< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 31, 2 maart 2017

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Verantwoordingsronde 2017

Eén dezer dagen ontvangen alle schoolbesturen een uitnodiging om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten over verantwoordingszaken die DUO en OCW de komende maanden op diverse plaatsen in het land organiseren.
De jaarverslaggeving in de vorm van de jaarrekening en het bestuursverslag is en blijft een onderwerp met vele aspecten. Veel scholen zoeken naar een goede balans tussen inhoud, vorm en omvang van het jaarverslag. Zo worden landelijk prijzen uitgereikt voor 'het beste jaarverslag', maar er klinken ook geluiden dat het jaarverslag "bepaalde informatie niet bevat".
Het zoeken naar een optimale wijze van verantwoording speelt overigens niet alleen in het onderwijs maar ook in andere publieke domeinen.

De komende tijd gaan OCW en DUO graag met vertegenwoordigers van de scholen in gesprek. Daartoe organiseren we de Verantwoordingsronde 2017 waarbij we in sectorgerichte bijeenkomsten op meerdere plaatsen in het land met u en vertegenwoordigers van uw school of instelling over allerlei onderwerpen rond de jaarverslaggeving van gedachten willen wisselen. Het gaat hierbij naast de inhoudelijke discussie over het jaarverslag, ook over het verstrekken van informatie over praktische zaken rond het thema verantwoording, zoals de nieuwe WNT-bepalingen en de taxonomie voor de volledige jaarrekening in XBRL. Ook willen we met u in gesprek over het gebruik van het bestuursverslag.

Er komen aparte bijeenkomsten voor de sectoren PO/VO, MBO en HO en ook afzonderlijke sessies voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Om zoveel mogelijk betrokkenen van de scholen en instellingen de gelegenheid te geven de bijeenkomsten bij te wonen worden deze gehouden op meerdere plaatsen door het land. Voor de ROC's en de Hogescholen wordt aangesloten bij de netwerkbijeenkomsten voor controllers.

Hieronder is een overzicht met de diverse data en locaties opgenomen. De besturen ontvangen een uitnodiging voor deelname per brief.
De bij DUO bekende contactpersonen ontvangen de uitnodiging ook per mail.
We hopen dat zowel de mensen uit de dagelijkse praktijk als bestuurders aanwezig kunnen zijn. De branche-organisaties zien het nut van deze bijeenkomsten en steunen het initiatief.

In de uitnodigingsbrief staat aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Iedere bijeenkomst start om 09.30 en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Daarna wordt u een broodjeslunch aangeboden.
N.B. Vanwege de te bespreken onderwerpen zullen de bijeenkomsten voor de Samenwerkingsverbanden ook in de middag doorlopen.

OVERZICHT DATA EN LOCATIES sectoren PO en VO

DATUM                                   LOCATIE
donderdag 16 maart 2017        Leusden       Viola Leusden, Fokkerstraat 16
maandag 20 maart 2017          Amsterdam  Zaam Interconf.SG, Dubbelink 2
dinsdag 21 maart 2017            Almelo         OSG Erasmus, Sluiskade/Noordzijde 68
donderdag 23 maart 2017        Middelburg   University College Roosevelt, Lange Noordstraat 1
maandag 27 maart 2017          Grootegast   Penta Primair, Hoofdstraat 44
dinsdag 28 maart 2017            Roermond    Citaverde College, Jagerstraat 6
maandag 3 april 2017              Den Haag     Lucas Onderwijsgroep, Saffierhorst 105
dinsdag 4 april 2017                Meppel         Onderwijsbureau Meppel, Industrieweg 15
donderdag 6 april 2017            Arnhem        Regardz WTC Arnhem, Nieuwe Stationstraat 10
maandag 10 april 2017            Den Bosch    SeatstoMeat, Stationsplein 161

OVERZICHT DATA EN LOCATIES sector MBO

DATUM                                LOCATIE
woensdag 12 april 2017        Woerden     MeetINOffice, De Bleek 13, t.o. MBO-Raad
donderdag 13 april 2017       Den Bosch   Koning Willem I College, Vlijmenseweg 2, gebouw S

OVERZICHT DATA EN LOCATIES Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

DATUM                                 LOCATIE
woensdag 29 maart 2017       Assen         Van der Valk, Balkenweg 1
woensdag 5 april 2017           Wassenaar  Van der Valk, Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54     
dinsdag 11 april 2017            Roermond   Theaterhotel Orangerie, Kloosterwandstraat 12
woensdag 19 april 2017         Amersfoort  Mariënhof, Kleine Haag 2

De data en locaties voor de Hogescholen zijn bij het publiceren van deze Nieuwsbrief nog niet bekend. Dat wordt april 2017 en uiteraard ontvangen zij tijdig bericht. Voor wat betreft de universiteiten haken we in samenspraak met de VSNU aan bij het reeds bestaande VSNU-overleg over de jaarverslaggeving. Zij worden apart geïnformeerd.

Nadere informatie over de Verantwoordingsronde 2017 is te verkrijgen bij de heer Ber van Zanen b.k.vanzanen@minocw.nl of de heer Hans Plomp, hans.plomp@duo.nl. Vragen over de locaties kunt u stellen aan mw. Drifa El Marini drifa.elmarini@duo.nl

      

XBRL-taxonomie 2016

DUO werkt op dit moment hard aan de taxonomie voor de inrichting en indiening van uw volledige jaarrekening over het verslagjaar 2016. Eerder is met u gecommuniceerd dat de taxonomie op 24 februari 2017 voor u beschikbaar zou komen. Helaas is de eerder genoemde datum van 24 februari 2017 niet haalbaar vanwege alle 'last minute aanpassingen' die ons worden aangereikt onder meer vanuit de Nederlandse Taxonomie en waaraan ook wij ons moeten houden. Medio maart 2017 is het zover en kunt u aanvangen met het invullen van uw jaarrekeninggegevens. Vanaf eind april kunt u de ingevulde jaarrekeninggegevens ook inzenden naar DUO.

Tijdens de bovengenoemde rondgang wordt ook aandacht besteed aan de XBRL-taxonomie voor de jaarrekening en krijgen deelnemers desgewenst aanvullend een (korte) demonstratie van de SBR/XBRL-deskundige van DUO. Uiteraard kunt u ook al uw technische en inhoudelijke vragen daarbij kwijt.

Wij geven aan alle ons bekende emailadressen van de contactpersonen voor de jaarrekening persoonlijk een signaal als de taxonomie straks beschikbaar is.


Nieuwe versie Brochure Jaarverslaggeving Onderwijs

Op dit moment wordt gewerkt aan actualisering van de Brochure Jaarverslaggeving Onderwijs. Naar verwachting kunt u deze eind maart downloaden.

Notitie Onderwijscao's en de effecten van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren op de jaarrekening

De Notitie Onderwijscao's en de effecten van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren op de jaarrekening is geactualiseerd naar aanleiding van de definitieve cao voor het VO. In de notitie treft u een analyse aan waarmee de gevolgen voor de jaarverslaggeving per sector inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij is een overzicht opgenomen met de per sector relevante cao-bepalingen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/01/27/regeling-duurzame-inzetbaarheid

Eindrapport Taskforce Publieke verantwoording

De Taskforce Publieke verantwoording is naar aanleiding van een kabinetsbeslissing van 28 mei 2014 onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën gevraagd aanbevelingen te doen voor een betere informatievoorziening over de verantwoording van de besteding van gelden in de (semi-)publieke sector.

De verschillende ministeries die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving met betrekking tot de financiële verantwoording in hun deelsectoren hebben via de Taskforce, werkgroepen, bestuurlijke adviesraad of het overlegplatform actief bijgedragen aan de resultaten van dit rapport.

Het rapport biedt handvaten om in de (semi-)publieke sector de informatievoorziening rondom de jaarrekening en het bestuursverslag meer efficiënt en meer transparant vorm te geven. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/13/rapport-taskforce-publieke-verantwoording
In de Verantwoordingsronde 2017 zullen we nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de aanbevelingen van de Taskforce.


Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag