< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 december 2017

Jo Daemen waarnemend secretaris CCD en NCad

Per 5 december aanstaande begint Jo Daemen als waarnemend secretaris van de CCD en de NCAD en gaat hij het ondersteunend bureau leiden. Hij neemt deze functie tijdelijk waar totdat er een nieuwe algemeen secretaris is geworven. Dhr. Daemen neemt het stokje over van Ger de Peuter die in 2014 aantrad als kwartiermaker en algemeen secretaris voor zowel de CCD als de NCad.
Ger wordt interim-directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 (POP). Dit is een samenwerkingsverband tussen rijk en provincies dat zorgdraagt voor een goede en verantwoorde besteding van het Europese plattelandsfonds.

Vanaf 1 januari 2018 indienen van projectvergunningsaanvragen alleen nog via CCD

Vanaf 1 januari 2018 kunnen aanvragen niet meer inclusief DEC advies bij de CCD worden ingediend.
In de praktijk betekent dit dat u uw aanvraag indient zonder DEC advies. De CCD zal uw aanvraag beveiligd doorsturen aan een DEC met een verzoek hier een advies over af te geven. Dit zal in principe de DEC zijn die u op het aanvraagformulier heeft aangegeven. Wanneer wij hiervan afwijken zal dit vooraf met u worden kortgesloten. Vanaf die datum zullen DEC adviezen rechtstreeks door de DEC aan de CCD worden aangeboden.
 
Wanneer de DEC vragen heeft zal zij deze direct aan u stellen (de klok van de behandeltijd staat dan stil totdat u de aanvullende informatie bij de DEC heeft ingediend). In uitzonderijke gevallen, wanneer de DEC teveel informatie mist om uw aanvraag te kunnen beoordelen, zal de DEC dit aan de CCD terugkoppelen. De CCD zal case-by-case bespreken hoe om te gaan met deze betreffende aanvragen. Afhankelijk van de situatie kan de CCD besluiten om de aanvraag af te wijzen of nog aan te houden.
 
Overgangstermijn
Het is ons bekend dat verschillende DEC's nog aanvragen in behandeling hebben die niet voor 1 januari zullen zijn afgehandeld. Voor deze aanvragen geldt een overgangstermijn van 1 maand. Na 1 februari zal de CCD alleen aanvragen in behandeling nemen waarvoor zij zelf een advies aan de DEC opvraagt.

Aangepaste formulieren

De CCD heeft, in samenwerking met een werkgroep, verschillende formulieren die nodig zijn voor een vergunningsaanvraag aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld dubbelingen uit de formulieren gehaald, is de toelichting verbeterd en is beter inzichtelijk gemaakt waar welke informatie gevraagd wordt. Daarnaast zijn op verzoek van de DEC’s vragen toegevoegd, waarmee informatie gevraagd wordt die DEC’s nodig hebben voor het schrijven van een volledig advies aan de CCD.

De nieuwe formulieren zijn ter goedkeuring aangeboden aan de minister. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2018 in de Staatscourant gepubliceerd zullen worden. Drie maanden na publicatie zullen de nieuwe formulieren van kracht zijn en zullen de “oude” formulieren niet meer geaccepteerd kunnen worden bij het indienen van een aanvraag.
De definitieve nieuwe formulieren zullen begin december aan het IvD-platform toegestuurd worden, inclusief aangepaste toelichting, en kunnen op verzoek ook rechtstreeks worden toegezonden aan individuele IvD’s.

Beleidsregels meldingen/wijzigingen over het gebruik van surplus-dieren

Bij de CCD zijn vragen binnengekomen over het gebruik van surplus-dieren voor het leveren van organen, zoals beschreven in artikel 7i van de beleidsregels “meldingen in het kader van een projectvergunning van de CCD” en zoals gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 26 juli 2017.

Wij zijn ons ervan bewust dat wat gecommuniceerd is in de nieuwsbrief niet volledig overeenkomt met hetgeen in de Staatscourant is gepubliceerd.

Er zijn maar enkele momenten waarop een beleidsregel kan worden aangepast. De beleidsregels zoals gepubliceerd in de Staatscourant worden in kwartaal 1 van 2018 geëvalueerd. Daarna worden deze, indien nodig, aangepast. Tot die tijd gaan wij te werk zoals beschreven in de nieuwsbrief van 25 juli 2017:

“De CCD heeft hierbij als uitgangspunt dat een vergunning nodig is wanneer de onderzoeker de uitvoering bepaalt (tijd, plaats, vangmethode, handelingen. Dus het initiatief heeft wanneer en/of op welke wijze het dier gedood wordt ten behoeve van het verzamelen van organen, weefsels of lichaamsvloeistoffen. De CCD is van mening dat de werkwijze, zoals reeds lang toegepast in  Nederland, waarbij men wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk organen en weefsels te verzamelen van (surplus) dieren die vanwege overtolligheid worden gedood, bijdraagt aan de 3V’s en daarom gehandhaafd kan worden.”

Deze werkwijze is besproken met de NVWA, en zij zal hier ook op deze manier op handhaven.

Versturen vergunningen tijdens kerstperiode

Vanwege het naderende einde van de overgangsperiode op 1 januari 2018 hebben nog veel aanvragers een aanvraag ingediend in oktober/november. Wij doen er alles aan om deze aanvragen nog voor 1 januari 2018 af te ronden.
Wij begrijpen dat een deel van deze aanvragen lopend onderzoek betreft. Wij hebben er ook begrip voor dat gedurende de decembermaand betalingen mogelijk op zich laten wachten. In de periode van 23 tot 31 december zullen wij daarom, wanneer wij besloten hebben uw aanvraag te vergunnen, maar de betaling nog niet is voldaan, u wel een concept versie sturen van de voorgenomen vergunning. De definitieve vergunning kan echter pas verstuurd worden nadat de betaling is voldaan. Wij zullen dit ook communiceren aan de NVWA.

Aanmaken aanvraagnummer

Regelmatig vragen aanvragers een nummer voor een projectvergunningaanvraag bij ons aan. In veel gevallen ontvangen wij op deze aanvraagnummers uiteindelijk geen aanvraag. Dit zorgt voor een “vervuiling” van ons systeem en kost bovendien veel tijd.
Om deze vervuiling tegen te gaan zullen wij een opschoonactie houden. Voor alle aanvraagnummers die in de periode t/m juni 2017 zijn aangevraagd, maar waarvoor nog geen aanvraag is ingediend, zullen wij vragen of deze behouden moeten blijven. Om dit in de toekomst te voorkomen, verzoeken wij u om alleen een nummer aan te vragen als u ook daadwerkelijk van plan bent deze aanvraag binnen 6 maanden bij ons in te dienen.

Nieuwsbrieven CCD op website

De nieuwsbrieven van de CCD hebben een vaste plek op de website van de Centrale Commissie Dierproeven gekregen. Degenen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief ontvangen deze uiteraard gewoon in de email. Daarnaast zijn de nieuwsbrieven dus vanaf november standaard op de website te vinden. Hier vindt u de link naar de nieuwsbrieven.

Evaluatie Europese Richtlijn 2010/63/EU

De Europese Commissie heeft de richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, geëvalueerd. De CCD zal de uitkomsten van deze eerste evaluatie bespreken met beleid en met het NCad, en zich beraden over hoe wij deze bevindingen kunnen gebruiken.

Terugkoppeling format CRO-voorwaarden vergunningaanvraag

Een tijd geleden hebben we u het concept format voor de “CRO-voorwaarde” voorgelegd. Voor projecten waarbij in de vergunning als voorwaarde is opgenomen dat er een terugkoppeling moet plaatsvinden over de uitgevoerde experimenten, de zogenaamde CRO-voorwaarde, moet dit format gebruikt worden.
Bij het format is een toelichting geschreven, zodat duidelijk wordt wat er precies van u verwacht wordt bij het invullen. We vroegen u of het format en de toelichting erbij zo duidelijk waren en of er nog dingen in aangepast moesten worden. Hierop hebben we verschillende reacties ontvangen.
Uit de reacties is gebleken dat er behoefte is aan een ‘algemeen opmerkingen-veld’ waar aanvullende informatie of vragen in gezet kunnen worden. Daarnaast gaf u aan dat de toevoeging van de codes van de NVWA niet nodig is. Beide reacties zijn verwerkt in het format.

U vindt het format en de toelichting erop onder deze links.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Postbus 20401
2500 EK  Den Haag
T 0900 280 00 28
E info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl
T @ZBOCCD