal jaren en ook die aanpassing bevat dus geen 'nieuws'.
Na publicatie in de Staatscourant komt ook spoedig de nieuwe doorlopende tekst van de RJO beschikbaar.

Deponeren jaarrekening bij de kamer van Koophandel

We ontvangen regelmatig vragen over het deponeren van de jaarrekening bij de kamer van Koophandel.
Belangrijke grondslag daartoe is RJ640.520 die bepaalt dat voor 'Organisaties zonder winststreven', de reguliere BW-bepalingen inzake de deponering niet van toepassing zijn, tenzij sprake is van ondernemersactiviteiten die voldoen aan de criteria genoemd in BW 360.
BW art. 360 bepaalt het toepassingsgebied, waarin staat dat Bw2 geldt voor vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, financiële instellingen en daarnaast voor stichtingen en verenigingen, die ondernemersactiviteiten uitvoeren, waarvoor de organisatie (onderneming) in het handelsregister moet zijn ingeschreven.
Dit betekent dat volgens de wettelijke bepalingen voor onderwijsinstellingen de deponeringsplicht van de jaarrekening bij de KvK op dit moment niet gelden.

In lijn met RJ640.521 lopen wel andere afspraken over openbaarmaking van de jaarverslaggeving.
Met de brancheorganisaties is afgesproken dat zij in hun respectievelijke branchecode opnemen, dat iedere instelling het jaarverslag onverkort openbaar maakt op de eigen website.
Voor MBO-, VO- en PO-sectoren is dat inmiddels gebeurd. Bij VSNU en HO is afgesproken dat bij de eerstvolgende aanpassing van de branchecode dit punt wordt meegenomen.
De aangeleverde jaarverslagen bij DUO vallen in ieder geval onder de bepalingen van de Wet Openbaarheid Bestuur WOB.

Nieuwe RJ-bundel

De jaarlijkse bundel met alle richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving is zojuist verschenen. Liefhebbers kunnen deze bestellen via de website van Kluwer. http://www.wolterskluwer.nl/shop/richtlijnen-voor-de-jaarverslaggeving-grote-en-middelgrote-rechtspersonen-pape/prodM9108.html

Brochure bijgesteld

De toelichtende brochure bij de regeling jaarverslaggeving onderwijs is geactualiseerd en komt zeer binnenkort beschikbaar op de website. Naast een up date van de informatie is ook een aantal documenten vervangen. Zo is de meest recente brief over de Continuïteitsparagraaf opgenomen en ook de in het vorige punt genoemde brief van het Ministerie van Financiën (Normenkader). Er is een nieuwe tekst voor de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, en alle verwijzingen naar de desbetreffende onderdelen in het Richtlijnenboekwerk van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn aangepast.
Er waren nog wat last minute-punten die we er nog graag in wilden verwerken, zoals de verwijzing naar het nieuwe (XBRL-)verantwoordingsmodel in de bijlage.
U krijgt bericht als de bijgestelde versie op de website is geplaatst.

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag