< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 juni 2016

DEC advies format en handreikingen grondig aangepast

Naar aanleiding van input van Dierexperimentencommissies (DEC's) en NVDEC heeft de CCD de afgelopen tijd het volgende format en handreikingen grondig aangepast:

* DEC advies format
* Ethisch toesingskader voor proefdieronderzoek:  
   praktische handreiking voor DEC's

* Handreiking Invulling definitie project

Het format en de handreikingen zijn bedoeld om de werkwijze van de DEC's en CCD nog beter op elkaar af te stemmen zodat de beoordeling van aanvragen voor vergunningen dierproeven uniform wordt. Het advies format en de handreikingen zijn tot stand gekomen met werkgroepen met vertegenwoordigers van de DEC's. Tijdens een bijeenkomst voor DEC's op 3 maart jl. in Utrecht zijn de stukken uitgebreid besproken. Naar aanleiding daarvan zijn ze aangepast en definitief gemaakt. Op 2 juni 2016 zijn deze stukken aan de DEC's gestuurd met het verzoek die te gebruiken voor aanvragen die vanaf 1 juli 2016 worden ontvangem. Vanaf september 2016 moet voor alle adviezen gebruik gemaakt worden van het  nieuwe DEC advies format. Na een half jaar wordt het nieuwe DEC advies format en de beide handreikingen geëvalueerd op basis van de ervaringen in de praktijk.

20 juni bijeenkomst ethici

Op 20 juni organiseert de CCD een voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de praktische handreiking Ethisch Toetsingskader bij de totstandkoming van het advies van de DEC aan de CCD. De bijeenkomst is bedoeld voor de leden binnen de DEC's die de expertise ethiek vertegenwoordigen. De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort en begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Via info@zbo-ccd.nl kunt u doorgeven wie van uw DEC aaanwezig zal zijn bij deze bijeenkomst.

Wij komen naar u toe!

Medewerkers van het ondersteunend bureau zijn graag bereid om DEC's te bezoeken en/of een vergadering van een DEC bij te wonen. Op die manier kan uitgebreider stilgestaan worden bij de toepassing van het nieuwe format en de handreikingen. Laat ons via info@zbo-ccd.nl weten als u daar belangstelling voor heeft. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om een afspraak te maken.

Stel uw vragen aan ons

Heeft u vragen over de toepassing van het vernieuwde DEC advies format of over de handreikingen? Stel die dan aan ons via info@zbo-ccd.nl. De CCD zal op basis van de gestelde vragen een FAQ maken en die op de website plaatsen.

Eerste bijeenkomst gebruikersplatfom CCD

Ruim anderhalf  jaar na de invoering van de gewijzigde Wet op de dierproeven (Wod) zijn de nodige kaders ontstaan die bijdragen aan een hogere kwaliteit van de aanvragen voor projectvergunningen dierproeven, de adviezen en besluiten. Deze kaders zijn tot stand gekomen in overleg met het werkveld bij bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en ingestelde werkgroepen. De CCD overlegt regelmatig met de DEC’s, zij zijn belangrijke adviseurs van de CCD. Omdat de CCD ook structureel wil overleggen met vertegenwoordigers van de instellingsvergunninghouders, is dit jaar een Gebruikersplatform CCD ingesteld. De eerste bijeenkomst van dat platform vond plaats  op 23 mei jl. Het gebruikersplatform bestaat uit KNAW, VSNU, NFU, Nefarma/Fidin, Hollandbio en het Netwerk Groene Bureau’s. De bedoeling is om minimaal twee keer per jaar bij elkaar te komen. De CCD wil met het Gebruikersplatform in dialoog met het veld om zo ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goede werking van het wettelijk stelsel.   

Rechhtbank Gelderland volgt redenering CCD in zaak rond Wob

De rechtbank Gelderland heeft op 21 april 2016 uitspraak gedaan in een beroepszaak die is aangespannen door een instellingsvergunninghouder. Met de beroepszaak wilde de instelling voorkomen dat namen, adresgegevens en gegevens die naar de instelling herleidbaar zijn, openbaar gemaakt zouden worden in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De rechtbank volgt de redenering van de CCD waarom bepaalde gegevens wel openbaar gemaakt mogen worden en daarmee blijft op belangrijke onderdelen het besluit intact. De rechter oordeelde onder andere dat de Wet op de dierproeven (Wod) geen bijzondere openbaarmakingsregeling bevat die voor gaat op de Wob. Ook geldt volgens de rechter een verzwaarde motiveringsplicht indien belangen van kwetsbare personen een rol spelen.

 

Lees meer over de uitspraak van de rechter in deze beroepszaak

Beroepszaak over voorschrift om beide geslachten muizen te gebruiken in onderzoek

De rechtbank Utrecht heeft op 30 mei 2016 zitting gehouden in de beroepszaak die is aangespannen door een instellingsvergunninghouder. Kern van het geschil is het antwoord op de vraag of de CCD terecht heeft besloten aan de vergunning voor het uitvoeren van dierproeven het voorschrift te verbinden dat gebruik moet worden gemaakt van gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke muizen. Tijdens de zitting is van beide kanten ingegaan op de bevoegdheid van de CCD om deze voorwaarden te stellen. Daarnaast is het vraagstuk van in ‘voorraad gedode dieren’ verkend. De rechtbank zal naar verwachting binnen zes weken uitspraak doen.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 0900 2800028 (10 cent per minuut)
E: info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat zij ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij vergunningverlening rond dierproeven.