< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 september 2017

Lever voor 1 november uw projectvergunningaanvraag in

Door de CCD is verschillende malen gewezen op het feit dat eind dit jaar de overgangstermijn van vergunningaanvragen afloopt. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2018 een CCD-vergunning moet hebben om dierproeven te mogen uitvoeren. De NVWA handhaaft hierop. Dit heeft tot gevolg dat, wilt u per 1 januari vergunningsbevoegd zijn voor het uitvoeren van dierproeven, u tijdig uw projectvergunningaanvraag inclusief DEC-advies bij ons moet aanleveren. Het traject van het schrijven van de projectvergunningaanvraag tot – mogelijke- goedkeuring ervan, duurt zo leert de ervaring  ruim 4 maanden. Wilt u dus per 1 januari uw dierproeven kunnen uitvoeren, dan adviseren wij u voor 1 november uw aanvraag in te leveren. Dit geeft ons de mogelijkheid om zo veel mogelijk, binnen de wettelijke termijn van 40 c.q. 55 dagen, nog voor eind 2017 deze aanvragen af te handelen. Hierbij wel de opmerking dat mochten er aanvullende vragen vanuit de CCD gesteld worden, de mogelijkheid bestaat dat niet voor 1 januari een besluit genomen kan worden. Dit geldt ook wanneer wij na 1 november nog DEC-advies moeten aanvragen.
 
We krijgen signalen dat veel onderzoekers, die een vergunning willen aanvragen, daarover nog in gesprek zijn met hun IvD of de betrokken DEC. Mocht u nog niet met de aanvraagprocedure zijn begonnen, daarom het dringende advies om, per ommegaande in overleg te treden met uw IvD en DEC van voorkeur om de planning van de projectaanvraag door te spreken. En om met uw IvD de gevolgen van het ontbreken van een projectvergunning per 1 januari 2018 te bespreken.

Input gevraagd voor notitie 'dierproeven met wilde dieren in hun biotoop

De CCD heeft naar aanleiding van de laatste herziening op de Wet op dierproeven (Wod) in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van het proefdierkundig werkveld in 2016 een zogeheten handreiking geschreven. In deze handreiking, waarbinnen een praktische invulling van de nieuwe kaders rondom de Wod en de vraag ‘wat is een dierproef’ is beschreven, zijn indertijd niet alle situaties die voor het werkveld gelden meegenomen. Zo is de situatie rondom experimenten met wilde dieren in hun biotoop niet of nauwelijks opgenomen. Voor dit onderzoeksveld spelen een aantal zeer specifieke zaken rondom de interpretatie van de wet. Om hier verheldering en meer inzicht in te krijgen, is een werkgroep ingesteld die zich over deze en andere vragen heeft gebogen.
 
Deze werkgroep heeft, in samenwerking met het ondersteunend Bureau van de CCD en de NVWA, de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ opgesteld. Doel van deze handreiking is voorlichting te geven aan alle betrokkenen (vergunninghouders, veldwerkers, toezichthouders, IvD’s et cetera). Daarnaast biedt het handvatten bij de interpretatie van de Wod voor dit onderzoeksveld. 

Uw mening telt
Hieronder vindt u de handreiking en een aanvullende notitie door de CCD. Voordat de handreiking en notitie definitief worden vastgesteld op 1 oktober 2017 is het mogelijkheid om uw input te leveren. Dit kan via info@zbo-ccd.nl. Uw aanvullingen of opmerkingen worden zeer op prijs gesteld door de CCD en de werkgroep en worden aan hen doorgegeven.

Correct invoeren formulieren CCD

We merken dat op het aanvraagformulier voor een wijziging of melding, maar ook bij de beantwoording van aanvullende vragen vanuit de CCD, regelmatig het aanvraagnummer niet wordt toegevoegd aan de documenten. Dit is echter wel van belang omdat het voor ons anders moeilijk te achterhalen is bij welke aanvraag de informatie hoort. En dit vertraagt de behandeling van uw aanvraag. Het verzoek is dus om alle formulieren, zowel digitaal als hardcopy, in te leveren mét aanvraagnummer. Daarbij de opmerking dat we ingescande documenten helaas niet goed kunnen verwerken. Daarom ontvangen we graag uw documenten digitaal, in Word of PDF. Dit geldt ook voor het aanvraagformulier, een handtekening is op de digitale versie niet nodig.
 
Dat gezegd hebbende: vergeet niet uw aanvraagformulier ook altijd per post te sturen. Dit is nodig omdat een zogeheten ‘natte’ handtekening op het document wél nodig is (want om rechtsgeldig te zijn verplicht). Vul hier uiteraard ook weer uw aanvraagnummer in.

Wat te doen bij een wijzigings in de aanvraag

Wilt u een wijziging aanbrengen aan uw vergunning, dan zien wij graag waar deze wijzigingen over gaan. Hiermee kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen omdat we overzicht houden wat er in een aanvraag gebeurt.
 
Wijzigingen kunnen op de volgende manier in de tekst worden aangebracht:

-     De vernieuwde tekst markeren. Dit kan door de tekst zelf een kleur te geven of te onderstrepen

-     De verwijderde (oude) tekst met een streep erdoorheen laten staan. Zo kunnen we zien waar de nieuwe tekst voor in de plaats komt.

Naast de praktische aanpassingen in de tekst, verwachten we een onderbouwing van deze wijzigingen: waarom is de wijziging noodzakelijk? Indien de wijziging het gevolg is van een niet goed verlopen experiment, zien we graag een toelichting waaruit blijkt hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Dit kan door een toelichtende brief mee te sturen, waarin u dit onderbouwt.

Vernieuwing website CCD

Het is u wellicht al opgevallen: de website van de CCD is veranderd. We werken op dit moment hard aan een nieuwe inrichting van website van de CCD. Dit naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek welke onlangs is gehouden. Hieruit bleek dat niet iedereen de website makkelijk navigeerbaar vond. In de komende weken, passen we dit - onder meer - aan.

Vergunninghouders
Daarnaast is een belangrijke verandering dat de website meer ingericht gaat worden naar de verschillende stakeholders die de CCD heeft. Zo wordt er een aparte pagina gemaakt speciaal voor vergunninghouders. Op deze pagina vindt u straks alle informatie met betrekking tot het aanvragen van een vergunning. De indeling van de onderwerpen en in te vullen formulieren wordt logischer, zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt.

Publiek
Ook komt er een aparte pagina voor het publiek. Hieronder vindt u de niet-technische samenvattingen, of in publiekstermen, publiekssamenvattingen en informatie over de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). In de loop van de tijd volgen nog meer onderwerpen die hier aan toegevoegd zullen worden.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Postbus 20401
2500 EK  Den Haag
T 0900 280 00 28
E info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl
T @ZBOCCD