< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 augustus 2016

NCad advies ‘Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren’

In de Europese Richtlijn 2010/63/EU die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zijn specifieke methoden opgenomen om proefdieren te doden. Uitgangspunt bij die dodingsmethoden is dat de dieren zo min mogelijk pijn, lijden en angst ervaren. De Europese Richtlijn biedt de mogelijkheid om af te wijken van de opgenomen dodingsmethoden als de alternatieve methode ten minste even humaan geacht wordt. Om een vrijstelling of ontheffing voor toepassing van een alternatieve dodingsmethode aan te vragen, moet de aanvrager deze methode wetenschappelijk onderbouwen. Bij de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn aanvragen voor vrijstellingen gedaan, maar de NVWA vond in de richtlijn onvoldoende handvatten om te bepalen waar de wetenschappelijke onderbouwing aan moest voldoen. Daarom heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, begin augustus 2016 advies uitgebracht over criteria en voorwaarden ter beoordeling of voorgstelde alternatieve dodingsmethoden ten minste even humaan zijn als de in de Europese Richtlijn opgenomen methoden. Het advies biedt de NVWA handvatten bij de beoordeling van dergelijke alternatieve dodingsmethoden door aan te geven welke elementen een wetenschappelijke motivering moet bevatten. Lees meer

Lever uw input voor advies 'Afbouwschema dierproeven'

De staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft als ambitie dat Nederland in 2015 wereldleider proefdiervrije innovaties is. Hij heeft aan het NCad gevraagd om een afbouwschema dierproeven op te stellen. Het NCad heeft per brief gereageerd op die adviesaanvraag. Het NCad is inmiddels druk bezig met het afbouwschema waarvan het eerste deel in oktober klaar moet zijn. Bij het uitwerken van het advies wordt eerst gekeken in welke onderzoeksgebieden mogelijkheden liggen, maar ook voor welke domeinen de afbouw van dierproeven op dit moment niet realistisch is. De focus van het NCad advies komt waarschijnlijk te liggen op de domeinen waar innovatie al in volle gang is, zoals bijvoorbeeld de wettelijke voorgeschreven toxiciteitstesten. In juni en juli zijn twee werkateliers georganiseerd met deskundigen uit verschillende onderzoeksgebieden. In augustus benoemt het NCad op basis van alle suggesties, discussies en beschikbare informatie de meest kansrijke domeinen. Daar ligt allereerst de focus op. Maar het NCad hoort ook graag van u welke kansen en mogelijkheden u ziet voor het stimuleren van innovaties die dierproeven overbodig maken. Vooral suggesties die buiten de begaande paden liggen worden op prijs gesteld. We nodigen u van harte uit om via  e-mail NCad@minez.nl of via onze website uw input te geven.
 

Maatschappelijke consultatie advies 'Afbouwschema dierproeven'

Voordat het NCad haar advies 'Afbouwschema dierproeven' opstelt, wil het NCad ook graag de visie van maatschappelijke en wetenschappelijke koepelorganisatie op dit onderwerp weten. De inbreng van de maatschappelijke organisaties en koepelorganisaties die op 8 september aanwezig zijn tijdens de maatschappelijke consultatie in den Haag, wordt in het advies opgenomen. Voor deze bijeenkomst nodigt het NCad alle (maatschappelijke) organisaties uit die hun visie op een afbouwschema dierproeven willen delen. Kent u maatschappelijke en wetenschappelijke koepelorganisaties die nog niet eerder hebben deelgenomen aan NCad consultaties en die over dit onderwerp een mening hebben, dan stelt het NCad het zeer op prijs als u ze wilt attenderen op deze uitnodiging. U kunt zich uiterlijk 31 augustus via e-mail ncad@minez.nl aanmelden voor deze bijeenkomst, onder vermelding van uw volledige naam én de organisatie die u vertegenwoordigt. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het definitieve programma en de precieze locatie. Lees meer

Meld u aan voor het NCad Register van Experts

Het NCad nodigt experts uit die zich beschikbaar willen en kunnen maken om zich aan te melden voor het 'NCad Register van Experts'. Het NCad wil bij het uitvoeren van haar taken meer gebruik maken van onderwerp-specifieke ad hoc werkgroepen van erkende experts uit het brede werkveld van dierproeven en 3V-alternatieven, maar zeker ook daarbuiten. Deze aanpak draagt bij aan de zorgvuldig onderbouwde (beleids)adviezen, Codes of Practices en andere documenten die het NCad uitbrengt. Het NCad gebruikt dit register voor het vormen van werkgroepen en inplannen van consultaties. De bijdrage van experts kan verschillende vormen krijgen: individueel of in werkgroepen, van eenmalige consultatie tot samenwerken in een werkgroep voor bepaalde tijd (meestal enkele maanden), en van het mondeling delen van kennis en ervaring tot het actief mee schrijven aan Codes of Practice of andere documenten. Lees meer

Staatssecretaris vindt actueel houden CoP pijnbestrijding proefdieren eigen verantwoordelijkheid werkveld

In maart 2016 heeft het NCad een advies uitgebracht over het voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren. De kern van het advies is een Code of Practice (CoP) die in samenwerking met een groep van experts is opgesteld. Hiermee krijgt het dierproevenveld concrete handvatten aangereikt om pijn bij proefdieren beter te voorkomen, te herkennen en te bestrijden. Op 9 juni heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam het advies met zijn eerste reactie daarop naar de Tweede Kamer gestuurd. In die brief geeft van Dam aan dat hij ervan uit gaat dat deze CoP een vast onderdeel zal worden van de ‘culture of care’ binnen de Nederlandse dierproefinstellingen en dat het als richtsnoer kan dienen voor het toezicht door de NVWA. Over de reeks ondersteunende maatregelen die het NCad voorstelt voor een optimale toepassing van de CoP zegt Van Dam: “Ik zie hier vooral het onderzoeksveld zelf aan zet om ervoor te zorgen dat de Code of Practice een levend en actueel document blijft en dat kennis over pijnbestrijding makkelijk toegankelijk is voor de gebruikers. Het toepassen van de best mogelijke pijnbestrijding is een integraal onderdeel van een dierproef waarbij elke vorm van pijn, lijden, angst en blijvende schade bij proefdieren moet worden voorkomen of tot een minimum beperkt moet worden. Dit betekent ook dat de vergunninghoudende instelling ervoor dient te zorgen dat de noodzakelijke kennis over pijnherkenning en -bestrijding aanwezig is bij Instanties voor Dierenwelzijn, onderzoekers en overig personeel.”

8 december internationale bijeenkomst over kwaliteit van proefdieronderzoek

Het NCad organiseert op 8 december 2016 een bijeenkomst in Brussel waar de kwaliteit van het proefdieronderzoek centraal staat. De nadruk zal liggen op de wijze waarop de kwaliteit van de onderzoeksvraag kan worden bepaald en inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit past in het kader van het NCad advies over Synthesis of Evidence.Tijdens deze internationale bijeenkomst zal met deskundigen uit verschillende landen en vanuit verschillende onderzoeksgebieden gekeken worden hoe de kwaliteit van onderzoek nog verder verbeterd kan worden. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u binnenkort op onze website.
 

Engelstalige website NCad

Het NCad vindt het belangrijk dat kennis ook internationaal wordt gedeeld. Daarom is er ook een Engelstalige website van het NCad. Op de website zijn onder andere de Engelstalige versies van de adviezen die het NCad tot nu toe heeft uitgebracht te vinden. Lees meer

Colofon

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
NCad@minez.nl
www.NCadierproevenbeleid.nl

Volg ons ook op Twitter @NCad_Nederland

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat ook zij op de hoogte blijven van de activiteiten van het NCad.