< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 mei 2016

Op weg naar hoogwaardige kennis zonder dierproeven

Na verzoeken uit het werkveld heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) in overleg met het ministerie van Economische Zaken op 17 mei vier adviezen gepubliceerd op de website. Deze adviezen zijn eind maart aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Het NCad wil met deze adviezen de ontwikkeling van hoogwaardige kennis zonder dierproeven bevorderen. "Wij stellen ons daarbij een ambitieus doel", aldus Herman Koëter, voorzitter van het NCad. "We willen meer kennis, maar dat moet echt met heel veel minder dierproeven."

In de adviezen staan aanbevelingen om het aantal dierproeven te minimaliseren en het welzijn van proefdieren verder te verbeteren. Het NCad  geeft  hiermee verdere invulling aan het principe van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven (de 3V’s).

Het gaat om de volgende adviezen:

 1. Advies over hoe pijn bij proefdieren kan worden voorkomen, herkend en bestreden. Uitgangspunt is dat geen enkel dier onnodig mag leiden. Het advies bevat een Code of Practice die onderzoekers, biotechnici en Instanties voor Dierenwelzijn helpt dat in de praktijk te brengen.
   
 2. Advies over herplaatsing van voormalige proefdieren. Gebaseerd op de intrinsieke waarde van het dier moeten niet-humane primaten, honden en katten die in dierproeven worden gebruikt in principe worden herplaatst op een voor hen geschikte locatie tot het eind van hun leven, vindt het NCad (het ‘ja, tenzij’ principe). Om te komen tot een geharmoniseerd en transparant herplaatsingsproces heeft het NCad een raamwerk opgesteld waarin het herplaatsingsproces in algemene zin wordt beschreven. Dit raamwerk is toepasbaar op meerdere diersoorten. Daarnaast zijn Codes of Practice opgesteld die zich specifiek richten op honden, katten, en niet-humane primaten.
   
 3. Advies over de toepassingsmogelijkheden van Synthesis of Evidence (SoE) bij het opzetten van onderzoek met proefdieren. Het advies geeft een beeld over het gebruik van de verschillende benaderingen die kunnen worden toegepast in het kader van SoE. Het NCad vindt een zorgvuldig gedocumenteerde SoE in al zijn facetten van groot belang om de kwaliteit van de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet van het proefdieronderzoek te verhogen.
   
 4. Het tweede deel van het advies over het toegankelijk maken van gegevens over proefdiergebruik en 3V’s als open data. In dit deel heeft het NCad indicatoren benoemd die gezamenlijk een duidelijk en breed beeld geven van ontwikkelingen in proefdiergebruik en de 3V’s. Ook is een bescheiden kosten-baten analyse gemaakt.
   

De adviezen worden binnenkort door de staatssecretaris met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook onderneemt het comité activiteiten om de adviezen onder de aandacht te brengen van het werkveld zodat de adviezen in de praktijk gebracht worden, nationaal en internationaal.

Verzoek staatssecretaris afbouwschema dierproeven

De staatssecretaris van Economische Zaken wil  dat Nederland in 2025 wereldleider proefdiervrije innovaties is. Daarmee onderschrijft hij de ambitie uit het advies van de denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven 'In Transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proediervrije innovaties'.
Van Dam heeft het NCad onlangs per brief gevraagd om een onderdeel van dit advies uit te voeren: namelijk het opstellen van een afbouwschema van dierproeven. In het totaalplan moeten alle relevante facetten zijn opgenomen om afbouw en uitfasering van dierproeven te realiseren. Lees het verzoek van de staatssecretaris aan het NCad.

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl

Volg ons ook op Twitter
@NCad_Nederland

E-nieuwsbrief doorsturen

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's zodat ook zij op de hoogte blijven van de activiteiten van het NCad.