< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 juli 2016

CCD streeft naar snelle beslissing over aanvraag projectvergunning dierproeven

Alle aanvragen voor projectvergunningen dierproeven die de CCD ontvangt worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Het streven is altijd om aanvragen in de eerstkomende vergadering van de CCD te behandelen. Een besluit tot het al dan niet verlenen van een vergunning moet de CCD wettelijk uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de complete aanvraag en ontvangst van leges nemen. De CCD wil zo veel mogelijk binnen 20 werkdagen een beslissing nemen. Wanneer een aanvraag zonder DEC advies wordt ingediend, wordt de 40 dagen beslistermijn verdeeld. Als de CCD of de DEC vragen stelt wordt de klok stilgezet totdat de antwoorden zijn ontvangen. De CCD is van plan om later dit jaar per dossier te gaan terugkoppelen wat de behandeltijd is geweest.

Vragen aan onderzoekers over aanvraag projectvergunning dierproeven

Als er bepaalde zaken nog verduidelijkt of aangevuld moeten worden voordat de CCD een besluit kan nemen over een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven, stellen de medewerkers van het secretariaat vragen aan de aanvrager. Officieel is er een termijn van twee weken om antwoord te geven op de vragen. Om te zorgen dat de aanvraag behandeld kan worden in de eerstvolgende vergadering van de CCD, vraagt het secretariaat soms om op (heel) korte termijn te reageren. U kunt aangeven wanneer u de voorkeur geeft aan de termijn van twee weken waarmee u akkoord gaat met behandeling van de aanvraag in een volgende vergadering.

DEC advies format en handreikingen vanaf september in gebruik

De afgelopen tijd is in overleg met werkgroepen, leden van Dierexperimentencommissies (DEC’s) en NVDEC hard gewerkt aan een vernieuwd DEC advies format, het Ethische Toetsingskader voor proefdiergebruik: ‘Praktische handreiking voor Dierexperimentencommissies’ en de handreiking ‘Invulling definitie project’. Het format en de handreikingen zijn bedoeld om de werkwijze van de DEC’s en de CCD nog beter op elkaar af te stemmen. De handreiking 'Invulling definitie project'  helpt ook aavragers van vergunningen om de reikwijdte van hun project te definiëren. Op 20 juni 2016 heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden over het gebruik van de handreiking over het ethisch toetsingskader bij de totstandkoming van het advies van de DEC aan de CCD. De CCD heeft  veel van de opmerkingen en vragen die naar voren zijn gekomen tijdens die bijeenkomst verwerkt in het DEC advies format en het ethisch toetsingskader. Ook een groot aantal van de opmerkingen van de NVDEC zijn verwerkt. De CCD heeft eind juli de definitieve stukken aan de DEC’s gestuurd en op de website geplaatst. Vanaf september 2016 moeten de DEC’s voor alle adviezen gebruik maken van het nieuwe DEC advies format. Na een half jaar wordt het nieuwe DEC advies format en de beide handreikingen geëvalueerd en op basis van ervaringen in de praktijk eventueel aangepast.

Nieuwe toelichting op aanvraagformulier voor vergunningen met dierproeven

Naar aanleiding van het aanpassen van het DEC advies format is ook de toelichting op het aanvraagformulier voor projectvergunningen met dierproeven aangepast. Het explicieter maken van welke informatie bij de betreffende vraag verwacht wordt, helpt aanvragers van vergunningen om het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Hoe completer de aangeleverde informatie is, des te kleiner de kans is dat de DEC of CCD achteraf vragen gaan stellen omdat er informatie mist om een besluit te kunnen nemen..

CCD gaat input vragen nieuwe formats en handreikingen via website

Om alle betrokkenen de gelegenheid te geven om input te geven bij de ontwikkeling van nieuwe formats of handreikingen, gaat de CCD concept stukken in de toekomst eerst op de website plaatsen. Organisaties worden uitgenodigd om hun reactie en suggesties daar op te geven. De CCD zal al deze input na vier weken verzamelen en gebruiken voor het definitief maken van de stukken. Na de zomer zal een concept richtlijn voor hoe te handelen bij een melding of wijziging van een lopende vergunning op de website worden geplaatst met de mogelijkheid voor het veld en belangengroeperingen om daar binnen vier weken op te reageren.  

Verslag overleg Gebruikersplatform CCD op website

Omdat de CCD structureel wil overleggen met vertegenwoordigers van instellingsvergunninghouders, is dit jaar een Gebruikersplatform CCD ingesteld. Van de eerste vergadering die op 23 mei jl plaatsvond is inmiddels een verslag op onze website geplaatst. Het doel van het Gebruikersplatform is om te kijken hoe ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij kan dragen aan een goede werking van het wettelijk stelsel rond vergunningverlening voor dierproeven.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD.nl

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat zij ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij vergunningverlening rond dierproeven.