Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 4, 10 september 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Inhoudsopgave

Regelingen voor stimulering energiebesparende maatregelen in huurwoningen gewijzigd per 1 september 2015

Op 1 september 2015 zijn de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH) gewijzigd. Er zijn meer garanties ingebouwd om ervoor te zorgen dat de werkelijke energetische staat van de huurwoningen overeenkomt met de gegevens in de aanvraag. Deze garanties zijn nodig opdat de kwaliteit van de aanvragen omhoog gaat en de regelingen op een rechtmatige manier kunnen worden uitgevoerd. De wijzigingen zijn op 29 juli 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer

Minister Blok informeert Tweede Kamer over energiebeleid gebouwde omgeving

Op 2 juli 2015 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het energiebeleid voor de gebouwde omgeving.

De volgende onderwerpen komen hierin aan de orde: Nationaal Energiebespaarfonds, Voorlichtingscampagne Energieakkoord, Met Redenen Omkleed Advies over de EPBD-richtlijn, Energielabel voor woningen, Bijna-energieneutrale nieuwbouw, STEP- en FEH-regelingen, Verduurzaming van scholen, Ervaring met gasloze wijken, Energiebesparing winkels.

Tijdens het algemeen overleg Koopsector en Energiebesparing op 15 januari 2015 had de minister toegezegd om de Kamer voor het zomerreces te informeren over de vorderingen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving mede aan de hand van eerder gedane toezeggingen en moties.

Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs

Sportverenigingen die meer dan 3000 euro investeren in maatregelen om hun energieverbruik te verminderen kunnen 30% subsidie aanvragen. Als de vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. Een subsidie-aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 09.00 uur. Dat staat in de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ die begin september 2015 is gepubliceerd: Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Lees meer

Internetconsultatie Wetsvoorstel ter verbetering van verenigingen van eigenaars: reageren tot 30 september 2015

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht een minimumbedrag te sparen voor onderhoud en herstel van de woningen. De hoogte van het te sparen bedrag wordt bepaald door de VvE. Dit kan op basis van een meerjaren onderhoudsplan of bedraagt, bij ontbreken hiervan, minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Dat staat in een wetsvoorstel van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat op 31 juli 2015 voor internetconsultatie openbaar is gemaakt.

Veel VvE’s sparen onvoldoende voor onderhoud en vullen het sinds 2008 verplichte reservefonds onvoldoende om het benodigde onderhoud en de geplande vernieuwingen te doen. Dat blijkt uit onderzoek naar het functioneren van VvE’s, in 2013 uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op 12 juni 2014 de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2013/2014 27926, nr. 226) zijn voornemen gemeld tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, met als doel het functioneren van VvE’s te verbeteren.

In het wetsvoorstel is ook expliciet opgenomen dat het als VvE mogelijk is een lening aan te gaan. Zodra één van de leden van de VvE zijn woning verkoopt, gaat dat deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar. Verder verbetert de voorgestelde wetswijziging de regels voor de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het is de bedoeling dat de wetswijziging na de zomer van 2016 van kracht wordt. De internetconsultatie staat nog open voor reacties tot 30 september 2015. Een link naar het wetsvoorstel vindt u hier.

 

Lees meer

Internetconsultatie over energieprestatievergoeding huur voor nul-op-de-meter woningen

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 september 2015 de algemene maatregel van bestuur (Amvb) voor de energieprestatievergoeding tot 5 oktober 2015 in openbare internetconsultatie gebracht. Verhuurders die hun woningen renoveren tot nul-op-de-meter mogen een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Het bovenliggende wetsvoorstel daartoe hebben de ministers Blok en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees meer

CE-markering: ‘De vraag is niet of je het doet, maar of je het traject kunt verbeteren’

‘Welkom op de plenaire bijeenkomst van het CE-Communicatieforum!’ Zo begon Maarten van Hezik, voorzitter van het forum, de middag van 1 september 2015. Na de goedbezochte bijeenkomst van 2014 bestaat binnen de bouwsector onverminderde aandacht voor de CE-markering, niet alleen bij producenten maar ook bij andere partijen betrokken bij het bouwproces.

Lees meer

Dutch Green Building Week 21-25 september 2015 vol activiteiten

Van 21 tot en met 25 september 2015 vindt de vijfde editie plaats van de Dutch Green Building Week https://www.dgbw.nl/, die volledig in het teken staat van duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens deze week openen alle vestigingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) letterlijk hun deuren en organiseert RVO.nl verschillende activiteiten.

Lees meer

Uitnodiging opening expositie 'Kluswoningen & Transformatie, een tweede leven voor gebouwen'

Tijdens de Dutch Green Building Week 2015 opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) haar deuren voor de expositie 'Kluswoningen & Transformatie, een tweede leven voor gebouwen'. U bent welkom op de opening op dinsdag 22 september 2015 om 15.00 uur in het Atrium van het Centre Court gebouw te Den Haag.

Lees meer

Minder bouwvoorschriften voor particuliere opdrachtgevers van woningen; aangepaste Handreiking beschikbaar

Op 1 juli 2015 is het Bouwbesluit 2012 aangepast: voor particuliere opdrachtgevers van woningen gelden minder bouwvoorschriften. Dit geeft eigenbouwers vooral meer vrijheid bij het ontwerpen van de woning en om de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet te bepalen. De Handreiking Bouwbesluit en Woning is op deze Bouwbesluitwijziging aangepast. Zie ook het persbericht over de aanpassing van het Bouwbesluit 2012.

EPC realiseren van 0,4 met gestapelde woningen is mogelijk

Uit onderzoek Onderzoek woongebouwen EPC04 onder 15 projecten blijkt dat het technisch mogelijk is voor gestapelde woongebouwen een EPC van 0,4 en lager te realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van vragen van de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord aan minister Blok. De minister heeft het rapport met een brief aan de partners van het Lente-akkoord toegezonden. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Lees meer

Brochure ‘Nul op de meter’ voor energieneutrale woningnieuwbouw

De seriematige nieuwbouw van woningen verandert in hoog tempo. Vooral bij het terugdringen van de energievraag worden grote stappen gezet richting een woning met een energierekening die onder de streep op nul eindigt. Lees in Nul op de Meter hoe zeven vernieuwers in de bouw tot hoge energieprestaties komen.

Lees meer

Infographic ’10 tips voor prestatiecontracten’ voor opdrachtgevers

Onlangs heeft het Platform Duurzame Huisvesting voor opdrachtgevers een infographic uitgebracht met tien belangrijke tips voor prestatiecontracten voor energiebeheer en beheer en onderhoud van gebouwen.

Lees meer

Nieuwe leidraad verduurzaming schoolgebouwen basisonderwijs

Er is een nieuwe "Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs" verschenen, een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Lees meer

500 deelnemers op Energieplein20

Energieplein20 is sinds 2014 de online community voor professionals op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving, met inmiddels 500 deelnemers. Het platform is geschikt om te netwerken, discussiëren, samen te werken en kennis te delen. Daarnaast vindt u hier informatie, leerervaringen, hulpmiddelen, onderzoeken en handige documenten. De resultaten van de Blok voor blok-projecten vindt u ook op Energieplein20.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag