Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 juli 2017

Nieuwsbrief IND Zakelijk

IND kantoren Rijswijk en Hoofddorp verhuizen naar Den Haag

Op 12 juni 2017 is de IND verhuisd naar de Turfmarkt 147 in Den Haag en verhuist op 3 juli 2017 naar de Rijnstraat 8 in Den Haag. Ons kantoor in Hoofddorp is per 12 juni  gesloten en het loket Hoofddorp per 1 juli. De IND-kantoren en het loket in Rijswijk zijn per 30 juni gesloten. Loket Den Haag opent op 4 juli op Rijnstraat 8. Alle overige IND-kantoren en loketten blijven ongewijzigd geopend.
Zie voor meer informatie ons nieuwsbericht.
 
Door de verhuizing wijzigt ook de locatie voor de workshops en voorlichtingsbijeenkomsten van Team Zakelijk. Deze bijeenkomsten worden vanaf 12 juni in Den Haag verzorgd. De exacte locatie wordt bekendgemaakt wanneer de nieuwe data van bijeenkomsten bekend zijn.
 
IND offices Rijswijk and Hoofddorp are moving to The Hague
​On 12th June 2017 the IND moved to Turfmarkt 147 and on 3th July 2017 moves to Rijnstraat 8. Our office in Hoofddorp is closed as of 12th June and our desk in Hoofddorp is closed as of 1st July. The IND offices and the desk in Rijswijk are closed as of 30th June. IND desk The Hague opens on 4th July at Rijnstraat 8. The availability of all other offices and desks remains unchanged.
For more information see our news article.
 
As a result of this relocation the location for the workshops and information meetings by Team Businesses also changes. This meetings will be held in The Hague as of 12th June. The exact location will be announced with the new dates of the meetings.

Legestarief ICT gelijk aan Kennismigrant

Op 23 maart 2017 is er een wijziging gepubliceerd waarin de hoogte van de leges voor ICT zijn aangepast. De leges voor ICT zijn nu gelijk aan die voor de kennismigrant, namelijk € 927.

Administrative IT fees equal to highly skilled migrants
On 23 March 2017, an amendment (available in Dutch only) was published explaining the adjusted level of administrative fees for IT.  The administrative fees for IT are now equal to those for highly skilled migrants, namely € 927.

Plichten erkend referent

Regelmatig krijgen we vragen over welke plichten een erkend referent heeft.
Als erkend referent hebt u een verantwoordelijke taak. U beoordeelt alle verblijfsaanvragen voor de werknemer en dient de aanvraag in. De IND heeft nauwelijks tot geen contact met uw individuele werknemers. Alles verloopt via u of de gemachtigde als u die hebt opgegeven.
Het migratiebeleid is gebaseerd op vertrouwen in u als erkend referent. De IND controleert achteraf of: 

 • de werknemer (nog) aan de verblijfsvoorwaarden voldoet;
 • u blijft voldoen aan de voorwaarden van de erkenning; én
 • u de plichten als referent nakomt.
U bent ook verantwoordelijk voor organisaties (bijvoorbeeld relocationbureaus) die u hebt gemachtigd om aanvragen voor u in te dienen.
 
Uw wettelijke verplichtingen kunt u vinden op onze website. Een verwijzing naar deze pagina wettelijke verplichtingen vindt u via de tab Werken, kies Werkgever en kijk bij Na de erkenning (onder de formulieren) onder Rechten en plichten.
 
Obligations recognised sponsor
We frequently get questions which obligations a recognised sponsor has to meet.
As recognised sponsor you have a responsible task. You assess and submit all the application forms for the employees. The IND hardly has any contact with your individual employees. Everything runs through you.
 
The migration policy is based on trust in you as recognised sponsor. The IND checks afterwards if: 
 • the employee (still) meets the conditions;
 • you continue to meet the conditions for recognition; and
 • if you fulfil your obligations as sponsor.
You are also responsible for organisations (for example relocation agencies) that you have authorised to submit applications on your behalf.
 
You can find your legal obligations on our website. A link to this page legal obligations can be found via the Work, choose Employer and check Rights and obligations under After the recognition (below the forms).

Wijzigingen in een al ingediend meldingsformulier

De IND gaat er vanuit dat de (erkend) referent voor het indienen van een meldingsformulier alle gegevens heeft gecontroleerd en geverifieerd. Werkgevers verzoeken echter regelmatig per e-mail of telefonisch om wijzigingen door te voeren in een al ingediend meldingsformulier. Een voorbeeld hiervan is een wijziging in de ingangs- of einddatum van het dienstverband of het annuleren van een aan- of afmelding. Dit is echter een nieuwe wijziging en u moet dit melden met een nieuw ondertekend meldingsformulier. Vermeld in het nieuwe meldingsformulier het zaaknummer van de eerdere gerelateerde melding.
 
Adjustments to a notice form that has already been submitted
The IND assumes that the sponsor or recognised sponsor will have checked and verified all details before submitting a notification form. However, employers quite often request us by email or by telephone to make changes to a notification form they have already submitted. This may be an alteration of the commencement or termination date of the employment contract, or to cancelling an application for registration or de-registration. However, these are new notifications and you must report these by means of a new and signed notification form. The new notification form must list the case number of the earlier, related notice.
 

In dienst nemen asielzoekers

Wilt u een vluchteling in dienst nemen, maar weet u niet precies welke arbeidsrechten zij hebben? Raadpleeg dan de factsheet Informatie voor werkgevers over stages, werkervaringsplekken en betaald werk door asielzoekers en statushouders op Rijksoverheid. In de factsheet leest u wat het verschil is tussen een statushouder en een asielzoeker, welke arbeidsrechten vluchtelingen hebben en waar u op moet letten bij het in dienst nemen van een vluchteling.
 
Staat u op het punt een vluchteling in dienst te nemen? Bekijk het stappenplan voor werkgevers. Hierin kunt u stapsgewijs kijken of de vluchteling inderdaad mag werken en onder welke voorwaarden.
 
Hiring asylum seekers
Do you want to hire a refugee, but are you not exactly sure to what labour rights they are entitled? Please refer to the fact sheet Information for employers about internships, work experience positions and paid work by asylum seekers and holders of an asylum residence permit (available in Dutch only) at Rijksoverheid.  The fact sheet will explain the difference between a holder of an asylum residence permit and an asylum seeker, what labour rights refugees have and what you need to observe when hiring a refugee.
 
Are you about to employ a refugee? Read the step-by-step plan for employers (available in Dutch only). It will allow you to check step-by-step whether the refugee is allowed to work and the conditions that apply.

Nieuwe verblijfsdoelen toegevoegd aan het Portaal Zakelijk

In september 2016 begon de IND met een eigen portaal voor zakelijke klanten. Daarin kunnen zij aanvragen voor verblijfsvergunningen indienen. Het aantal verblijfsdoelen waarvoor dat kan, neemt toe.

Het portaal levert de zakelijke klant veel winst op. Het indienen van een aanvraag is eenvoudig en het scheelt tijd. Vanaf het moment van indienen is de status van de aanvraag ook volledig zichtbaar en is die waar en wanneer u maar wilt te raadplegen.
In de nieuwsbrief van januari van dit jaar konden we u berichten dat er een viertal online diensten beschikbaar was. Inmiddels zijn dat er acht.
 
We zetten ze voor u op een rijtje:

 • Indienen van:
  • aanvragen voor werknemers door erkende referenten;
  • aanvragen voor gezinsleden die tegelijkertijd met de vreemdeling worden ingediend;
  • aanvragen voor arbeid in loondienst (alleen in te dienen door erkende referenten);
  • aanvragen voor wijziging beperking kennismigrant;
  • aanvragen voor wijziging beperking wetenschappelijke onderzoekers;
  • aanvragen voor gezinsleden van een werknemer (aanvraag familie en gezin van kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker, ingediend door erkende referent);
  • meldingsformulieren (af- en aanmelden van werknemers);
 • Status van online ingediende aanvragen volgen.
Veel zakelijke klanten hadden de behoefte om de aanvragen voor gezinsleden van een werknemer ook digitaal te kunnen aanvragen. Daarom heeft het online formulier voor dat doel voorrang gekregen in het productieproces. Het formulier wordt meteen al veelvuldig gebruikt, een bewijs dat het centraal stellen van de klant een succes is.

Wilt u meer weten over de online diensten van de IND of u meteen aanmelden om hiervan gebruik te maken? Lees dan INDigitaal.

 
New residence purposes added to the Business Portal 
In September 2016, the IND started its own portal for business customers. Businesses can use it to submit applications for residence permits. The number of residence purposes for which you can submit an application online is increasing.

Business customers benefit greatly from the portal as submitting an application is simple and less time-consuming. As from the time of submission, the status of the application is also fully visible and it is accessible whenever and wherever you wish.
In the January newsletter of this year, we were able to inform you that four services were available online. Currently, we are offering eight services online. These services are available now:
 • Submitting:
  • applications for employees by recognised sponsors;
  • applications for family members submitted at the same time as the alien's application;
  • applications for paid employment (only to be submitted by recognised sponsors);
  • applications for alteration of restriction of highly skilled migrants;
  • applications for alteration of restriction of scientific researchers;
  • applications for family members of an employee (applications for relatives and family of highly skilled migrant or scientific researcher, submitted by recognised sponsor);
  • notice forms (employee registration and de-registration);
 • Following status of applications submitted online.
Many business customers felt the need to be able to submit applications for family members of an employee digitally too. For this reason, we have given priority to the relevant online form in the production process. As of the start, the form has been used frequently and this shows that customer-focus has been a success.

Would you like to know more about IND online services or would you like to sign up to use these services now? Please read INDigitaal (available in Dutch only ). 

Colofon

Postbus 5

9560 AA  TER APEL
arbeid@ind.minvenj.nl