Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 september 2016

Nieuwsbrief IND Zakelijk

Abonneren op de nieuwsbrief

De nieuwsbrief zakelijk wordt aangeboden op Rijksoverheid.nl. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Abonneer u dan gratis. Na aanmelding krijgt u elke keer een e-mail wanneer er een nieuwe nieuwsbrief is verschenen. Het is mogelijk om per organisatie meerdere personen aan te melden voor de nieuwsbrief.
 
Let op: De IND meldt u niet aan voor de nieuwsbrief. U moet uzelf aanmelden.

Subscribe to the newsletter
The business newsletter is offered at Rijksoverheid.nl. If you want to keep receiving the newsletter, please subscribe to the newsletter for free. After your registration, you will be sent an e-mail each time a new newsletter is published. Several persons per organisation can be registered for the newsletter.
 
Please note: The IND does not register you for the newsletter; you have to register yourself.

Wijziging legestarief erkenning

Op 1 januari 2017 worden de leges geïndexeerd. Daarnaast komen er extra legescategorieën met lagere leges voor de aanvraag erkenning referent voor kleinere bedrijven. Meer informatie volgt binnenkort op www.ind.nl.
 
Change in fees for recognition
The fees will be index-linked on 1 January 2017. Moreover, additional fee categories will be introduced, with lower fees for applications for recognition as a sponsor for smaller businesses. More information will soon be available at www.ind.nl.

Termijn voor afgifte mvv in het paspoort

De IND probeert binnen 2 weken een beslissing te nemen op een compleet ingediende TEV-aanvraag. Na een positieve beslissing van de IND moet de mvv afgegeven worden. De IND stuurt de positieve beslissing op de TEV-aanvraag  naar de Nederlandse vertegenwoordiging waar de vreemdeling de mvv-aanvraag heeft ingediend of de vertegenwoordiging waarvan de referent in het aanvraagformulier heeft aangegeven dat de mvv daar zal worden opgehaald.
 
Het hangt van de vertegenwoordiging af hoe snel de mvv sticker kan worden afgegeven. Niet alle vertegenwoordigingen plakken zelf een mvv-sticker in een paspoort. Valt de diplomatieke post onder een Regionale Service Organisatie (RSO)? Dan duurt de afgifte van een mvv of visa ongeveer 2 weken langer. Het paspoort van de vreemdeling wordt namelijk eerst van de vertegenwoordiging naar de RSO verstuurd. Bij de RSO wordt de mvv in het paspoort geplaatst en teruggestuurd naar de vertegenwoordiging. U kunt, voor het indienen van de TEV-aanvraag, zelf bij de vertegenwoordiging informeren of deze onder een RSO valt. Dit helpt u bij het bepalen van de verwachte inreisdatum van de werknemer.
 
Houd ook rekening met mogelijke vertraging die kan ontstaan bij het maken van een afspraak bij de vertegenwoordiging voor het ophalen van de mvv.
 
Term for issue of MVV in passport      
The IND tries to decide on complete applications for the entry and residence (TEV) procedure within 2 weeks. A regular provisional residence permit (MVV) must be issued after a positive decision by the IND. The IND sends the positive decision on the TEV application to the Dutch representation where the foreign national submitted the MVV application or the representation where the MVV will be collected as indicated by the sponsor in the application form.
 
The period within which the MVV sticker is issued depends on the representation. Not all representations put an MVV sticker in a passport themselves. If the diplomatic post falls under a Regional Service Organisation (RSO), the issue of an MVV or visa will take approximately 2 weeks longer. For the passport of a foreign national is first sent from the representation to the RSO. At the RSO, the MVV will be put in the passport and sent back to the representation. Before submitting the TEV application, you can inquire at the representation if it falls under an RSO. This will help you determine the expected entry date of the employee.
 
Please take into account any delay that may arise when making an appointment with the representation to collect the MVV.

Digitale aanvragen

Bij de IND staat de klant centraal. Daarom werken we continu aan het verbeteren van onze dienstverlening en sluiten we aan bij de wensen van onze klanten. Zo kunnen alle zakelijke klanten die een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker naar Nederland willen halen, vanaf 1 september 2016 de aanvraag voor een verblijfsvergunning eenvoudig online indienen.
Om uw aanvragen online in te dienen bij de IND, heeft u eHerkenning nodig.
Met eHerkenning kunt u inloggen bij de overheid; het is een soort zakelijke DigiD.
Lees verder voor meer informatie over het indienen van digitale aanvragen en eHerkenning.
 
Digital applications
The IND puts customers first. That is why we continuously work to improve our services and meet the wishes of our customers. For instance, all business customers who want to bring a highly skilled migrant or scientific researcher to the Netherlands can easily file an online application for a residence permit since 1 September 2016.
You will need an e-Identification in order to submit your online applications to the IND.
You can use the e-Identification to log into websites of the government; it is a kind of business DigiD.
More information about submitting digital applications and e-Identification can be found here.

Intra Corporate Transferees (ICT-Richtlijn)

Door het Europees Parlement is een richtlijn voor Intra Corporate Transferees (ICT) aangenomen. Deze richtlijn (2014/66/EU) regelt de voorwaarden voor toegang en verblijf van werknemers uit derde landen in het kader van overplaatsing binnen een onderneming. De richtlijn  stelt regels voor leidinggevenden, specialisten en stagiair-werknemers. Eind 2016 wordt de richtlijn geïmplementeerd.
De verwachting is dat een groot deel van de werknemers die in concernverband worden overgeplaatst en die nu een vergunning hebben als kennismigrant, een vergunning op grond van deze richtlijn krijgen.   
De IND organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voordat de richtlijn wordt geïmplementeerd. Houd www.ind.nl in de gaten voor de data van deze speciale bijeenkomsten.

Intra Corporate Transferees (ICT Directive)
The European Parliament had adopted a Directive for Intra Corporate Transferees (ICTs). This Directive (2014/66/EU) provides for the conditions of entry and residence of third-country employees for the purpose of intra-corporate transfers. The Directive sets rules for managers, specialists and trainee employees. The Directive will be implemented at the end of 2016.
It is expected that most employees who are transferred within a group of companies and who now have a permit as a highly skilled migrant will be granted a permit under this Directive.   
The IND organises information meetings before the Directive is implemented. Regularly check www.ind.nl for the dates of these special meetings.

Beslistermijn aanvragen nareizende gezinsleden 3 maanden

Als een aanvraag voor verblijfsvergunning voor een gezinslid tegelijkertijd met de aanvraag van de hoofdpersoon wordt ingediend, dan geldt de streeftermijn van 2 weken om een beslissing te nemen. Als een aanvraag voor een gezinslid niet tegelijkertijd met de aanvraag van de hoofdpersoon wordt ingediend, geldt de wettelijke beslistermijn van 3 maanden.
 
3-month period for making a decision on applications for family reunification
If an application for a residence permit for a family member is submitted simultaneously with the application of the sponsor, the 2-week target period for making a decision will apply. If an application for a family member is not submitted simultaneously with the application of the sponsor, the 3-month statutory decision period will apply.

Legalisatie buitenlandse documenten

Regelmatig ontvangt de IND vragen over legalisatie van buitenlandse documenten (bv. huwelijksakte, geboorteakte, overige officiële aktes).
De IND accepteert in de regel enkel gelegaliseerde buitenlandse documenten. Voor uitzonderingen op deze regel baseert de IND zich op de in de Circulaire genoemde uitzonderingen. Bij twijfel aan de inhoud laat de IND de documenten verifiëren.
Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u een overzicht per land waarin staat aangegeven of er een apostille of legalisatie vereist is. Verder wordt aangegeven aan welke andere eisen buitenlandse documenten moeten voldoen.
 
Voor meer informatie over de legalisatie van buitenlandse documenten:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Consulair Dienstencentrum (DCM/SO/CDC)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
telefoon: +31 70-3484844 fax: +31 70-3486675
 
Voor informatie over de verificatie van buitenlandse documenten en verzoeken om verificatie van buitenlandse documenten:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Legalisatie en Fraudebestrijding (DCM/RL)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
telefoon: +31 70-3485306 fax: +31 70-3484339
 
Voor inlichtingen over of onderzoek naar de formele echtheid van buitenlandse documenten:
IND Bureau Documenten
Postbus 7025
8007 HA Zwolle
telefoon: +31 38-8886758 fax: +31 38-8886140
 
Legalisation of foreign documents
The IND often receives questions about legalisation of foreign documents (e.g. marriage certificates, birth certificates and other official certificates).
As a rule, the IND only accepts legalised foreign documents. For exceptions to this rule, the IND is guided by the exceptions referred to in the Circular (only in Dutch). The IND has the documents verified if it has any doubts about their contents.
On the website of the Ministry of Foreign Affairs, you can find a country-by-country overview which states if an apostille or legalisation is required. It also states which other requirements foreign documents have to meet.
 
For more information about the legalisation of foreign documents:
Ministry of Foreign Affairs
Consular Service Centre (DCM/SO/CDC)
P.O. Box 20061
2500 EB  The Hague
telephone no.: +31 70-3484844 fax: +31 70-3486675
 
For information about the verification of foreign documents and requests for verification of foreign documents:
Ministry of Foreign Affairs
Legalisation and Fraud Prevention (DCM/RL)
P.O. Box 20061
2500 EB  The Hague
telephone no.: +31 70-3485306 fax: +31 70-3484339
 
For information about or investigation into the formal authenticity of foreign documents:
IND Identity and Document Investigation Unit
P.O. Box 7025
8007 HA Zwolle
telephone no.: +31 38-8886758 fax: +31 38-8886140]

IND Bijeenkomst “Leren van elkaar én de klant”

Op donderdag 15 september vond de bijeenkomst ‘Leren van elkaar én de klant’ plaats. Deze was georganiseerd door de klantgroep Kennismigratie. Er waren 17 klanten (erkend referenten en gemachtigden) uitgenodigd. Samen gingen de deelnemers op zoek naar verbeteringen in de werkprocessen en dienstverlening. De klant waardeerde de middag met een 8,5. De deelnemers waren vooral tevreden over de constructieve sfeer en de open dialoog. Klanten zijn zeer tevreden over de snelheid van de beslissingen en de beantwoording van de vragen. De deelnemers gaven ook hun wensen aan, zoals verdergaande digitalisering en communicatie in het Engels.
Naar aanleiding van de bijeenkomst is een werkgroep opgericht die de verbeterpunten zal uitwerken. We informeren u via de nieuwsbrief over de voortgang van het verbeterproces.
 
IND Meeting “Learning from each other and from the client”
On Thursday 15 September a meeting, “Learning from each other and from the client”, was held, organized by  the client group Highly Skilled Migration.
17 clients (recognized sponsors and legal representatives) had been invited. Together ways to improve work processes and service provision were explored.
The clients rated the afternoon with a score of 8.5 out of 10. They were particularly pleased with the constructive atmosphere in which an open dialogue was held. The clients were very pleased with the speed with which decisions are taken and with the replies to inquiries. The clients also shared their wishes with the IND, such as a preference for further digitalization and communication in English.
As a result of the meeting a work group has been set up that will work out the points of improvement. The progress of this improvement process will be reported in the newsletter.

Nieuwe website IND

Binnenkort gaat de vernieuwde website van de IND live. Alle informatie die u nu op de website kunt vinden, is terug te vinden op een andere plek. Kunt u iets niet meer terugvinden? Neem dan contact op met de IND.
 
New IND website
The new IND website will go live soon. All information you can find on the website now will have a different location. If you have difficulty finding any information, you can contact the IND.

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

Voorlichtingsbijeenkomsten:
Dinsdag 11 oktober 2016 13:00-15:00 uur
Donderdag 15 december 2016 10:00-12:00 uur
 
Workshop:
Donderdag 17 november 2016 13:00-15:00 uur
 
https://www.ind.nl/zakelijk/werkgever/voorlichtingsbijeenkomsten-workshops/Paginas/default.aspx

Information meetings and workshops
 
Information meetings:
Tuesday 11 October 2016 1:00 pm - 3:00 pm
Thursday 15 December 2016 10:00 am - 12:00 pm
 
Workshop:
Tuesday 17 November 2016 1:00 pm - 3:00 pm
 
https://www.ind.nl/zakelijk/werkgever/voorlichtingsbijeenkomsten-workshops/Paginas/default.aspx

Colofon

Postbus 245
7600 AE Almelo
arbeid@ind.minvenj.nl