< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 juni 2016

Inhoudsopgave

Staatssecretaris stuurt reactie op adviezen NCad naar Tweede Kamer

Op 9 juni heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam zijn reactie op de onlangs uitgebrachte vier adviezen van het NCad aan de Tweede Kamer gestuurd. In zijn brief geeft hij een eerste reactie. Hij zegt toe de Tweede Kamer in de eerstvolgende voortgangsrapportage in het najaar 2016 over de uitvoering van het Plan van aanpak dierproeven en alternatieven, nader te informeren over de voortgang.

Reactie advies 'Synthesis of Evidence'
Wat betreft de zienswijze van het NCad over de toepassing van de methode 'synthesis of evidence' vindt Van Dam het een goede zaak als het medisch-biologisch onderzoeksveld dit zorgvuldig gaat toepassen. Ook juicht hij toe dat het NCad zich in gaat zetten voor een geharmoniseerde Code of Practice voor het toepassen van 'synthesis of evidence' in Europees verband.

Reactie advies 'Indicatoren, beheer en benutting van gegevens voor monitoren van proefdiergebruik en 3V-alternatieven, deel 2'
In dit advies staat de inrichting van een virtueel gegevenspakhuis, waarin informatie over proefdiergebruik en 3V-alternatieven bij elkaar kan worden gebracht, centraal. Van Dam deelt het enthousiasme van het NCad over de kansen en mogelijkheden die een open data gegevenspakhuis dierproeven en alternatieven kan bieden. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de forse investering die het inrichten en beheren van een gegevenspakhuis zal vergen. Voordat Van Dam een definitief besluit neemt over in welke mate hij het advies van het NCad kan overnemen, wil hij een gedetailleerd inzicht hebben in de kosten van een dergelijk datapakhuis. Om dit inzichtelijk te krijgen gaat Van Dam het RIVM om offerte vragen over de eerste fase van inrichting en beheer van het beoogde gegevenspakhuis.

Reactie advies 'Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren'
Kern van dit advies is een Code of Practice die in samenwerking met een groep experts is opgesteld. Hiermee krijgt het dierproevenveld concrete handvaten aangereikt om pijn bij proefdieren te voorkomen, te herkennen en bestrijden. Van Dam gaat er vanuit dat deze Code een vast onderdeel zal worden van de 'culture of care' binnen de Nederlandse dierproefinstellingen en als richtsnoer kan dienen voor het toezicht van de NVWA. Wat betreft de geadviseerde ondersteunende maatregelen voor een optimale toepassing van de Code of Practice, ziet Van Dam hier vooral het onderzoeksveld zelf aan zet om ervoor te zorgen dat die Code een levend en actueel document blijft. De kennis over pijnbestrijding moet daarbij volgens Van Dam makkelijk toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Reactie advies 'Herplaatsing voormalige proefdieren'
In dit advies is gezien de maatschappelijke belangstelling in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden van herplaatsing van honden, katten en non-humane primaten die gebruikt zijn in onderzoek. Het NCad heeft een Code of Practice opgesteld die onderzoeksinstellingen per diersoort gedetailleerde informatie aanreikt over het herplaatsingsproces en de aspecten die daarbij in overweging moeten worden genomen. Het NCad adviseert de staatssecretaris om een omgeving te creeëren waarbij verschillende partijen zich inspannen om herplaatsing mogelijk te maken inclusief een evenwichtige verdeling van de daarbij behorende kosten. Van Dam wil hierover met betreffende partijen in overleg gaan om zo gezamenlijk te bezien of, en zo ja, op welke manier aan dit deel van het advies invulling kan worden gegeven.

Lees de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de adviezen van het NCad.

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl

Volg ons ool op Twitter
@NCad_Nederland 

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat zij ook op de hoogte blijven van de activiteiten van het NCad.