Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 april 2017

Nieuwsbrief IND Zakelijk

Per 1 februari 2017 zijn onze postadressen gewijzigd

Stuur uw post die te maken heeft met (de aanvraag van) een verblijfsvergunning of een naturalisatieverzoek vanaf nu naar de nieuwe postadressen. Hebt u onverhoopt toch nog post naar een oude postbus verzonden? Geen nood, tot 1 juli 2017 worden deze poststukken automatisch doorgestuurd naar het juiste postadres.
Lees meer
 
Our postal addresses have been changed as of 1 February 2017
From now on please send all mail that relates to (the application of) a residence permit or a naturalisation request to the new postal addresses. Have you accidentally sent mail to a former postal address? Not to worry, these postal items will be re-directed to the correct postal address until 1 July 2017.
Read more

Richtlijn Intra Corporate Transferees (ICT) en verdragen

Het aanvragen van een ICT-vergunning is niet verplicht als ook een beroep kan worden gedaan op een handelsverdrag (Amerikaans Vriendschapsverdrag/Japans Handelsverdrag) of de Associatieovereenkomst EG-Turkije. Met andere woorden, personen met de Amerikaanse, Japanse of Turkse nationaliteit mogen dan kiezen, ook al vallen zij wel onder de reikwijdte van de richtlijn Intra Corporate Transferees. Dit blijkt uit art. 4, lid 1, sub b van de ICT Richtlijn.
 
Voor personen met de Amerikaanse nationaliteit betekent dit dat er ook voor gekozen kan worden om een aanvraag als zelfstandige in te dienen als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Voor personen met de Japanse of Turkse nationaliteit betekent dit dat ook een vergunning als kennismigrant of een werkvergunning op grond van par. 24 van de RuWav aangevraagd kan worden als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.
 
Directive intra-corporate transferees (ICT) and treaties
You are not required to apply for an ICT residence permit if you can also rely on a trade treaty (American Friendship Treaty / Japanese Trade Treaty) or the Association Agreement EC - Turkey. In other words, persons having the American, Japanese or Turkish nationality are allowed to choose, even if they do fall within the scope of the Directive Intra Corporate Transferees. This is reflected in Article 4, paragraph 1, under b of the ICT Directive.
                                     
Consequently, persons holding the American nationality may also choose to submit an application as a self-employed person if the relevant conditions are met. For persons holding the Japanese or Turkish nationality, this means that a residence permit as a highly skilled migrant or a work permit under paragraph 24 of the Regulation Implementation Foreign Nationals Employment Act may also be submitted if the relevant conditions are met.

Formulieren real time downloaden

Het komt geregeld voor dat werkgevers of gemachtigden gebruik maken van oude aanvraagformulieren. Vaak staan deze oude formulieren opgeslagen op hun computer. Echter, de aanvraagformulieren worden regelmatig aangepast. Download daarom altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier van onze website.
 
Dient u de aanvraag digitaal in via Portaal Zakelijk? Dan krijgt u uiteraard altijd het meest actuele formulier.
 
Downloading forms in real time
It often happens that employers or authorised representatives use old application forms. These old forms are often stored on their computer. However, the application forms are regularly updated. Please therefore always download the most recent version of the application form from our website.
 
Are you submitting the application digitally via Business Portal? You are then off course always presented with the most up-to-date form.

Controleren digitale aanvraag

Steeds meer aanvragen worden digitaal ingediend. Met een volledig en foutloos ingediende digitale aanvraag versnelt u de doorlooptijd en kan uw aanvraag ruim binnen de streeftermijn worden afgehandeld.
Controleer uw aanvraag voor indiening daarom altijd goed op de volgende punten:
 

 • ontbrekende gegevens
 • onvolledige gegevens
 • onjuiste volgorde van de gegevens
 • ontbrekende bijlagen
 • onjuist toegevoegde bijlagen
 
Check digital application
More and more applications are being submitted digitally. By submitting a complete digital application that is free from error, you speed up the processing time which means a decision on your application can be made well within the target decision period.
Therefore make sure to check the following items before you submit your application:
 
 • missing data
 • incomplete data
 • incorrect order of the data
 • missing appendices
 • appendices included incorrectly

Wijzigingen nadat is beslist op de aanvraag

De IND gaat er vanuit dat de (erkend) referent voor het indienen van de aanvraag alle gegevens heeft gecontroleerd en geverifieerd. In de praktijk verzoeken werkgevers echter regelmatig om wijzigingen door te voeren in al ingediende aanvragen. Denk hierbij aan het wijzigen van de diplomatieke post waar de mvv wordt afgehaald, het wijzigen van de loketlocatie, wijzigingen in de periode van het dienstverband (ingangsdatum en/of einddatum arbeidscontract) of het annuleren van een afmelding. Vaak is er op dat moment al een beslissing genomen op de aanvraag of de afmelding. Het is daarom, behalve in zeer bijzondere omstandigheden niet mogelijk om wijzigingen door te voeren nadat op een aanvraag of melding is beslist. U zult een nieuwe aanvraag moeten indienen.
 
Changes after a decision has been made on the application

The IND assumes that the (recognised) sponsor has checked and verified all information before submitting the application. In practice, however, employers often request us to make adjustments in applications that have already been submitted. Think of changes in the diplomatic post where the mvv has to be collected from, changes in the location of the IND office, changes with respect to the period of employment (starting date and/or end date employment contract) or withdrawing a cancellation. At that time, a decision has often already been made on the application or cancellation. It is for this reason that, unless in the event of exceptional circumstances, it is not possible to make adjustments after a decision has been made on an application or cancellation. You will have to submit a new application.

Loonbestanddelen

De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee bij de berekening van het bruto maandloon, als deze vergoedingen en toeslagen contractueel zijn vastgelegd én elke maand giraal worden overgemaakt naar een bankrekening die op naam is gesteld van de vreemdeling.
 
De volgende loonbestanddelen tellen niet mee voor de berekening van het bruto maandloon:
 

 • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
 • Onzekere, niet vaste, loonbestanddelen (bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen).
 • Vakantietoeslag.
 
Pay elements
The IND counts the reimbursements of expenses and fixed allowances (such as a thirteenth month) towards the calculation of the gross monthly salary, provided these reimbursements and allowances are contractually agreed as well as that these are transferred each month to a bank account in name of the foreign national.
 
The following pay elements do not count towards the calculation of the gross monthly salary:
 
 • The value of payment made in kind.
 • Uncertain, non-regular pay elements (for example overtime allowances, tips and payments from funds).
 • Vacation allowance.

Matrix looncriterium

Op onze website kunt u lezen welk looncriterium geldt voor uw kennismigrant of houder van een Europese blauwe kaart.
 
Matrix income requirement
You can read on our website which income requirement applies to your highly skilled migrant or holder of a European Blue Card.

Looncriterium en ouderschapsverlof

Kennismigranten die ouderschapsverlof krijgen, kunnen niet altijd voldoen aan het looncriterium. Dit heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 

 • De kennismigrant heeft wettelijk vastgelegd, (on)betaald ouderschapsverlof (voor een kind tot 8 jaar).
 • De kennismigrant en/of de werkgever kunnen aantonen dat de kennismigrant wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof heeft.
 • De kennismigrant en/of werkgever melden het wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van het inkomen aan de IND.
 • De IND heeft deze melding ontvangen binnen 4 weken na ingang van het verlof.
 
Income requirement and parental leave
Highly skilled migrants who receive parental leave, cannot always meet the income requirement. This will not have any consequences for the residence permit when all of the following conditions have been met:
 
 • The highly skilled migrant has legally established paid or unpaid parental leave (for a child up to 8 years of age).
 • The highly skilled migrant and/or the employer can show that the highly skilled migrant has the legally established paid or unpaid parental leave.
 • The highly skilled migrant and/or the employer notify the IND of the legally established paid or unpaid parental leave and the consequences this has for the level of income.
 • The IND has received this notification within 4 weeks following the start of the leave.

Wanneer is een inschrijving in de BRP noodzakelijk?

Een vreemdeling die langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven, moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Met de inschrijving in de BRP toont de vreemdeling aan dat hij zijn hoofdverblijf in Nederland heeft. Dit is een algemene voorwaarde voor een verblijfsvergunning. Heeft de vreemdeling geen hoofdverblijf (meer) in Nederland? Dan kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken.
 
Het inschrijven in de BRP gebeurt bij de gemeente waar de vreemdeling gaat wonen. Voor deze inschrijving is in ieder geval een gelegaliseerde (of geapostilleerde) en vertaalde geboorteakte nodig uit het geboorteland. De vreemdeling moet deze geboorteakte daarom al bij zijn komst naar Nederland meenemen. Voor meer informatie over inschrijving in de BRP en welke documenten nodig zijn, moet de vreemdeling contact opnemen met de gemeente.

Gaat een vreemdeling korter dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan hoeft hij zich niet in te schrijven in de BRP. Wel kan hij zich laten registreren bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Deze registratie is niet verplicht, maar de registratie is wel noodzakelijk als de vreemdeling een Burgerservicenummer (BSN) wil. Voor de registratie in de RNI, kan de vreemdeling contact opnemen met de gemeente in zijn woonplaats.
 
When is registration in the BRP necessary?
A foreign national who is going to stay in the Netherlands for more than 4 months, must register in the Personal Records Database (BRP). A registration in the BRP shows that the foreign national has his main residence in the Netherlands. This is a general condition for a residence permit. Does the foreign national not (or no longer) have his main residence in the Netherlands? This may result in a withdrawal of his residence permit.
 
The registration in the BRP takes place at the municipality where the foreign national is going to live. In order to register, the foreign national in any event needs a birth certificate from his country of origin that has been legalised (or provided with an Apostille stamp) and translated. It is therefore important for the foreign national to already bring this birth certificate with him when he comes to the Netherlands. The foreign national can contact the municipality for more information about the registration in the BRP and which documents are needed for this.

Is the foreign national planning to stay less than 4 months in the Netherlands? He is not required to register in the BRP. He may, however, enlist in the Register of Non-Residents (RNI). This registration is not obligatory, however, it is necessary if the foreign national wants a citizen service number (BSN). The foreign national can contact the municipality where he is staying for information on how to register in the RNI.

Wanneer moet een vreemdeling Nederland verlaten?

Als de verblijfsvergunning van de vreemdeling is verlopen, moet hij zelf Nederland zo snel mogelijk verlaten.
Als een aanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken, moet de vreemdeling Nederland meestal binnen 4 weken verlaten.
Meer informatie
 
When must a foreign national leave the Netherlands?
Once te residence permit of the foreign national has expired, he must leave the Netherlands as soon as possible.
If an application has been rejected or the residence permit has been withdrawn, the foreign national usually has a period of 4 weeks during which he must leave the Netherlands.
More information

Actuele procedure automatische incasso van de leges

Sinds 15 februari 2017 wordt vanuit de IND zowel het vorderingsnummer als het zaaknummer aan het bankafschrift toegevoegd. In de periode januari 2017 t/m15 februari 2017 heeft de IND automatische incasso’s verricht waarbij het zaaknummer niet is toegevoegd als kenmerk op het bankafschrift. Na 15 februari 2017 worden de incasso’s naast het vorderingsnummer dus aanvullend voorzien van het zaaknummer.  

Van belang is dat uw financiële administratie enkel het zaaknummer verwerkt zoals de IND vermeldt in de ontvangstbevestiging en de vorderingsbrief.
 
Wij willen benadrukken dat de procedure van automatische incasso van de leges zoals gehanteerd vóór 1 januari 2017 (waarbij de naam van de vreemdeling en/of het v-nummer werd vermeld) niet meer is toegestaan. Ook het vermelden van het kenmerk biedt geen mogelijkheid.
Meer informatie

Current procedure of direct debit payments
As of 15 February 2017, the IND only state case number and claim number on a bank statement. In the period between January 2017 till 15 February 2017, the IND collected some fees without stating the case number as a payment reference on the bank statement. As of 15 February 2017, direct debit payments state both claim number and case number.

It is important to make sure that your financial department processes the case number as stated in the confirmation- and claim letter.
 
We would like to emphasise that it is no longer allowed to add the v-number, name and date of birth to the bank information when collecting the fees. It is also not sufficient to only state the payment reference.
More information (dutch only)

IND-klanten opnieuw telefonisch lastiggevallen door oplichters

Deze oplichters proberen u geld te laten overmaken op hun rekening. Zij bellen met een zichtbaar 088- of 070-nummer. De IND belt niet met een zichtbaar telefoonnummer.

Wat kunt u doen?
Krijgt u met deze oplichting te maken, meld dit dan direct bij de IND. Dit kan via telefoonnummer 088 04 30470 of via het mailadres meldpunt@ind.minvenj.nl. Daarnaast adviseren wij u om aangifte te doen bij de politie. De IND heeft zelf ook aangifte gedaan bij de politie.

Hebt u inhoudelijke vragen over uw aanvraag, neem dan contact met ons op.

 
Again IND clients victim to telephone scams
Fraudsters claiming to work for the IND call people who have submitted an application to the IND, requesting information such as bank details to transfer money.
Note! The calls come from a telephone number beginning 088. This number is used so that it appears to be a call from the IND. The IND does not identify the telephone number when making calls.

Do not respond to their request especially if you are asked to transfer money by phone. Be on guard, the IND will never ask you to transfer money by phone! Please hang up and report the scam to the IND by calling 088 - 0430470.

If you have any questions about your application, please visit the contact page.​

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

Team Zakelijk organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten en workshops voor bedrijven die al ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. De voorlichtingsbijeenkomsten en workshops vinden plaats bij de IND in Rijswijk. Er staan een aantal nieuwe bijeenkomsten en workshops gepland.
 

Information meetings/workshops
Team Businesses organises information meetings for companies with little or no experience with applications for highly skilled migrants and workshops for companies that have already gained experience with applications for highly skilled migrants. The information meetings and workshops are held at the IND in Rijswijk. There are a few new meetings and workshops planned.

Colofon

Postbus 5

9560 AA  TER APEL
arbeid@ind.minvenj.nl