Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 november 2016

17de Conferentie van de Partijen (CoP17) in Zuid-Afrika

Introductie

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hadden aangekondigd, kwamen van 24 september tot 5 oktober 2016 de lidstaten voor de zeventiende keer bij elkaar om te praten over CITES. Dit keer vond de conferentie plaats in Johannesburg, Zuid-Afrika. Deze CoP was voor Nederland een bijzondere conferentie, omdat Nederland samen met Slowakije het EU voorzitterschap deed. Met een kleine delegatie is Nederland erin geslaagd de EU lidstaten en de Europese Commissie – in haar nieuwe rol als partij – bij elkaar te houden en succesvol 90 agendapunten en 62/63 soortenvoorstellen af te werken. De CoP17 was tot nu toe de grootste CITES-conferentie ooit, met de meeste deelnemers (3.500 mensen) en aanwezige  delegaties  (152).

Veel werkdocumenten en soortenvoorstellen zijn met consensus aangenomen. De soortenvoorstellen die door de EU waren ingediend zijn allemaal succesvol aangenomen, met soms een kleine aanpassing. De overige voorstellen en werkdocumenten zijn naar wens van de Europese Unie gepasseerd.   

Bijzonder was ook dat de EU voor het eerst als partijstaat deelnam aan deze conferentie. Tijdens de conferentie moest deze nieuwe rol verder uitgewerkt worden en een deel van het reglement (zogenaamde rules of procedure) moest aangepast worden. Wanneer gestemd werd, werd aan de partijen medegedeeld wanneer de EU als blok (28 stemmen met 1 druk op de knop) stemde en wanneer de EU-lidstaten zelf stemden.

De besluiten die zijn genomen tijdens de CoP gaan 2 januari 2017 in en worden kort daarna geïmplementeerd in de Europese verordeningen.
In een aantal gevallen is de opname van soorten in de Appendices uitgesteld en treden zij pas na een overgangstermijn in werking. Wij informeren u wanneer de nieuwe Soortenlijst wordt gepubliceerd.
Het verloop van de CoP17 en de officiële documenten kunt u teruglezen op www.cites.org/CoP17.

Baanbrekend

pallisander

De conferentie wordt genoemd als een baanbrekende bijeenkomst waarin cruciale beslissingen zijn genomen voor de bescherming en het voortbestaan van de meest kwetsbare plant- en diersoorten. Belangrijke beslissingen zijn genomen om een legale, duurzame en traceerbare handel in wilde dieren en planten mogelijk te maken. Niet alleen algemeen bekende soorten stonden op de agenda, ook soorten als de titicacakikker en West-Kaukasische toer werden besproken.

Voor het eerst zijn er beslissingen genomen die direct te maken hebben met corruptie, cybercrime, wildlife crime en illegale visserij. Er was ook veel aandacht voor lokale gemeenschappen en jongerenparticipatie in CITES.
 

Zeedieren en tropisch hardhout

nautilus

Een belangrijk succes is het besluit om een flink aantal zeedieren en tropische hardhoutsoorten toe te voegen aan Appendix II. Hierdoorheeft CITES meer invloed op de bescherming van zeeën en oerwouden. In navolging van CoP16, toen voor het eerst een aantal haaiensoorten zijn opgenomen, zijn nu ook voshaaien, adelaarsroggen en nautilussen opgenomen op Appendix II. Qua houtsoorten zijn er veel pallisandersoorten en een aantal bungiga soorten toegevoegd op Appendix II. Deze houtsoorten zijn door hun esthetische waarde erg gewild voor onder andere het maken van meubels.
 

Van Appendix I naar Appendix II

Poema

Aan de andere kant waren er ook succesverhalen te noemen, waarbij  een aantal soorten van Appendix I naar Appendix II konden worden verplaatst, omdat het zoveel beter met ze gaat. Voorbeelden hiervan zijn de Kaapse bergzebra en de Amerikaanse poema.

Handel in ivoor

Afrikaanse olifant

Opmerkelijk is verder dat drie up-listingsvoorstellen voor de Zuidelijke Afrikaanse olifantpopulaties zijn afgewezen. Ook het voorstel om een proces vast te stellen voor de legale handel in ivoor werd afgewezen. De ban op commerciële handel blijft hiermee in stand.
Partijen die nationaal de commerciële handel in ivoor toestaan, zijn opgedragen om juridische en handhavende maatregelen te nemen om deze handel te sluiten. De reden hiervoor is dat de handel kan bijdragen aan stroperij en illegale handel.
Ook zijn partijen gevraagd om meer informatie te verstrekken over vraagreductie en best practices. Het Secretariaat van CITES stelt op basis van deze informatie een handleiding op, die partijen helpt om de vraag naar ivoor en neushoornhoorn verder terug te dringen. Het voorstel om de handel van mammoetivoor ook te reguleren via CITES is afgewezen. Er zijn wel aanbevelingen gedaan over hoe landen met de handel in mammoetivoor om kunnen gaan en hoe het verschil is aan te tonen tussen mammoetivoor en olifantivoor.
 

Jachttroffeeën

Paraplubak olifantenpoot

Verder is besloten om internationaal strengere wetgeving te maken voor jachttroffeeën.  Jachttroffeeën vallen volgens CITES onder persoonlijk bezit en huisraad. Voor deze specimens gelden minder zware wetgevingseisen. Hierdoor is het voor een jager in een aantal landen mogelijk om een jachttroffee zonder vergunningen mee naar huis te nemen. Tijdens de CoP17 is besloten dat iedere jachttroffee een vergunning moet hebben. Afhankelijk van hoe de wettelijke eis in de nationale wetgeving wordt opgenomen, betekent dit dat er in de toekomst of een uitvoer- of een invoervergunning vereist zal zijn.  
 

Muziekinstrumenten

Viool

Voor musici is besloten dat zij hun instrument  zonder vergunningen in hun hand- of reisbagage  mogen meenemen, mits het instrument legaal is verworven. Tot nu toe moesten musici gebruik maken van een Muziek Instrumenten Certificaat ( MIC), dat bij elke grensovergang afgetekend moest worden. Aangezien dit veel hinder opleverde en het reizen sterk bemoeilijkte  is besloten om het fysiek reizen met instrumenten (al dan niet in bruikleen) te laten vallen onder persoonlijk bezit en huisraad. De MIC blijft wel bestaan voor orkesten, die hun instrumenten in een container laten verscheppen of vervoeren.
 

Grijze roodstaartpapegaai

Grijze roodstaart papegaai

Voor vogelhouders in Nederland is het belangrijk om te weten dat de grijze roodstaartpapegaai is ge-uplist van Appedix II naar Appendix I. Deze soort wordt ernstig bedreigd in het wild, doordat het een gewild huisdier is en hij zich in het wild makkelijk in grote groepen laat vangen.

Baucarnea

Baucarnea

Tot slot is het van belang dat Baucarnea op Appendix II zal worden geplaatst. Deze plant wordt in Europa veel als kamerplant gehouden. Vanaf begin januari zal voortaan een uitvoer- en een invoervoergunning nodig zijn. Voor handel binnen de EU zal de legale herkomst  moeten kunnen worden aangetoond.

Appendices en annotaties

Wijzigingen in de appendices en annotaties

Tijdens de CoP17 zijn verschillende soorten opgenomen in één van de appendices of verplaatst naar een andere Appendix. In sommige gevallen is (alleen) de annotatie aangepast.

Soort op een (hogere) Appendix of Bijlage

Wat moet ik doen als een soort op een (hogere) Appendix of Bijlage wordt opgenomen?

Heeft u één van de bovenstaande soorten in uw bezit? Dan kan het zijn dat u vanaf nu (meer) te maken krijgt met CITES.
Lidstaten kunnen strengere maatregelen nemen en besluiten om een bepaalde soort strenger te beschermen dan internationaal is afgesproken. Ongeacht op welke Bijlage de soort wordt opgenomen, moet u in ieder geval kunnen aantonen dat u uw dier of plant heeft verkregen voordat de soort was opgenomen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een foto van uw dier of plant te maken met op de achtergrond teletekst of eventueel de krant, waarop de datum duidelijk zichtbaar is.
Ook is het mogelijk dat u als fokker of kweker een administratie moet gaan bijhouden. Deze moet voldoen aan de eisen uit de Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en Plantensoorten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0013482/2002-04-01).

Zodra de Soortenlijst gepubliceerd is, informeren wij u welke documenten u nodig heeft voor soorten van Bijlage A en B.

Appendix III

Opname Noord-Afrikaanse vuursalamander en een aantal waterschildpadden in Appendix III

vuursalamander

Los van de beslissingen die zijn genomen tijdens de CoP 17, worden per 21 november 2016 vijf nieuwe soorten opgenomen in Appendix III. Algerije draagt de Noord-Afrikaanse vuursalamander (Salamandra algira) aan. De Verenigde Staten laten vier waterschildpadden opnemen: de bijtschildpad (Chelydra serpentina); de woeste drieklauw (Apalone ferox); de gladranddrieklauw (Apalone mutica) en de doornrandweekschildpad (Apalone spinifera).

De opname van deze soorten heeft tot gevolg dat vanaf 21 november 2016 voor de uitvoer van deze soorten een uitvoervergunning of een Certificaat van Oorsprong nodig is. Het land dat de soort heeft opgenomen geeft de uitvoervergunning af. Als de soort uit een ander land wordt uitgevoerd dan het land dat de soort op Appendix III heeft opgenomen, dan moet een Certificaat van Oorsprong worden afgegeven. De Europese Unie geeft in plaats van een Certificaat van Oorsprong een uitvoervergunning af, ook als de soort door een land buiten de Europese Unie is opgenomen op Appendix III.
Heeft u vragen over de soorten die op Appendix III van CITES staan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan hieronder.

Colofon

Telefoon
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES?
U kunt ons op werkdagen bellen tussen 8.30 en 17:00 uur: 088 – 042 42 42
Ook wanneer u vanuit het buitenland belt.

Opdrachtgever
De CITES-overeenkomst wordt in Nederland uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee levert Nederland een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit.

E-mail
Voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen, ga naar mijn.rvo.nl/contactformulier
Voor inhoudelijke vragen stuurt u een e-mail naar: cites@rvo.nl
 
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook zelf ontvangen?
Meld u dan hier aan.