< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 januari 2017

Nieuwe handreikingen gepubliceerd

In het laatste kwartaal van 2016 heeft de CCD twee nieuwe handreikingen gepubliceerd:

* Wat is een Dierproef?
* Genereren, fokken, genotyperen, monitoren en huisvesten van genetisch gewijzigde dieren  

De handreikingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met partijen die betrokken zijn bij dierproeven en het vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) daarvan. De handreikingen helpen de aanvragers van vergunningen en de Dierexperimentencommissies (DEC’s) bij meer uniformiteit bij het indienen van een aanvraag en de beoordeling daarvan. Er zijn ook kaders opgesteld waar een projectvergunning voor het aanhouden van lijnen genetisch gemodificeerde dieren zonder dat deze direct gebruikt worden in een project, aan moeten voldoen. De CCD heeft via de website input gevraagd en ontvangen. Deze kaders worden binnenkort opgenomen in de toelichting op de formulieren voor het aanvragen van een projectvergunning.

Stand van zaken Beleidsregels ‘Meldingen in kader van projectvergunning’

Als er tijdens de looptijd van een projectvergunning dierproeven veranderingen plaatsvinden, moet dat als melding of wijziging aan de CCD worden doorgegeven. Ook kunnen de veranderingen zo ingrijpend zijn dat er eigenlijk sprake is van een nieuw project. In dat geval moet een nieuwe aanvraag voor een projectvergunning bij de CCD worden ingediend. Om meer duidelijkheid te geven wanneer een melding, wijziging of nieuwe aanvraag nodig is, heeft de CCD Beleidsregels opgesteld ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’.  Iedereen die betrokken is bij het aanvragen van projectvergunningen is via de website gevraagd om op het concept van de Beleidsregels te reageren. Inmiddels zijn de reacties verwerkt en zijn de Beleidsregels door de CCD vastgesteld. Binnenkort worden ze gepubliceerd in de Staatscourant en worden ze van kracht. De Beleidsregels worden dan ook gepubliceerd op de website.

Beëindiging overgangsregeling vergunning dierproeven

Voor de inwerkingtreding van de herziene Wet op de dierproeven (Wod) in december 2014 zijn nog veel projecten via de oude procedure  voorzien van een DEC-advies. Deze projecten mogen tot uiterlijk 1 januari 2018 uitgevoerd worden op basis van een positief DEC-advies. Er komt geen nieuwe overgangsregeling. Het uitvoeren van proeven zonder CCD vergunning is vanaf 1 januari 2018 een overtreding van de wet, ook als er wel een DEC-goedkeuring is. U wordt dringend aangeraden aanvragen zo vroeg mogelijk in te dienen om de DECs voldoende gelegenheid te geven te adviseren en de CCD om tijdig te besluiten. U helpt hiermee de DEC en de CCD om de werkzaamheden te spreiden en stagnatie aan het einde van het jaar te voorkomen. Alle instellingsvergunninghouders zijn via een mail en brief op de hoogte gesteld van het aflopen van de overgangsregeling. 
Lees meer over het beëindigen van de overgangsregeling.

Tarieven aanvragen projectvergunning dierproeven 2017

Per 1 januari 2017 zijn de tarieven voor een projectvergunning dierproeven gewijzigd. De nieuwe tarieven zijn op 19 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ontvangen door de CCD, ook als de aanvraag al eerder bij een DEC is ingediend. Lees meer.

Geef wijzigingen in contactgegevens zo snel mogelijk door aan CCD

Voor het beoordelen van de aanvragen projectvergunningen dierproeven die ingediend worden bij de CCD, moet zij over actuele contactgegevens beschikken van instellingen en (gemandateerde) vergunninghouders. Omdat in sommige gevallen post of e-mail niet goed aankomt heeft de CCD onlangs gevraagd de contactgegevens zoals die  bij haar bekend zijn nogmaals te controleren. Mochten er wijzigingen zijn in uw gegevens, geef die dan zo snel mogelijk aan de CCD door via het formulier op de website. Lees meer.

Definitieve versie projectaanvragen bij IvD’s

Voor de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s) is het voor de uitoefening van hun taak belangrijk dat zij over de definitieve versie van de projectaanvraag dierproeven op basis waarvan de vergunning is verleend beschikken. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld  correspondentie die met de aanvrager is gevoerd tijdens het behandelen van het project door de CCD, of aanpassingen van bijlagen op basis van deze correspondentie, niet altijd bekend zijn bij de IvD’s. Hoewel dit onderdeel is van het interne proces bij de aanvrager, gaat de CCD met het IvD platform overleggen hoe de IvD’s altijd kunnen beschikken over de definitieve versie van de projectaanvraag. Een mogelijkheid is dat de IvD  bij 1.6 op het aanvraagformulier aangegeven wordt als ‘verantwoordelijk voor de uitvoering van een project ‘. De IvD wordt  dan in cc gezet wanneer er met de aanvrager /onderzoeker wordt gecorrespondeerd.

Ideeën voor organisatie themadagen IvD-Platform, CCD en NCad

Op 8 november 2016 heeft het IvD’s-Platform een bijeenkomst gehouden waar ook het nieuwe bestuur is gekozen. Medewerkers van het ondersteunend bureau van de CCD en Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) waren aanwezig bij de bijeenkomst. Daar is veel informatie uitgewisseld, ook hoe de CCD bepaalde werkwijzen kan verbeteren. De CCD ziet het IvD-platform van de Biotechnische Vereniging als een belangrijke partij om kennis en ervaring uit te wisselen en om via het platform in contact te zijn met lokale IvD’s. Er zijn ideeën om  themadagen te organiseren waar onderwerpen aan bod komen die voor IvD’s, de CCD en het NCad van belang zijn. Begin 2017 zullen de medewerkers van het ondersteunend bureau gezamenlijk met het bestuur van het IvD-Platform dit verder uitwerken.

Overleg voorzitters DEC’s

Op 29 november 2016 heeft een regulier overleg met de DEC voorzitters plaatsgevonden. Tijdens die bijeenkomst is onder andere gesproken over de verhouding tussen de DEC’s en de CCD. Ook het einde van de overgangsregeling op 1 januari 2018 is aan de orde geweest.  En de totstandkoming en werking van nieuwe handreikingen en beleidsregels is besproken.  Met de nieuwe voorzitter van de NVDEC zijn afspraken gemaakt over vervolgacties.

Presentaties voor onderzoekers door medewerkers van de CCD

Medewerkers van de CCD hebben tijdens twee verschillende bijeenkomsten presentaties gegeven. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie heeft een medewerker een presentatie gegeven tijdens het jaarlijks congres van deze vereniging. Daarnaast is op uitnodiging van de IvD van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam een presentatie gegeven in het AMC. De tweede bijeenkomst was door het AMC georganiseerd ter ondersteuning van onderzoekers die van plan zijn een aanvraag in te dienen. In beide presentaties is aandacht besteed aan de verschillende fases in het aanvraagproces, eisen waar een aanvraag aan moet voldoen en specifieke aandachtspunten bij het schrijven van een aanvraag. Ook is informatie verstrekt over bezwaar en beroep, de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en aanpassingen aan een vergunning.

Gebruikersplatform CCD

In 2016 heeft de CCD een gebruikersplatform ingesteld om op structurele wijze te overleggen met vertegenwoordigers van instellingsvergunninghouders. Het streven is om drie keer per jaar bij elkaar te komen. De rol van het gebruikersplatform spitst  zich toe op wat uit  art. 19, tweede lid van de Kaderwet ZBO’s volgt: het doen van voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures. Het Gebruikersplatform vertegenwoordigt de achterban, geeft feedback en denkt actief mee over een optimale uitvoering van de wettelijke taken. Het verslag van het tweede overleg van het Gebruikersplatform is inmiddels op onze website te vinden. Lees de vergaderverslagen van het Gebruikersplatform.

Nieuwe versie full client Filesecure beschikbaar

Voor het uitwisselen van informatie maken de DEC's en de CCD gebruik van een beveiligde verbinding. Per DEC is er één licentie voor het gebruik van de zogenaamde full client verbinding waarmee informatie kan worden verzonden en ontvangen. Vanaf eind 2016 is er een nieuwere hogere versie (2.52) van de full client van FileSecure beschikbaar. Deze versie is nog veiliger dan de vorige. De CCD heeft alle DEC's per mail gevraagd de nieuwe versie zo snel mogelijk te installeren. Mocht uw DEC nog geen nieuwe versie van het full client FileSecure hebben ontvangen, stuur dan een mail aan info@zbo-ccd.nl. De CCD stuurt u dan het installatieprogramma via NetFTP.   Lees meer.

Colofon

Centrale Commissie Dierproeven

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
0900 2800028 (10 cent per minuut)
info@zbo-ccd.nl
www.centralecommissiedierproeven.nl

Volg ons ook op Twitter @ZBOCCD.nl

E-nieuwsbrief doorsturen!

Stuur deze nieuwsbrief door naar collega's zodat zij ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij vergunningverlening rond dierproeven.