< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 26, 3 juni 2016

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel (2)

In de vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we nog terug zouden komen op dit onderwerp. Nader contact met de Kamer van Koophandel bevestigt de eerdere opvatting dat onderwijsinstellingen niet zijn aan te merken als onderneming in de zin van artikel 360 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat artikel BW 394 niet van toepassing is en zij hun jaarrekening dus niet hoeven deponeren bij de KvK. Onderstaand de link naar de betreffende website van de KvK. http://www.kvk.nl//inschrijven-en-wijzigen/deponeren/deponeren-jaarrekening/welke-organisaties-moeten-een-jaarrekening-deponeren/

Uiteraard is dat op vrijwillige basis wel mogelijk. Om alle misverstanden op dit punt voortaan uit te sluiten zal bij de eerstvolgende gelegenheid de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs worden aangepast zodanig, dat BW Afdeling 10 niet van toepassing zal worden verklaard. Eén en ander laat uiteraard onverlet de afspraken tot openbaarmaking van de jaarverslaggeving. Die is geregeld in RJO artikel 507 en voorts in de diverse sectorale branchecodes Goed Bestuur.

Enkelvoudig of geconsolideerd in Continuïteitsparagraaf?

Van meerdere kanten is de vraag gesteld of in de CP de enkelvoudige dan wel de geconsolideerde cijfers worden opgenomen. In sommige gevallen zou het lastig zijn om ook van de consolidatiepartners tijdig adequate prognoses te krijgen. Feit is dat met deze vraag de bedoeling van de Continuïteitsparagraaf wordt bevestigd. De waarde en de kracht van de Continuïteitsparagraaf ligt in het opstellen van een meerjarige prognose, die inzicht biedt in de verwachte financiële stromen van de rechtspersoon en het beeld dat daarmee ontstaat voor de financiële positie. Dus als sprake is van consolidatie, dan dragen ook de consolidatiepartners bij aan het toekomstbeeld van de totale rechtspersoon en horen zij daarin te worden opgenomen. Niet alleen vanwege de vergelijkbaarheid met de realisatie over het verslagjaar, maar ook omdat we ervan uitgaan dat bij beslissende zeggenschap (voorwaarde voor consolidatie) de moederorganisatie invloed heeft op het beleid en een stem heeft bij de belangrijkste financiële geldstromen. We kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen misschien wat lastig is om van alle consolidatiepartners de gegevens te verzamelen, maar de moederorganisatie wil toch ook zelf inzicht hebben in hetgeen bij de partners gaat gebeuren?
En los van het eigen inzicht is ook de lezer gebaat bij een volledig beeld.
In de voorschriften wordt weliswaar de term geconsolideerde cijfers niet genoemd, maar het spreekt voor zich dat het gaat om vergelijkbaarheid en het scheppen van een volledig beeld.

XBRL en uw jaarrekening

Ongetwijfeld hebt u al één of meerdere accounts aangevraagd om via de SBR/XBRL methode uw jaarcijfers - inclusief de opgave WNT en de Continuïteitsparagraaf - bij DUO aan te leveren. Ter informatie: De stand per 31 mei jl. is als volgt:
Sector            aantal          aantal instellingen (besturen) dat één of meerdere
                     Instellingen  xbrl-accountants heeft angevraagd
                     (besturen)
Universiteiten        18                        18
Hogescholen         36                        36
MBO sector           62                        62
VO*                    369                      312
PO*                  1168                    1072
*Deze aantallen zijn inclusief de scholen, die via een administratiekantoor de jaarcijfers aanleveren.

DUO houdt bij welke instellingen nog geen account hebben aangevraagd en zal daarmee in contact treden om te vragen of op het punt XBRL alles naar wens verloopt.
Ingeval behoefte is aan nadere informatie of assistentie, dan kan DUO daarin voorzien.
Geef dat even door via xbrl@duo.nl. Wacht dan alleen niet tot het laatst, want eind juni is het druk op het jaarrekeningen-front, zoals u zult begrijpen, en is de ruimte om u eventueel te helpen of fouten op te lossen niet meer beschikbaar. Mocht u nog niet beschikken over een user-id voor het XBRL-portaal, dan kunt u die aanvragen met een email naar xbrl@duo.nl. Daar kunt u ook met alle andere XBRL-vragen terecht.

Momenteel wordt gewerkt aan de aanvulling van de taxonomie tot een volledige jaarrekening. We verwachten dat dit binnen afzienbare tijd zijn beslag krijgt. Daarna wordt die in de diverse gebruikersgroepen getest. We hopen dan dat deze volledige XBRL-jaarrekeningmodule vanaf het verslagjaar 2016 kan worden gebruikt voor de opstelling en indiening van uw jaarrekening.
Als u zich wilt aanmelden als (nieuw) lid van de gebruikersgroep in uw sector en dus mee wilt doen met het uittesten van de volledige jaarrekening in XBRL-format, dan kunt u dit opgeven via de bovenvermelde site.

Profileringsfonds HO

De Minister heeft op 23 jl. een brief aan de instellingen voor hoger onderwijs gestuurd over het Profileringsfonds. Daarin staat aangegeven dat de verantwoording en de specificatie daarvan in het jaarverslag een aanpassing zal ondergaan. Deze aanpassing houdt in dat vanaf het verslagjaar 2016 een onderverdeling wordt verlangd, waarbij worden opgegeven de aantallen en bedragen vanwege:
a. Studenten in overmachtssituaties zoals ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden of een niet-studeerbare opleiding.
b. Bestuursleden aan door de instelling erkende studie- of studentenverenigingen of in de studentenmedezeggenschap.
c. De overige categorie waarmee de instelling zich kan profileren: studenten die een bijzondere prestatie leveren op gebied van sport of cultuur, of financiële ondersteuning aan niet-EER studenten, uitgaande beurzen of andere gevallen.
De inrichtingsvereisten zullen bij de volgende aanpassing van de RJO worden geformaliseerd. Onderstaand een link naar de hiervoor genoemde brief. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/05/23/brief-over-profileringsfond-en-studievoorschot

Brief aan de Tweede Kamer

De Minister en de Staatssecretaris van OCW hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een eind vorig jaar aangenomen motie van het kamerlid Duisenberg over de lumpsumbekostiging.
Omdat de brief ook essentiële punten raakt rond het thema verantwoorden nemen wij deze brief integraal in deze Nieuwsbrief op. https://rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/10/kamerbrief-over-alternatieven-voor-of-naast-de-lumpsum

Nieuwe organisatie DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen)

De ministeries van OCW, SZW en VWS hebben de uitvoering van subsidies aan instellingen in onder meer onderwijs, zorg, sport en welzijn gebundeld in de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I is onderdeel van het ministerie van VWS en voert subsidies uit voor de drie genoemde departementen.
DUS-I levert dezelfde dienstverlening die u gewend bent van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Om de uitvoering van incidentele subsidies door DUS-I voor drie departementen mogelijk te maken, is een gemeenschappelijke Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS opgesteld, ter vervanging van de Regeling OCW Subsidies (ROS). In de nieuwe Kaderregeling zijn nagenoeg alle regels over bijvoorbeeld de aanvraagprocedure, de subsidieverplichtingen en mogelijk manieren van subsidieverstrekking opgenomen.

Wat verandert er voor u?
De specifieke subsidieregelingen wijzigen niet. De ROS en de nieuwe Kaderregeling OCW, SZW en VWS verschillen wel van elkaar. De belangrijkste verschillen voor u zijn:
- Voor de aanvraag subsidieverlening en vaststelling maakt u vanaf 1 april 2016 verplicht gebruik van (via internet beschikbare) aanvraagformulieren.
- Projectsubsidies worden voor maximaal 5 jaar verleend.
- Het GEFIS-betalingssysteem wordt uitgefaseerd en wordt vervangen door een SAP-applicatie. Over wat dit precies gaat betekenen wordt u later dit jaar nader geïnformeerd.
Meer weten?
Via onderstaande link kunt u alvast kennisnemen van aanpassingen als gevolg van de komst van DUS-I en de documenten, die daarbij horen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/inhoud/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-en-vws

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag