< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

3 maart 2017

Beleidsregels meldingen van kracht

In de Wet op de dierproeven (Wod) is vastgelegd dat een dierproef alleen uitgevoerd mag worden volgens de omschrijving in de verleende projectvergunning dierproeven. Uitzondering geldt als de verandering geen of positieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn. Om vast te leggen welk type veranderingen als melding mogen worden ingediend en voor welk type veranderingen een wijzigingsaanvraag of zelfs een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, heeft de CCD beleidsregels opgesteld.  Deze beleidsregels zijn op 14 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds die datum zijn ze van kracht.

In aanvulling op de beleidsregels is een toelichting opgesteld. In deze toelichting wordt ingegaan op de handelswijze bij meldingen en wordt uitgelegd wanneer en op welke wijze meldingen moeten worden ingediend. Ook wordt toegelicht hoe de CCD daar vervolgens mee om gaat.

Lees meer.

Onderzoek dienstverlening CCD

De CCD wil graag weten hoe betrokken partijen de dienstverlening rond het behandelen van aanvragen voor projectvergunningen dierproeven ervaren. Daarom voert Ipsos in opdracht van de CCD een onderzoek uit bij vergunninhoudende instellingen. Onderzoekers die de laatste helft van 2016 een projectvergunning hebben aangevraagd zijn per mail uitgenodigd om deel te nemen aan dat onderzoek. Ook hebben de contactpersonen bij de vergunninghoudende instellingen een e-mail ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deze contactpersonen is gevraagd de uitnodiging door te sturen aan hun IvD’s. Binnenkort worden IvD's en Dierexperimentencommissies (DEC's) benaderd met een extra vragenlijst die meer ingaat op de contacten van de IvD's en DEC's met de CCD. Met uw antwoorden wil de CCD de dienstverlening en handelswijze nog verder verbeteren. De CCD stelt het zeer op prijs als u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Colofon

Centrale Commisie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD