Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 3, 30 juni 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Energiebespaarlening nu ook beschikbaar voor verenigingen van eigenaren

Sinds kort bestaat naast de Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren ook de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen verenigingen van eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Zie: www.ikinvesteerslim.nl/vve.

Lees meer

Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Verhuurders die hun woningen renoveren tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning mogen een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Dit staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in juni 2015 bij de Tweede Kamer hebben ingediend. In het Burgerlijk Wetboek en in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt naast de huurprijs, vergoeding voor de nutsvoorziening en servicekosten een mogelijkheid opgenomen voor afspraken over een energieprestatievergoeding. De hoogte van deze energieprestatievergoeding moeten huurder en verhuurder samen overeenkomen.

Lees meer

Sterkere positie voor opdrachtgever in de bouw

Opdrachtgevers krijgen een sterkere positie bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsborging en zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De controle op de bouwkwaliteit wordt zo sneller en goedkoper. Daarnaast krijgt de opdrachtgever, zowel een particulier als een bedrijf, één aanspreekpunt.

Lees meer

Regelingen energiebesparing huurwoningen STEP en FEH worden aangepast

De bestaande regelingen voor stimulering van energiebesparing in huurwoningen Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector en Fonds Energiebesparing Huursector zullen naar verwachting per 1 september 2015 worden aangepast. Dat heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op 18 juni 2015 aan de Tweede Kamer geschreven. Zie: Kamerbrief.

Lees meer

Wetgevingsoverleg Omgevingswet

Nadat de Tweede Kamer in twee eerdere rondes al circa 1.400 schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Omgevingswet had gesteld, vond op 1 en 8 juni 2015 het wetgevingsoverleg plaats van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu met minister Schultz van Haegen. Eind juni 2015 krijgt het plenaire debat een afronding, waarna de Tweede Kamer nog voor het zomerreces over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties stemt. Voor meer informatie: zie Parlementaire documenten, dossiernummer 33962.

Rapport Transformatie in de Noordvleugel

 

Onlangs is het rapport ‘Transformatie in de Noordvleugel - Kansen en belemmeringen’ verschenen. In dit het rapport wordt becijferd dat zeker 10-15% van de totale woningbouwopgave in de Noordvleugel via transformatie tot stand kan komen. In 17 bestudeerde praktijkgevallen is zichtbaar gemaakt tegen welke vraagstukken men oploopt, welke oplossingen daarvoor zijn gevonden en welke knelpunten nog vragen om een oplossing.

Zie:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stad-en-regio/publicaties.

Lees meer

Rapport over transformatie zorgvastgoed naar wonen

Het Expertteam Transformatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert sinds 2012 partijen om kantoren naar woningen om te bouwen. In 2014 heeft het Expertteam zijn werkveld verbreed van kantoren naar ook maatschappelijk vastgoed zoals scholen en verzorgingshuizen. Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg is voor de leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe vastgoedstrategie nodig. In de studie ‘Transformatie zorgvastgoed – Tien praktijkvoorbeelden’ heeft Platform31 een kwalitatieve verdieping gemaakt op tien praktijkvoorbeelden waar het voormalige zorgvastgoed getransformeerd is naar een woonfunctie. U vindt het rapport hier.

Lees meer

Onderzoek naar leegstaande woningen

Hoeveel en welke woningen staan er leeg? En zijn de woningen die op papier leeg staan, in de praktijk daadwerkelijk onbewoond? Op 5 juni 2015 is op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek gepubliceerd dat antwoord geeft op deze vragen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is een verfijning van het CBS-onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag