< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 1, 5 oktober 2015

Dit is de eerste e-nieuwsbrief van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om projectvergunningen voor dierproeven te verlenen. Instellingen krijgen alleen een vergunning als er echt geen andere proefdiervrije onderzoeksmethoden zijn om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden én als het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier.
Met deze nieuwsbrief wil de CCD u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rond de vergunningverlening voor het uitvoeren van dierproeven.

Nieuw vergunningstelsel invoeren gaat niet zonder slag of stoot

De impact van het nieuwe vergunningstelsel dierproeven op de bedrijfsvoering is groot. Dat was de duidelijke conclusie tijdens de bijeenkomst die de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) op 17 september jl. in Amersfoort organiseerde voor instellingsvergunninghouders. “Het invoeren van een nieuw vergunningstelsel gaat niet zonder slag of stoot”, stelde de voorzitter van de CCD, Ludo Hellebrekers, met gevoel voor understatement.

Lees het verslag van de bijeenkomst.

CCD volgt 70% adviezen van DEC

Tot nu toe heeft de CCD in 70% van de gevallen het DEC-advies integraal opgevolgd bij de beoordeling van de aanvragen van een projectvergunning dierproeven. In 30% wijkt ze daar beredeneerd van af. Soms gaat het om kleine afwijkingen, waarbij bijvoorbeeld de looptijd op twee in plaats van vijf jaar wordt gesteld.

Lees meer over redenen voor CCD om af te wijken van DEC-advies.

Werkwijze CCD en rol secretariaat

Tijdens de bijeenkomst van 17 september jl. bleek dat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de CCD de aanvragen voor projectvergunningen van dierproeven beoordeelt en de rol van het secretariaat daarbij. Lees meer over de werkwijze van de CCD en de rol van het secretariaat daarbij.

Samenwerking CCD en NVWA

De NVWA en de CCD hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend om een nadere invulling te geven aan de relatie tussen de CCD en de NVWA, voor zover die relatie niet bij of krachtens de wet is geregeld. In de samenwerking staat een goede naleving van de Wet op de dierproeven (Wod) centraal.

Erkenning DEC's

Alle DEC’s hebben 17 september jl. bericht gekregen over hun erkenning. Elf DEC’s zijn inmiddels door de CCD erkend en zes DEC’s moeten nog wat aanpassingen doen voordat ze erkend kunnen worden. Dat betreft bijvoorbeeld dubbel lidmaatschap van de leden van de DEC en een Instantie voor Dierenwelzijn of (kleine) aanpassingen in het DEC-reglement. De zes DEC’s hebben tot 17 december 2015 de tijd om aanpassingen te doen en die door te geven aan de CCD . De verwachting is dat begin 2016 het proces van erkenning DEC’s afgerond is. Daarmee vervallen de bestaande door de NVWA afgegeven erkenningen.

Pilot ethisch toetsingskader

Binnenkort  voert een aantal DEC's een pilot uit met het Ethische Toetsingskader. Op basis van die ervaringen zal het toetsingskader definitief gemaakt worden en vanaf begin 2016 beschikbaar zijn voor alle DEC’s. De bedoeling van het kader is om DEC’s handvatten te geven om de ethische afwegingen bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag dierproeven inzichtelijker te maken.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Ook de besluiten van de CCD vallen onder de Wob. Tot nu toe is over elke verleende projectvergunning dierproeven een Wob-verzoek gedaan.

Lees meer

Nieuw webadres digitaal aanvragen projectvergunning

Sinds 21 september 2015 is er een nieuw webadres voor het digitaal versturen van een aanvraag voor een projectvergunning dierproeven via NetFTP. Contactpersonen bij instellingen die een vergunning hebben om dierproeven uit te voeren, hebben inmiddels een nieuw wachtwoord ontvangen, waarmee op de nieuwe site ingelogd kan worden. Het nieuwe adres is: https://avd.webftp.dictu.nl

Projectnummer vermelden bij digitale aanvraag

Om de procedure rond de aanvraag van een projectvergunning dierproeven soepel en snel te laten verlopen, verzoekt de CCD aanvragers die de documenten digitaal indienen om het aanvraagnummer te vermelden als dat al bekend is. Graag in de naam van het document het aanvraagnummer opnemen met daarbij de naam van het document zoals de CCD die hanteert (dus aanvraagformuier projectvergunning, niet technische-samenvatting, projectvoorstel dierproeven, bijlage beschrijving dierproeven). Door bij digitaal indienen ook het aanvraagformulier toe te voegen, is duidelijk bij welke aanvraag de formulieren horen. Het ondertekende aanvraagformulier moet daarnaast nog wel per post aan de CCD worden verstuurd omdat daarop een originele (‘natte’) handtekening nodig is. Ook verzoekt de CCD om alle documenten één voor één te sturen met ieder formulier als apart bestand, in plaats van één document met daarin alle formulieren. U kunt wel alle documenten in één zip-file versturen.

Nieuwe versie van formulieren op de website

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit het werkveld worden er regelmatig kleine aanpassingen gedaan in de formulieren die nodig zijn om een projectvergunning dierproeven aan te vragen. De opzet van de formulieren verandert daarbij niet wezenlijk, maar ze worden wel gebruiksvriendelijker. Het gaat om de Bijlage beschrijving dierproeven en de Engelse versie van het formulier, het Formulier melding machtiging en het Format projectvoorstel dierproeven.

Indienen van bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing van de CCD, bestaat de mogelijkheid om daartegen bezwaar in te dienen. Maar als u vragen heeft bij een besluit, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de CCD. Onze jurist kan samen met u bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Lees meer

Wat is een toetsbare eenheid?

Er zijn veel vragen over wat een 'toetsbare eenheid' die in de Wet op de dierproeven wordt genoemd, nu precies is. De CCD kan daar geen exacte richtlijn of definitie voor geven. Soms zijn heel omvangrijke studies met heel veel dieren goed te toetsen omdat er een duidelijke samenhang is. In andere onderzoeken met veel minder dieren, ontbreekt die samenhang geheel.  Het is dus geen kwestie van getallen, maar van samenhang die ook voor mensen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn te volgen is. In samenspraak met de DEC’s wordt op dit moment gewerkt aan het Ethisch Toetsingskader.  Het gebruik hiervan geeft ook meer duidelijkheid over de samenhang van een aanvraag.

Werkgroep Contract Research Organisaties

Contract Research Organisaties lopen aan tegen een knelpunt bij het nieuwe vergunningstelsel. Om klanten, die vaak haast hebben, snel te kunnen helpen, moeten bedrijven die contractresearch doen een vergunning op de plank hebben liggen. Maar dat  is met het huidige vergunningsysteem niet mogelijk  De CCD gaat een werkgroep vormen met Contract Research Organisaties om oplossingen voor dit knelpunt te zoeken.

Twee geslachten in onderzoek

In een aantal vergunningen heeft de CCD als eis gesteld dat  in onderzoek waar mogelijk gebruik gemaakt moet worden van beide geslachten. Dit omdat de CCD het (onnodig) in voorraad doden van dieren als onderdeel ziet van de ethische toetsing. De CCD hanteert daarbij het uitgangspunt dat beide geslachten gebruikt moeten worden, tenzij…. Het 'tenzij' kan bestaan uit een wetenschappelijke rechtvaardiging of harde afspraken in de fok-keten dat niet onnodig dieren worden gedood. Het gebruik van twee geslachten in onderzoek is ook in lijn met het beleid van de  Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20101
2500 EK Den Haag
T: 0900 2800028 (10 cent per minuut)
E: info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur de mieuwsbrief door naar collega's zodat ook zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening rond dierproeven.