< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 20, 7 september 2015

Met deze Nieuwsbrief informeren wij administrateurs, controllers, toezichthouders e.a. over recente ontwikkelingen rond het thema jaarverslaggeving in het onderwijs.
Deze Nieuwsbrief is informatief van aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Al ruim 500 aanmeldingen voor de conferentie Antwoorden bij VerAntwoorden op 23 september a.s.Momenteel hebben al ruim 500 belangstellenden zich via de speciale website aangemeld voor de conferentie 'Antwoorden bij VerAntwoorden' die op woensdag 23 september in NBC te Nieuwegein wordt gehouden.
Vanaf 9 uur staat de koffie klaar en nadat minister Bussemaker om 9.45 uur de conferentie heeft geopend en theatergroep 'More Balls Than Most' de toon heeft gezet, kan een keuze worden gemaakt uit ongeveer 20 interessante lezingen en presentaties over een reeks onderwerpen die te maken hebben met verantwoording en toezicht. De conferentie richt zich op alle betrokkenen bij het verantwoordingsproces in het onderwijs en is een samenwerking tussen alle brancheorganisaties, de VTOI en OCW. Alle presentaties worden gegeven door mensen uit de praktijk. Zij doen dat meerdere malen zodat u de gelegenheid heeft een aantal daarvan bij te wonen. De conferentiegangers ontvangen ongeveer een week van tevoren het conferentieboekje, waarin alles nader staat omschreven, samen met een overzichtelijk schema aan de hand waarvan een eigen planning kan worden gemaakt voor een rondgang langs de zalen.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog via de link http://www.duo.nl/zakelijk/Nieuwsbrief_OS/Landingspages/Antwoorden-bij-VerAntwoorden.asp
'Last minute aanmeldingen' kunnen ook bij de last minute-registratiebalie op de dag zelf.

Verbreding invoering XBRL

Na de succesvolle score bij de aanlevering van jaarcijfers in XBRL-format door instellingen in de sectoren MBO en HO zal dit najaar de verbreding naar de sectoren PO en VO worden voorbereid. Vanaf volgend jaar worden de scholen in die sectorengevraagd hun jaarcijfers via XBRL aan te leveren. Dit vervangt de EFJ-aanlevering. Er worden dit najaar voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op veel plaatsen alom in het land, zodat iedere instelling daarvan kan kennis nemen en zich hierop kan voorbereiden.
In de volgende Nieuwsbrief wordt dit verder toegelicht, evenals op de speciale XBRL-website op DUO zakelijk.
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de aanpassing van de taxonomie zodanig dat uiteindelijk de gehele jaarrekening in XBRL-format kan worden opgesteld en aangeleverd, inclusief de controleverklaring. Dit is overigens wel iets voor de verdere toekomst.
Eind dit jaar wordt de OCW-taxonomie versie 10.0 gepubliceerd, die de basis zal zijn voor de jaarverantwoording over 2015. Ook de WNT-gegevens over 2015 zullen dan in XBRL-format worden aangeleverd. Uiteraard wordt u ook hierover tijdig nader geïnformeerd.

Aanpassingen model FSR (HO instellingen)

Er wordt druk gewerkt aan de aanpassing en verbetering van de verantwoordingstabellen ten behoeve van de jaarverantwoording 2015. Voor wat betreft de FSR-tabel voldoet het model zoals opgenomen in de RJO-brochure op pagina 117 niet meer. Vanaf volgend jaar kunnen ook de subsidies afkomstig van niet-rijksinstellingen daarin worden opgenomen.

Inspectierapport private activiteiten

Op 13 augustus 2015 is de onderzoekrapportage "private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" openbaar geworden en voor u beschikbaar.
In het rapport wordt in kaart gebracht in hoeverre instellingen inzicht hebben in alle aspecten die verbonden zijn met private activiteiten, waaronder de verantwoording.
De beleidsreactie van de Minister van OCW en het rapport kunt u raadplegen via de link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/05/18/private-activiteiten-van-bekostigde-onderwijsinstellingen.html

Colofon

Ministerie van OCW

FEZ/Afd. Jaarverslaggeving
Postbus 16375
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag