Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 januari 2018

Nieuwsbrief IND Zakelijk

Looncriteria voor kennismigranten en overige normbedragen per 1 januari 2018

De inkomenseisen voor 2018 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.
Per 1 januari 2018 gelden de volgende looncriteria: 
 

Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.404,00
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.229,00
Kennismigrant aansluitend op zoekjaar hoogopgeleiden, of zonder vergunning zoekjaar hoogopgeleiden direct binnen 3 jaar na afstuderen of verrichten  van  wetenschappelijk onderzoek € 2.314,02
Sleutelpersoneel ICT € 4.404,00
Blauwe Kaarthouders € 5.160,00
 
De genoemde bedragen zijn bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld.
De IND publiceert op 2 januari 2018 de nieuwe inkomenseisen voor alle verblijfsdoelen op de pagina inkomen.


Wage criteria for highly skilled migrants and other standard amounts as per 01 January 2018.
 
The income requirements for 2018 have been published in the Government Gazette.
As per 01 January 2018 the following wage criteria apply:
 
Highly skilled migrants aged 30 years or older € 4,404.00
Highly skilled migrants younger than 30 years € 3,229.00
Highly skilled migrants following an orientation year for highly qualified persons, or without an orientation year permit within three years after graduation, or work as scientific researcher. € 2,314.02
Key staff ICT € 4,404.00
Holders of blue cards € 5,160.00
 
The amounts mentioned are gross amounts per month, not including 8% holiday allowance.
On 02 January 2018 the IND will publish the new income requirements for all residency purposes on the income  page.

Controlebezoeken aan erkend referenten door IND

Het is de taak van de IND om toezicht te houden op erkend referenten. Na onderzoek concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid dat het toezicht op de werkgever als erkend referent in de huidige vorm onvoldoende effectief is. De IND neemt daarom maatregelen om de handhaving te intensiveren.

In 2018  gaat de IND controlebezoeken uitvoeren bij werkgevers die optreden als erkend referent. Tijdens de bezoeken controleert de IND of de erkend referent zich houdt aan de verplichtingen van Modern Migratiebeleid (MoMi). Erkend referenten hebben onder MoMi een informatieplicht, een administratieplicht en een zorgplicht.

De controles van de IND vinden steekproefsgewijs plaats. Wordt uw organisatie geselecteerd voor een controlebezoek? Dan maakt de afdeling Handhaving een afspraak met u. Er kan voor het controlebezoek aan u gevraagd worden om stukken uit uw administratie te sturen. Zo krijgt de afdeling Handhaving inzicht hoe uw organisatie invulling geeft aan de geldende verplichtingen.
De IND gaat bij aanvragen van erkend referenten in principe uit van eigen verklaringen. Om dit te kunnen (blijven) doen, is het van essentieel belang dat erkend referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan deze verplichtingen.
 
Hebt u vragen en/ of opmerking over de controlebezoeken? Of hebt u vragen over de verplichtingen die gelden op grond van MoMi? Laat het ons weten. Stuur een mail naar arbeid@ind.minvenj.nl.


Inspection visits to recognised sponsors by IND
It is the task of IND to supervise recognised sponsors. After an investigation, the Inspection for Justice and Security has reached the conclusion that the supervision of employers as recognised sponsors in its present form is not sufficiently effective. That is why the IND takes measures to intensify the enforcement.
 
In 2018 the IND will perform inspection visits to employers acting as recognised sponsors. During the visits, the IND checks whether the recognised sponsor complies with the requirements of the Modern Migration policy (MoMi). Under MoMi, Recognised sponsors have a duty of disclosure, a duty of administration and a duty of care.
 
The inspection visits of the IND will be done on a random basis. Has your organisation been selected for an inspection visit? In that case the Enforcement department will make an appointment with you. For this inspection visit the IND may ask you to provide documents from your administration. In that way the Enforcement department gains insight in the way your organisation implements the existing requirements. In applications from recognised sponsors the IND takes ‘own statements’ as basis. To be able to continue doing this, it is of vital importance that recognised sponsors correctly and accurately meet these requirements.
 
In case you have questions and/or remarks about the inspection visits, or questions about the obligations under the MoMi, please inform us. Send an email to: arbeid@ind.minvenj.nl.

Informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht, wat houdt het in?

Naast rechten heeft iedere (erkend) referent ook wettelijke plichten. De erkend referent heeft een informatieplicht, een administratieplicht en een zorgplicht. Hieronder leest u kort wat de verschillende plichten inhouden.

Informatieplicht
De erkend referent is verplicht binnen 4 weken bij de IND te melden dat hij een vermoeden heeft dat niet meer wordt voldaan aan het verblijfsdoel waarvoor de verblijfsvergunning is verleend. De erkend referent gebruikt hiervoor het meldingsformulier. 
 
Administratieplicht
De erkend referent heeft de plicht om een gedegen administratie te voeren en alle relevante feiten per verblijfsdoel in de administratie te hebben. De administratie moet, conform artikel 4.53 VV, de documenten bevatten die betrekking hebben op:

  • de vreemdeling(en) wiens referent hij is of is geweest;
  • de nakoming van zijn verplichtingen als referent, en
  • zijn positie als referent.

Zorgplicht
De erkend referent heeft de plicht om te zorgen voor een goede werving en selectie. De erkend referent zorgt er bij de werving en selectie voor dat de vreemdeling, die in Nederland verblijft of wil verblijven voor arbeid als kennismigrant of voor een overplaatsing binnen een onderneming, wordt geïnformeerd over de relevante wet- en regelgeving.
 

Duty of disclosure, duty of administration and duty of care, what does it mean?
Apart from rights, every (recognised) sponsor has statutory duties. The recognised sponsor has a duty of disclosure, duty of administration and duty of care. Below you will find a brief summary of what the various duties entail.
 
Duty of disclosure
When the recognised sponsor suspects that the residency purpose for which the residence permit was granted is no longer being met, he must inform the IND within four weeks. The recognised sponsor must use the report form for that purpose.
 
Duty of administration
The recognised sponsor has the duty to keep a thorough administration and to have all relevant facts per residency purpose in his administration. Under article 4.53 Aliens Regulations (VV), the administration has to comprise documents relating to:
  • the migrant(s) whose sponsor he is or has been;
  • the performance of his obligations as sponsor, and
  • his position as sponsor.
 
Duty of care
The recognised sponsor has the duty to organise proper recruitment and selection.
In the recruitment and selection process, the recognised sponsor provides the migrant with information on the relevant legislation when this migrant resides in the Netherlands, intends to stay here to work as a highly skilled migrant or in case of an in-company transfer.

Gebruikt u de juiste meldingsformulieren?

De erkend referent heeft  een informatieplicht. Alle wijzigingen die belangrijk zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling moeten aan de IND worden gemeld. De erkend referent moet ook wijzigingen melden die van invloed zijn op de erkenning als referent.
 
Gebleken is dat de erkend referent niet altijd het juiste meldingsformulier gebruikt om wijzigingen door te geven.
Hieronder een overzicht welk formulier u moet gebruiken:
 
Kennismigrant - Meldingsformulier voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen (erkend referent) - 7093
Overplaatsing binnen een onderneming (ICT-richtlijn) - Meldingsformulier voor overplaatsing binnen een onderneming (erkend referent) – 7089
Wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2005/71/EG - Meldingsformulier voor wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG (erkend referent) – 7095
 
U kunt óók online meldingen voor kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers en werknemers met de verblijfsvergunning overplaatsing binnen een onderneming (ICT-richtlijn) doorgeven via het Zakelijk Portaal”.
 
 
Are you using the right notification forms?
The recognised sponsoring employer has an obligation to provide information. All changes that are relevant to the foreign national's right of residence must be reported to the IND. The recognised sponsoring employer must also report changes that may affect their status as a sponsor.
It has been found that the recognized sponsor does not always use the correct notification form to inform the IND of changes in the situation of the employee.
 
Below you find which form you should use:
 
Highly skilled migrants (Labour)- Notification form for labour-related purposes (recognised sponsor) - 7593
Intra Corporate Transfer (recognised sponsor) -  Notification form for Intra Corporate Transfer (recognised sponsor) – 7589
Scientific research within the meaning of Directive 2005/71/EC - Notification form for scientific research within the meaning of Directive 2005/71/EC - 7595
 
It is also possible to inform the IND of changes in the situation of the employee or the recognized sponsor using the Business portal.

Team Zakelijk wenst u allemaal een heel goed 2018

Team Businesses wishes you a good 2018

Colofon

Postbus 5
9560 AA  TER APEL
arbeid@ind.minvenj.nl