< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 maart 2017

Jaarverslag 2016 uit

"Ik  ben tevreden met wat we het afgelopen jaar samen met de verschillende partijen die betrokken zijn bij dierproeven en het Vervangen, Vermindren en Verfijnen (3V's) daarvan hebben bereikt", blikt Ludo Hellebrekers voorzitter van de CCD, terug in het Jaarverslag 2016 dat vandaag is uitgekomen. Ludo Hellebrekers beseft zich dat het punt waarbij iedereen in het werkveld tevreden is over de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven waarschijnlijk nooit helemaal bereikt zal worden. "Daarvoor zijn de belangen bij de betrokken partijen te verschillend. Maar dat dit stelsel bijdraagt aan het toepassen van de 3V's en het verder beschermen van dieren die ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, daar ben ik van overtuigd!."

Aangevraagde vergunningen in 2016

In totaal zijn in 2016 330 aanvragen voor projectvergunningen dierproeven ingediend bij de CCD. Daarvan zijn er 287 verleend. 43 vergunningen zijn wel in 2016 aangevraagd, maar het besluit over het al dan niet vergunnen daarvan wordt genomen in 2017. Er zijn 80 meldingen binnengekomen van wijzigingen in een projact waarvoor een vergunning is verleend. Deze wijzigingen hebben geen negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn. Er zijn twaalf wijzigingsverzoeken gedaan die allemaal zijn goedgekeurd. Bij 50 vergunningen is vanwege ernstig ongerief sprake van beoordeling achteraf. 

Afgehandeld binnen wettelijke termijnen

Van de 287 aanvragen in 2016 zijn er 248 binnen de wettelijke termijn van 40 werkdagen afgehandeld. Bij één is er vanwege een complexe aanvraag vijftien werkdagen aan de afhandeling toegevoegd. 38 aanvragen zijn niet binnen de wettelijke  termijn afgehandeld, Die vertraging had verschillende oorzaken zoals administratief (klok niet stilgezet bij vragen aan onderzoeker of als leges niet betaald waren), nadere vragen aan DEC's, aangehouden in CCD vergadering en nawerk (aanpassen niet-techniesche samenvatting of verwerken laatst opgvraagde info).

Meer aanvragen ten opzichte van 2015

In 2015 waaren er 196 aanvragen voor een projectvergunning dierproeven. Veel onderzoek met dieren werd in 2016 nog uitgevoerd met een goedkeuring van de Dierexperimentencommissie (DEC). In 2016 waren er 330 aanvragen voor een projectvergunning. Ten opzichte van 2015 zijn meer vergunningen aangevraagd en dus ook voor meer dierproeven en proefdieren. Het gemiddelde aantal aangevraagde dieren per vergunning (veelal met een looptijd van 5 jaar) lag in 2015 op 4.440 en in 2016 op 4.110.

Vraag op tijd projectvergunning aan - aflopen overgangsregeling

In 2017 wordt vanwege het aflopen van de overgangsregeling per 1 januari 2018 een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen voor een projectvergunning verwacht. Voor de inwerktreding van de herziene Wet op de dierproeven in december 2014 zijn nog veel projeceten volgens de oude procedure goedgekeurd door een DEC. Deze projecten mogen tot uiterlijk 1 januari 2018 uitgevoerd worden zonder een vergunning van de CCD. Voor projecten die via de oude procedure zijn goedgekeurd en die niet voor 1 januari 2018 worden afgerond, moet dus in 2017 een vergunning aangevraagd worden bij de CCD. Om onnodige vertragingen te voorkomen door piekbelasting bij de CCD, DEC's en Instanties voor Dierenwelzijn (IvD's) roept de CCD op om ruim op tijd een aanvraag voor een projectvergunning te doen. 

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.
In 2016 zijn er 22 Wob-verzoeken ontvangen. De meeste verzoeken hadden betrekking op meerdere verleende vergunningen. Een aantal verzoeken had betrekking op organisatorische zaken van de CCD (onder andere kosten ICT, vergoedingen leden). In 2016 zijn nog twee verzoeken uit 2015 binnen de termijn afgehandeld en van de 22 in 2016 ontvangen Wob-verzoeken zijn er 15 (totaal 71%) tijdig afgehandeld. Vier verzoeken zijn buiten de termijn afgehandeld en drie verzoeken zijn nog in behandeling en worden in 2017 afgehandeld.

Lees het Jaarverslag 2016

Zoals vastgelegd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (ZBO) stuurt de CCD uiterlijk 15 maart een jaarverslag over het voorafgaande jaar aan de minister van Economische Zaken (EZ), de Eerste en Tweede Kamer en een afschrift aan de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van EZ. In het jaarverslag staan kengetallen die elke ZBO op moet nemen. Naast deze kengetallen is in het Jaarverslag 2016 meer algemene informatie te vinden over het functioneren en de resultaten van de CCD. Bij het jaarverslag hoort een infographic die de kengetallen rond de vergunningverlening overzichtelijk op een rijtje zet.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Postbus 20401
2500 EK  Den Haag
T 0900 280 00 28
E info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl
T @ZBOCCD