< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 25, 25 maart 2016

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

WNT opgave vergelijkende cijfers

De samenloop tussen het Burgerlijk Wetboek en de WNT blijkt niet voor iedereen duidelijk als het gaat om het opnemen van bezoldigingsgevens van bestuurders in de jaarrekening. De onduidelijkheid betreft met name de verantwoording van de bezoldigingsgegevens van bestuurders over jaar t-1 (het jaar vóór het verslagjaar). In artikel 3, lid e1, van de RJO is bepaald dat de in de artikelen 1.7, 4.1 en 4.2 van de WNT genoemde informatie opgenomen moet worden in de jaarrekening. Met artikel 3, lid e2, van de RJO is geregeld dat daarmee ook is voldaan aan de artikelen 383 en 383c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Als dus het verantwoordingsmodel WNT (bijlage bij de RJO) wordt gebruikt, hoeft niet naar de genoemde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek te worden gekeken. Dat geldt in dit geval tevens voor de opname van vergelijkende bedragen van het voorafgaande verslagjaar, zoals genoemd in artikel 363, lid 5, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de opname van bezoldigingsgegevens van bestuurders in het jaarverslag kan daardoor worden volstaan met de gegevens die in de WNT zijn voorgeschreven. Voor topfunctionarissen worden de bezoldigingsgegevens over jaar t-1 niet opgenomen. Voor niet-topfunctionarissen die de WNT-norm overschrijden moet dat wel gebeuren.

Toelichtende brochure bijgesteld

Het heeft even geduurd, maar nu is de bijgestelde brochure bij de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs beschikbaar. Naast een actualisering van diverse inrichtingsvoorschriften bevat de bijgestelde brochure ook een afschrift van enkele actuele documenten op het gebied van de jaarverslaggeving. Tot nu toe was achterin de brochure ook een printversie opgenomen van het EFJ-verantwoordingsmodel. Omdat we vanaf het verslagjaar 2015 hard op weg zijn om EFJ te vervangen door het nieuwe jaarrekeningmodel van de XBRL-taxonomie, zou het voor de hand liggen dat we printversies zouden opnemen van alle tabbladen. Omdat we drie op de sectoren toegesneden versies daarvan kennen wordt die bijlage dan wel erg omvangrijk. Maar er is gelukkig een goed alternatief. In de brochure hebben we een link opgenomen naar de drie XBRL-versies (po/vo, mbo en ho). De brochure is benaderbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/05/21/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs 

Aanleveren jaarcijfers via XBRL

Er zijn inmiddels honderden userid's aangevraagd voor het aanleveren van de jaarcijfers via het XBRL-portaal. Op dit moment kunt u dus al starten met het invoeren van uw gegevens. Binnenkort wordt het portaal vrijgegeven voor het indienen van uw jaarcijfers, en als het zover is krijgt u als gebruiker uiteraard bericht.
Voor het indienen van de jaarcijfers via het XBRL-portaal door Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs dient momenteel te worden gekozen voor de versie jaarrapportage po/vo.
Vanaf het volgend jaar zal naar verwachting voor de SWV een eigen rapportage worden ingevoerd.
Mocht u nog niet beschikken over een user-id voor het XBRL-portaal, dan kunt u die aanvragen met een email naar xbrl@duo.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Begin maart heeft DUO een brief aan alle besturen gestuurd met als onderwerp 'Inzending jaarstukken 2015'. In deze brief staat aangegeven dat voor het elektronisch aanleveren van een deel van de jaarstukken over 2015 gebruik moet worden gemaakt van het XBRL-onderwijsportaal. In de brief staat aangegeven op welke manier een account kan worden aangevraagd om gebruik te kunnen maken van het XBRL-onderwijsportaal.

In november/december 2015 en februari 2016 heeft DUO voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor zelfstandig administrerende besturen, administratiekantoren en samenwerkingsverbanden om zich voor te bereiden op het gebruik van het XBRL-onderwijsportaal. Voor die besturen, administratiekantoren en samenwerkingsverbanden die nog niet in de gelegenheid zijn geweest een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen, organiseert DUO eind maart nog een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten.

Dinsdag 29 maart 2016
Ochtendsessie van 10:00 - 12:30 uur

De bijeenkomst vindt plaats op de locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
Mocht u aan deze voorlichtingsbijeenkomst willen deelnemen, dan kunt u een mail sturen naar xbrl@duo.nl met de naam van de instelling en per deelnemer zijn/haar naam, functie en e-mailadres. Zij ontvangen dan een bevestiging en nadere informatie.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: https://duo.nl/zakelijk/

Doorontwikkeling naar een volledige jaarrekening

Inmiddels is gestart met de verdere uitbouw van de taxonomie naar een volledige jaarrekening. Dit wordt voorbereid en verder besproken in de diverse overleggroepen, waarin tal van vertegenwoordigers zitten vanuit alle onderwijssectoren. Daardoor proberen we zo nauw mogelijk aan te sluiten op de behoeften van u als gebruiker. Zoals we eerder hebben gemeld trachten we het concept daarvan over enkele weken zo snel mogelijk gereed te hebben. Daarna volgt een test in een pilot. Wanneer de resultaten goed zijn verwachten we een rapportage voor een volledige jaarrekening eind dit jaar te kunnen invoeren, voor de verantwoording over boekjaar 2016. Daarnaast wordt de komende periode gekeken naar mogelijkheden voor fase en als ook de koppeling met administratiepakketten kan worden gerealiseerd zetten we goede stappen naar het jaarrekeningtraject 2016.
Heeft u ideeën, ervaringen of suggesties over de inrichting van de jaarrekening, dan kunt u deze doorgeven via de site.

Melding ernstige fout

Er is nog geen goede afspraak om te melden als blijkt dat in de jaarrekening - nadat deze is vastgesteld - sprake is van een zodanige fout dat daardoor de jaarrekening in ernstige mate tekort schiet in het geven van het vereiste inzicht. (RJ 150.102). Het genoemde RJ-artikel spreekt over een melding aan de 'leden' of 'aandeelhouders', maar uiteraard geldt ook OCW als belangrijke partij.
Daarom wordt u verzocht om als sprake is van de bovenbedoelde situatie daarvan (ook) melding te doen aan:
DUO vestiging Zoetermeer / Afdeling ODV, Postbus 606, 2700 ML  Zoetermeer
DUO registreert dit en geeft dit signaal ook aan de inspectie door.

Deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel

Regelmatig worden vragen gesteld over het deponeren van de jaarrekening.
Inzake het deponeren van de jaarstukken geldt BW2 art. 394, lid 1.

AFDELING 10 OPENBAARMAKING:
Art. 394 Lid 1: 'De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken die overeenkomstig artikel 18, zesde en zevende lid, van de Handelsregisterwet 2007 bevoegd is tot inschrijving. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend.'

Art. 360 lid 3: 'Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van het in artikel 396 lid 1, onder b, bedoelde bedrag, zoals gewijzigd op grond van artikel 398 lid 4. Indien de stichting of vereniging bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt, blijft de eerste volzin buiten toepassing.'

Omdat de onderwijsinstellingen niet worden aangemerkt als onderneming en gegeven het feit dat hun ondernemersactiviteiten beperkt blijven, is de bovenstaande deponeringsplicht in het onderwijs ook niet van toepassing.
Wij hebben in de regeling jaarverslaggeving opgenomen, dat de instelling de jaarrekening openbaar maakt door indiening bij OCW/DUO. (RJ660.507).
Verder hebben de branche-organisaties afgesproken dat zij de openbaarmaking op de website van het volledige jaarverslag (jaarrekening en bestuursverslag) als afspraak opnemen in de branchecodes Goed bestuur.
Het is bekend dat bij de zorginstellingen de regels anders zijn.
Daar is eerdergenoemde artikel 360 buiten werking gesteld (Regeling Verslaggeving WTZi artikel 2).

Op dit moment vindt nadere discussie plaats over de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. De vraag daarbij is of voor de onderwijssector in de huidige procedure verandering komt. We hopen daarover een volgend keer nadere informatie te verstrekken.

Formalisering aanpassing RJO

In de Staatscourant van 15 februari jl. is de formele aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs gepubliceerd. Deze aanpassing heeft betrekking op de (eerder bekend gemaakte) inrichting van de continuïteitsparagraaf en de verslaggevingselementen uit de zogeheten Helderheidsbrieven (sector HO). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-7270.html

Aanbiedingsformulier jaarstukken 2015

Op 7 maart heeft DUO aan alle instelingen het zogeheten Aanbiedingsformulier jaarstukken 2015 verzonden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/03/07/brief-over-inzending-jaarstukken-2015
Daarin staat alle informatie voor het indienen van de jaarstukken 2015. Als u dit niet heeft ontvangen of daarover nadere vragen heeft kunt u contact opnemen met het ICO: ICO/BVH (079) 323 26 66, ICO/VO (079) 323 24 44, danwel ICO/PO (079) 323 23 33

Verwerking in de jaarrekening cao-afspraken Duurzame inzetbaarheid

De cao-afspraken met betrekking tot het onderwerp duurzame inzetbaarheid leiden bij de diverse onderwijsinstellingen in de diverse sectoren tot vragen en mogelijk verschillende verwerkingen in de jaarrekening. Moet er nu wel of niet een voorziening worden opgenomen? In nauw overleg tussen de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en de accountants is een analyse gemaakt van het effect van de regelingen op de jaarrekeningen, die is bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief en waarnaar wij kortheidshalve verwijzen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/publicaties/2016/03/17/onderwijs-cao-s-en-effect-op-jaarrekening-regeling-duurzame-inzetbaarheid-en-werktijdvermindering-senioren

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag