< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 augustus 2016

Inhoudsopgave

Geef uw reactie op concept Beleidsregels 'Meldingen in kader van projectvergunning dierproeven'

Als er tijdens de looptijd van een projectvergunning dierproeven veranderingen plaatsvinden, moet dat als melding of wijziging aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) worden doorgegeven. Ook kunnen de veranderingen zo ingrijpend zijn dat er eigenlijk sprake is van een nieuw project. In dat geval moet een nieuwe aanvraag voor een projectvergunning bij de CCD worden ingediend. Om meer duidelijkheid te geven wanneer een melding, wijziging of nieuwe aanvraag nodig is, heeft de CCD concept-Beleidsegels opgesteld ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’. Voordat de CCD deze Beleidsregels vaststelt en ze gepubliceerd worden in de Staatscourant, kan iedereen die betrokken is bij het aanvragen van projectvergunningen daar tot en met 5 september 2016 op reageren.
 
Bij het opstellen van de Beleidsregels heeft de CCD gekeken wat er binnen de kaders van de wetgeving mogelijk is om de werkdruk bij aanvragers te verminderen. Ook zijn de beleidsregels zo opgesteld dat bij calamiteiten wordt voorkomen dat lopend onderzoek voortijdig beëindigd moet worden. Verder is  gekeken naar hoe het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) zo veel mogelijk kan worden gestimuleerd.
 
In de toelichting op de Beleidsregels wordt  ingegaan op de handelswijze bij meldingen en wordt uitgelegd wanneer en op welke wijze meldingen moeten worden ingediend. Ook wordt toegelicht hoe de CCD daar vervolgens mee om gaat. Er wordt ingegaan op de in de Beleidsregels beschreven specifieke situaties en er wordt uitgelegd waarom in sommige situaties wel kan worden volstaan met een melding, terwijl voor andere situaties een wijzigingsaanvraag of zelfs een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.
 
Als uit de toelichting voor u onvoldoende duidelijk is hoe gehandeld moet worden bij een melding, wijziging of nieuwe aanvraag, dan horen we dat graag. Via info@zbo-ccd.nl kunt u ons laten weten waar eventuele onduidelijkheden zitten zodat wij de toelichting daar op kunnen aanpassen.

Mist u nog veranderingen die mogelijk zijn in een lopend project en die niet zijn beschreven in de Beleidsregels en toelichting? Wij vragen u dat ook aan ons door te geven. Ook is het mogelijk dat u het niet eens bent met onderdelen van de Beleidsregels. Als u dat onderbouwd met argumenten aan ons doorgeeft, kijken wij waar binnen het wettelijk kader wijzigingen nog mogelijk zijn.
 
Na 5 september verwerkt de CCD alle binnengekomen reacties voordat de Beleidsregels definitief worden vastgesteld. Na publicatie in de Staatscourant zijn de Beleidsregels officieel van kracht bij veranderingen in lopende projecten.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl
Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD.nl