< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 januari 2016

Met deze nieuwsbrief wil de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rond (het proces van) aanvragen van projectvergunningen dierproeven.

CCD en CRO’s gaan ervaring op doen met ‘paraplu-aanvragen’

De huidige wijze van beoordelen van de vergunningaanvragen door de CCD, leidt bij Contract Research Organisaties (CRO's) tot beperking van de flexibiliteit bij het uitvoeren van standaardwerkzaamheden voor derden. De CCD is in gesprek gegaan met afgevaardigden van CRO’s om hiervoor gezamenlijk een oplossing te vinden. Afspraak is dat een aantal CRO’s binnenkort officieel een zogenaamde ‘paraplu-aanvraag’ indienen bij de CCD. Lees meer

Contacten met DEC’s en instellingen als er vragen zijn

Uit contacten met het veld blijkt dat niet altijd duidelijk is hoe vanuit de CCD wordt gecommuniceerd als er vragen zijn tijdens de behandeling van een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven. De CCD heeft  onlangs de  bestaande werkwijze geëvalueerd en verder geoptimaliseerd:
- Vragen die gericht zijn op de afweging van een Dierexperimentencommissie (DEC) worden altijd aan de DEC gesteld.
- Inhoudelijke vragen worden direct aan de aanvrager gesteld. De DEC wordt hier altijd over geïnformeerd.

Lees meer

Vergunninghouder formeel aanvrager

Omdat de instellingsvergunninghouder formeel de aanvrager is, wordt alle communicatie gericht aan de portefeuillehouder van de aanvrager of diens gemachtigde en niet aan de verantwoordelijke onderzoeker. Wel zet de CCD de verantwoordelijke onderzoeker in de cc als er e-mails worden verstuurd. Alle beschikkingen (zowel toewijzingen als afwijzingen) worden met het bijbehorende advies van de DEC aan de aanvrager gestuurd.

Voorgenomen besluitvorming in aantal gevallen voorleggen aan aanvrager

In een aantal gevallen legt de CCD voordat er een definitief besluit wordt genomen, het voorgenomen besluit voor  aan de aanvrager, inclusief het bijbehorende advies van de Dierexpertimentencommissie (DEC):
- Als er nog niet eerder vragen zijn gesteld over een bepaald aspect in de aanvraag. Bij het definitieve besluit wordt dan de aanvullende informatie betrokken.
- Als een niet te voorziene voorwaarde of splitsing wordt overwogen.
- Bij geheel of gedeeltelijke afwijzing als de CCD rechtstreeks van een DEC een advies heeft ontvangen en er over de relevante aspecten geen eerdere vragen gesteld zijn.

Lees meer

Afstemming DEC’s over genomen besluiten

Eind vorig jaar volgde de CCD ongeveer 70% van de adviezen van DEC’s op bij het beoordelen van aanvragen voor projectvergunningen dierproeven. In 30% week ze daar beredeneerd van af. Het aantal afwijkingen neemt wel licht af. Een terugkoppeling van de besluiten van de CCD aan de DEC’s helpt om meer inzicht te geven hoe de CCD tot haar besluiten komt. De betrokken DEC ontvangt altijd één tot twee dagen na het versturen van de beschikking aan de aanvrager, terugkoppeling op het besluit.

Lees meer

Samenwerken DEC’s en CCD voor verantwoord proefdiergebruik

Door hun werkwijze nog beter op elkaar af te stemmen, kunnen de CCD en de DEC’s nog efficiënter werken aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland.  Die samenwerking tussen de DEC’s en de CCD stond centraal tijdens een bijeenkomst van 16 december 2015 in Driebergen. Met vertegenwoordigers van bijna alle DEC’s werd van gedachten gewisseld over wat er nodig is om het proces van vergunningverlening dierproeven nog beter te laten verlopen.

Lees meer

Ontwikkelen handreikingen

De CCD heeft met steun van de werkgroep ‘Interpretatie’ en de werkgroep ‘Ethisch Toetsingskader’ een voorzet  gedaan om rond een aantal lastige punten bij de beoordeling van een vergunningaanvraag, een handreiking te maken. In beide werkgroepen  zitten ook leden van een DEC of een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). Eind januari worden de concept handreikingen afgestemd met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Lees meer

Save the date: 3 maart workshop DEC's

Op 3 maart vindt voor de leden van de DEC's een workshop plaats die wordt georganiseerd door de CCD en de NV-DEC. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht worden de concept handreikingen die door de CCD in samenwerking met de werkgroepen zijn ontwikkeld, besproken. Ook wordt gezamenlijk ervaring opgedaan in het gebruik daarvan bij de toetsing van de aanvragen voor projectvergunningen dierproeven. Zet de datum vast in uw agenda. De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt snel.

Werkwijze bij Wob-verzoeken

Bij het vragen van een zienswijze in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) stuurt de CCD alle stukken  die betrekking hebben op de verleende vergunning aan de betrokken aanvrager én de betrokken DEC. Voorheen stuurde de CCD alleen een lijst met overzicht van stukken. Naar aanleiidng van signalen uit het werkveld stuurt de CCD nu de stukken zelf die betrekking hebben op de vergunningaanvraag.

Lees meer

Bij aanvraag projectvergunning dierproeven aanvraagnummer vermelden

Bij nog lang niet alle correspondentie over aanvragen voor een projectvergunning dierproeven wordt het aanvraagnummer vermeld. Dit zorgt voor vertraging bij de behandeling van de aanvraag. Vermeld  dit nummer daarom duidelijk bij alle correspondentie, zowel op de aanvraagformulieren die per post worden gestuurd als bij het digitaal indienen van de bijlagen.

Lees meer

Rekeningnummer CCD gaat veranderen

Vanaf begin februari gaat de CCD gebruik maken van een nieuw rekeningnummer. Dit nummer is NL41RBOS 056.999.6317 t.n.v. Centrale Commissie Dierproeven te ’s Gravenhage. In de factuur staat naar welk rekeningnummer de leges overgemaakt moeten worden. Vermeld altijd het aanvraagnummer en factuurnummer bij uw betaling. Met de ingebruikname van dit nieuwe nummer, is het ook mogelijk om de leges per incasso te innen. Wilt u de leges laten incasseren, stem dit dan af met uw financiële afdeling en geef dit aan op het aanvraagformulier.

Lees meer

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
T: 0900 2800028 (10 cent per minuut)
E: info@zbo-ccd.nl
wwww.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur de nieuwsbrief door naar collega's zodat zij ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening rond dierproeven.