Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 januari 2017

Nieuwsbrief IND Zakelijk

IND gesloten op feestdagen 2017

De IND is in 2017 op de volgende (feest)dagen niet geopend:
maandag 17 april (Tweede Paasdag)
donderdag 27 april (Koningsdag)
vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei (Hemelvaartsdag en dag erna)
maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)
maandag 25 en dinsdag 26 december (Eerste en Tweede Kerstdag)

IND closed for the holidays 2017
The IND is closed in 2017 on the following holidays:
Monday 17 April (Easter Monday)
Thursday 27 April (King's Day)
Friday 5 May (Liberation Day)
Thursday 25 May and Friday 26 May (Ascension Day and following day)
Monday 5 June (Whit Monday)
Monday 25 and Tuesday 26 December (Christmas and Boxing Day)

Erkenning als referent voor ‘arbeid’ en de ICT Richtlijn

Per 29 november 2016 is er een nieuw verblijfsdoel ‘overplaatsing binnen een onderneming’. Dit vloeit voort uit de Europese Richtlijn 2014/66/EU voor Intra Corporate Transferees (ICT). De Richtlijn regelt de voorwaarden voor toegang en verblijf van werknemers uit derde landen in het kader van overplaatsing binnen een concern.

Bent u erkend referent voor het verblijfsdoel ‘arbeid’? Dan geldt uw erkenning nu ook voor het verblijfsdoel ‘overplaatsing binnen een onderneming’. Verder blijft uw erkenning geldig voor de verblijfsdoelen ‘arbeid als kennismigrant’, ‘houder van een Europese blauwe kaart’ en ‘arbeid in loondienst’. Als u erkend referent bent dan streeft de IND ernaar om binnen 2 weken te beslissen op uw aanvraag  voor het verblijfsdoel ‘verplaatsing binnen een onderneming’.
Er wordt voornamelijk gewerkt met eigen verklaringen en een deel van de aanvragen hoeft niet aan UWV te worden voorgelegd.

Bij niet erkende referenten moet de ingediende aanvraag volledig onderbouwd zijn.
Niet erkende referenten moeten bovendien rekening houden met een wettelijke beslistermijn van 90 dagen.

Lees meer


Recognition as a sponsor for "work" and the ICT Directive
As of 29 November 2016, there is a new purpose of residence 'intra-corporate transferee'.
This stems from the European Directive 2014/66 / EU Intra-corporate Transferees (ICT).
The Directive regulates the conditions of entry and residence of third-country workers in the context of transfer within a company.

Are you a recognized sponsor for the purpose of residence, 'work’? Then your recognition now also applies for the purpose of residence 'intra-corporate transferee'. Furthermore your recognition remains valid for the purposes of residence 'work as a highly skilled migrant’, 'holder of an EU Blue Card' and 'paid employment'. If you are a recognized sponsor, the IND endeavours to decide within 2 weeks on your application for the purpose of residence 'intra-corporate transfer'. We work primarily with personal declarations and part of the applications need not be submitted to UWV.

For non-recognized sponsors, the submitted application must be fully substantiated.
Non-recognized sponsors must also take into account a legal decision deadline of 90 days.

Read more

Digitaal indienen van aanvragen

Sinds 1 september hebben zakelijke klanten een eigen portaal om hun zaken met de IND online te regelen. De volgende online diensten zijn beschikbaar:
• Indienen van aanvragen voor werknemers door erkend referenten
• Indienen van meldingsformulieren (af- en aanmelden van werknemers)
• Indienen van aanvragen voor gezinsleden die tegelijkertijd met de vreemdeling worden ingediend.
• Status van online ingediende aanvragen volgen.

In 2017 wordt het mogelijk om via het portaal aanvragen van nareizende gezinsleden in te dienen. Wilt u ook gebruik maken van de online diensten? Lees dan verder.

Submitting applications digitally
As of 1 September, business clients have their own portal to manage their business affairs with the IND online. The following online services are available:
• Submission of applications for employees by recognized sponsors
• Filing reporting forms (signing in and out of employees)
• Submission of applications for family members at the same time as the foreign worker.
• Following the status of applications submitted online.

In 2017, it will be possible to submit applications via the portal for family members joining the employee at a later time. For now the portal (Portaal Zakelijk) is only available in Dutch. Would you also like to use the online services? Read on.

Inleveren verblijfsdocument

Het verblijfsdocument is eigendom van de Nederlandse overheid. Als de vreemdeling uit Nederland vertrekt, moet het verblijfsdocument worden ingeleverd. Dit kan bij het IND-loket. Maak hiervoor een afspraak via 0880 430 430. De vreemdeling moet een ingevuld meldformulier meenemen naar de afspraak. Op de afspraak ontvangt hij een inleverbewijs en een kleurenkopie van het verblijfsdocument.

Het verblijfsdocument kan ook opgestuurd worden naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Documenten
Postbus 7025, 8007 HA Zwolle
Maak het verblijfsdocument ongeldig voordat u het opstuurt. Dit kan door het in te knippen of te perforeren. Graag niet helemaal doorknippen.

Handing in your residence document
The residence document is the property of the Dutch government. If the foreign national leaves the Netherlands, the residence document must be returned. You can do this at an IND Desk. Make an appointment for this via 0880 430 430. The foreign national must bring a completed report form to the appointment. During the appointment, he receives a return receipt and a colour copy of the residence document.

The residence document may also be sent to:
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Documenten
Postbus 7025, 8007 HA Zwolle
Make the residence document invalid before you send it. This can be done by cutting into it or punching a hole in it. Please do not cut it all the way through.

Overzicht ambassades

Op de website rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle ambassades die inburgeringsexamens afnemen en mvv’s afgeven.

Overview of embassies
At the website government.nl you can find an overview all embassies that give integration examinations and issue mvv's [provisional residence permits]. The overview is only available in Dutch.

Leges 2017

Per 1 januari 2017 zijn de legestarieven gewijzigd. De nieuwe legesbedragen zijn op 30 september jl. gepubliceerd in Staatscourantnr. 52045.

De leges voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning als Kennismigrant gaan van € 881 naar  € 926.
Voor wetenschappelijk onderzoeker Richtlijn 2005/71/EG gaan de leges van € 311 naar € 317.
Voor de categorie Europese Blauwe kaart wordt het bedrag verhoogd van € 881 naar € 897.
Voor TEV-aanvragen in het kader van de Associatie overeenkomst EG-Turkije wordt het bedrag verhoogd van € 63 naar € 64.
Voor aanvragen zonder mvv in het kader van de Associatie overeenkomst EG-Turkije wordt het bedrag verhoogd van € 50 naar € 51.

U vindt de leges op de website.

Administrative Fees 2017
The administrative fees will be amended on 1 January 2017. The new administrative fees were published on 30 September in the Government Gazette Nr. 52045.

The fee for the application for a residence permit as Skilled Migrant will be raised from € 881 to € 926.
For scientific researcher Directive 2005/71/EC, the fee will increase from € 311 to € 317.
For the category, European Blue Card, the amount is increased from € 881 to € 897.
For TEV (Admissions and Residence Procedure) applications within the framework of the Association Agreement EC-Turkey, the amount will increase from € 63 to € 64.
For applications without mvv in the framework of the association agreement between the EC and Turkey, the amount is increased from € 50 to € 51.

You will find the fees on the website.

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart

Voor Kennismigranten en houders van de Europese Blauwe Kaart gelden de volgende salariscriteria:
• Het salaris wordt maandelijks in gelijke bedragen uitbetaald;
• Het salaris wordt giraal overgemaakt op een bankrekening op naam van de vreemdeling.

Het is belangrijk dat de werkgever kan aantonen dat een werknemer maandelijks een salaris ontvangt dat voldoet aan de voor de kennismigrant geldende norm. Daarnaast moet het salaris verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie.

Welke looncomponenten tellen mee?
Naast het loon kunnen ook onkostenvergoedingen meetellen. Dit kan alleen als de onkostenvergoeding gegarandeerd is en structureel elke maand uitbetaald wordt. Vakantiegeld en loon in natura tellen niet mee voor de norm.

Salariscriteria 2017
De maandbedragen voor kennismigranten en voor de Europese Blauwe Kaart voor 2017 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 januari 2017 staan de bruto maandbedragen op ind.nl.

Salary criteria and wage components in the Highly Skilled Migrants Scheme and for Blue Card Holders
For highly skilled migrants and holders of the EU Blue Card, the following salary criteria apply:
• The salary is paid in equal monthly amounts;
• The salary is paid into a bank account which is in the name of the foreign national.

It is important that the employer can prove that an employee receives a monthly salary that meets the applicable standard for the highly skilled migrant. Furthermore, the salary must be in keeping with customary working hours for that position.

Which wage components count towards the requirement?
In addition to the wage, reimbursement expenses may also count. This is only possible if the expense allowance is guaranteed and is structurally paid each month. Holiday pay and payment in kind do not count for the standard.

Salary criteria 2017
The monthly amounts for highly skilled migrants and holders of the European Blue Card for 2017 were published in the Government Gazette (Staatscourant).
As of 1 January 2017 the new salary criteria are published on ind.nl.

IND vermeldt niet langer v-nummer, naam en geboortedatum bij automatische incasso

Vanaf 1 januari 2017 vermeldt de IND bij het innen van de leges alleen nog een zaaknummer en de factuurgegevens. Dit heeft te maken met een aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensuitwisseling verloopt via een derde partij, in dit geval de bank. Omdat de bank geen overheidsinstantie is, zijn er risico’s verbonden bij de uitwisseling van deze gegevens. Daarom heeft de IND besloten om het v-nummer, de naam en geboortedatum niet meer te vermelden bij de automatische incasso van de leges.
U ontvangt na het indienen van een aanvraag altijd een ontvangstbevestiging. In de colofon van de ontvangstbevestiging vindt u het zaaknummer. Noteer het zaaknummer voor uw administratie. Op die manier kunt u gemakkelijk controleren voor wie de betaling is verricht.

IND no longer adds v-number, name and date of birth when collecting the fees
As of 1 January 2017 the IND will only state case number and invoice details when collecting the fees. Reason for this is the tightening up of the Personal Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP). Information is exchanged with a third party, the bank. Since a bank is nog a government institution, there are risks involved in the exchange of these details. Therefore, the IND has decided to no longer add the v-number, name and date of birth to the bank information when collecting the fees.

After submitting an application you always receive a confirmation letter. In the colophon of this confirmation letter you can find the case number. Please, make a note of this case number in your administration. That way you can easily check for which application the fees were collected.

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

Team Zakelijk organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven die geen of weinig ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten en workshops voor bedrijven die al ervaring hebben met aanvragen voor kennismigranten. De voorlichtingsbijeenkomsten en workshops vinden plaats bij de IND in Rijswijk. Er staan een aantal bijeenkomsten en workshops gepland in het eerste kwartaal 2017.
 

Information meetings/workshops
Team Businesses organises information meetings for companies with little or no experience with applications for highly skilled migrants and workshops for companies that have already gained experience with applications for highly skilled migrants. The information meetings and workshops are held at the IND in Rijswijk. There are a few meetings and workshops planned in the first quarter of 2017.

Colofon

Postbus 245
7600 AE Almelo
arbeid@ind.minvenj.nl