Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 oktober 2017

Nieuwsbrief IND Zakelijk

Online afspraken maken voor loketbezoek

De IND biedt haar klanten de mogelijkheid om voor de volgende diensten en producten die worden afgenomen bij de loketten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam nu zelf online een afspraak te maken op www.ind.nl:

• Sticker Verblijfsaantekening
• Terugkeervisum
• Ophalen verblijfsdocument
• Afnemen biometrie

Het zelf een afspraak kunnen plannen zorgt niet alleen voor meer gemak voor u, uw collega of uw klant, maar beperkt ook de wachttijd aanzienlijk bij het ophalen van een verblijfsdocument of de afname van biometrie.
Het eventueel wijzigen of annuleren van een afspraak kan voorlopig via de informatielijn 088 043 04 30.

Proefperiode
IND-medewerkers zullen samen met de klant, gedurende ongeveer een maand, de online afsprakenplanner in de praktijk testen. Na de proefperiode wordt de applicatie ook ingezet op de locaties Eindhoven, Utrecht, Den Bosch en Zwolle.

Gebruik de nieuwe applicatie
Wij vragen onze partners de afsprakenapplicatie gedurende deze live-testfase zoveel mogelijk te gebruiken. Hebt u collega’s of klanten voor wie bovenstaande informatie relevant is? Dan verzoeken wij u hen te informeren over de nieuwe online dienst.
 
 
MAKE AN APPOINTMENT ONLINE
It is now possible to make an appointment for various products or services at the IND Desks in Amsterdam, Rotterdam and The Hague online via www.ind.nl, namely:

• Submitting biometrics
• Collecting a residence document
• Applying for a residence endorsement sticker
• Applying for a return visa

Making an appointment online is not only easier, it will also save you, your colleagues or clients valuable time.
For the time being appointments can be changed or cancelled via our information line 088 043 04 30.
 
Trial period
During a trial period of circa one month, IND employees will test the new online application together with our clients. After the trial period, the application will also be made available for online appointments for the IND Desks in Eindhoven, Utrecht, Den Bosch and Zwolle.

Please use the online service
We ask our partners to use the online application to make appointments as much as possible.
Do you know colleagues or clients who can benefit from the above information? Please feel free to inform them about our new online service.

Beslistermijnen gezinsleden die later inreizen (nareis)

Het is niet ongebruikelijk dat gezinsleden van kennismigranten op een later moment naar Nederland komen dan de kennismigrant. Om dit probleemloos te laten verlopen, bestaat voor erkend referenten de zogenaamde aanvraag nareis. De beslistermijn voor deze procedure is 2 weken. De beslistermijn van 2 weken geldt enkel als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  1. U als werkgever dient de aanvraag in;
  2. U betaalt de leges via een automatische incasso;
  3. De aanvraag is compleet.

Wordt de aanvraag niet door u als erkend referent ingediend en/of worden de leges niet via automatische incasso betaald? Dan is de beslistermijn voor de aanvraag  3 maanden.
Dient de erkend referent de aanvraag niet compleet in? Dan geldt de beslistermijn van 2 weken pas vanaf het moment dat de ontbrekende stukken door de IND zijn ontvangen.


Periods for making a decision for family members who enter the country later (family reunification)
It is not unusual for family members of highly skilled migrants to come to the Netherlands later than the highly skilled migrant. In order to make this run smoothly, there is the so-called application for a journey in connection with family reunification for the recognised sponsors. The decision period for this procedure is 2 weeks. The 2-week decision period only applies if the following 3 requirements have been met:
  1. You as an employer submit the application;
  2. You pay the fee by direct debit;
  3. The application is complete.

If the application has not been submitted by you as a recognised sponsor and / or if the fee has not been paid by direct debit, the decision period for the application is 3 months. If the application submitted by the recognized sponsor is not complete, the 2-week period for making a decision will not apply until the IND has received the missing documents.

Routebeschrijvingen IND-locaties

Op de contactpagina van www.ind.nl plant u uw route naar een IND-locatie nu nog makkelijker. Met de ingebouwde tool van Google Maps kunt u de route van deur tot deur uitstippelen. De oude IND-routebeschrijvingen zijn komen te vervallen.

Route description of the IND locations
With the contact page of www.ind.nl it is now even easier to plan your route to an IND location. With the built-in Google Maps tool, you can figure out the door-to-door route. The old IND route descriptions have become out-dated.

Correct indienen digitale aanvragen

Bij het invullen van persoonsgegevens van de vreemdeling wordt in 10 procent van de digitale aanvragen een fout gemaakt. De aanvraag loopt hierdoor onnodig vertraging op. Doordat de gegevens vervolgens handmatig in het IND systeem gezet moeten worden, ligt de zaak minder snel bij een behandelmedewerker. Wilt u vertraging bij uw digitale aanvraag voorkomen? Controleer dan altijd de volgende zaken:

• Klopt de spelling van de naam? Vergeet ook de leestekens niet.
• Staan de voor- en achternaam op de juiste plek?
• Is er sprake van een namenreeks? Vul de volledige naam in bij het vakje achternaam.
• Vul het juiste geboorteland in.
Aandachtspunt: Komt uw werknemer uit een land dat later uiteengevallen is (bijvoorbeeld de Sovjet Unie of Joegoslavië) en is hij daar geboren vóór de uiteenvalling? Vul dan de toenmalige naam van het land in als geboorteland (bijvoorbeeld Sovjet Unie of Joegoslavië). 

Correct submission of digital applications
When filling in the personal details of foreign nationals, 10 percent of the applicants make mistakes in their digital forms . The applications will thus be unnecessarily delayed. Because the data should then be manually entered into the IND system, it will take more time before the case is presented to the processing officer. If you want to avoid delays in your digital application, always check the following:

• Is the name spelled correctly? Do not forget the punctuation marks.
• Are the first and last names in the right place?
• Is there a series of names? Enter the full name in the last name box.
• Enter the correct country of birth.
Attention: Does your employee come from a country that later disintegrated (for example, the Soviet Union or Yugoslavia) and was your employee born there before the disintegration? Enter the former name of the country as the country of birth (for example,  the Soviet Union or Yugoslavia). 

Gebruik aktes

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijkste aktes en wanneer u deze kunt gebruiken.

• Huwelijksakte, indien vereist* voorzien van  legalisatiestempel/apostille  kan deze akte gebruikt worden (ongeacht ouderdom akte/legalisatiestempel)
• Geboorteakte, indien vereist* voorzien van  legalisatiestempel/apostille  kan akte gebruikt worden (ongeacht ouderdom akte/legalisatiestempel)
• Overlijdensakte, indien vereist* voorzien van  legalisatiestempel/apostille  kan akte gebruikt worden  (ongeacht ouderdom akte/legalisatiestempel)
• Ongehuwdverklaring, niet ouder dan zes maanden en indien vereist* voorzien van legalisatiestempel/apostille 
 
*Afhankelijk van het land waar de originele akte is afgegeven.

Raadpleeg altijd de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de meest recente informatie. 


Making use of documents
Below is a summary of the most important documents and when to use them.

• Marriage certificate, provided with the legalisation stamp / apostille, if required*; this document can be used (regardless of the age of the certificate / legalisation stamp)
• Birth certificate, provided with the legalisation stamp / apostille, if required*; this document can be used (regardless of the age of the certificate / legalisation stamp)
• Death certificate, provided with the legalisation stamp / apostille, if required*; this document can be used (regardless of the age of the certificate / legalisation stamp)
• Single status declaration, not older than six months and provided with the legalisation stamp / apostille, if required*.
 
* Depending on the country where the original document was issued.

Always consult the website of the Ministry of Foreign Affairs for the latest information.

Royal Bank of Scotland en Bank of China: Incasseren van automatische incasso niet mogelijk

Het is voor de IND niet mogelijk om automatische incasso's  te incasseren die zijn afgegeven bij de Royal Bank of Scotland en de Bank of China.

Per 1 januari 2017 heeft de Royal Bank of Scotland haar dienstverlening in Nederland beëindigd. De Bank of China biedt geen mogelijkheid om een automatische incasso af te geven. Klanten van de Bank of China moeten voor elke betaling handmatig een opdracht geven. Zij moeten hier rekening mee houden bij het indienen van een aanvraag.


Royal Bank of Scotland and Bank of China: Not possible to collect payments  by using  direct debit 
It is for the IND not possible to collect payments from the Royal Bank of Scotland and Bank of China by using direct debit.
 
Since 1 January, the Royal Bank of Scotland no longer provides their services in the Netherlands. Bank of China does not offer  the possibility to issue a direct debit. Customers of the Bank of China must manually order for each payment. They must keep this in mind when submitting an application.

Colofon

Postbus 5

9560 AA  TER APEL
arbeid@ind.minvenj.nl