Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 5, 10 november 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse feitelijke informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Inhoudsopgave

Zoetermeer heeft de eerste particuliere nul-op-de-meter woning

Op 14 oktober 2015 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in Zoetermeer de eerste particuliere nul-op-de-meter woning van Nederland officieel geopend door de gaskraan dicht te draaien. Het huis ziet er als nieuw uit en de energiekosten zijn verleden tijd. Het huis is all-electric.

Lees meer

Start consumentencampagne OK CV, het kwaliteitslabel voor cv-ketels

Najaar 2015 start een consumentencampagne rond OK CV, het kwaliteitslabel voor cv-ketels, met drie doelen: meer bewustwording en energiebesparing bij consumenten, hen verleiden periodiek hun verwarmingsinstallatie te laten nakijken door een vakbekwaam installateur en ervoor zorgen dat meer installateurs aanbieder worden van OK CV.

Lees meer

Gemeenten wisselen ervaringen met ‘ontslakken’ uit

Op 13 oktober 2015 organiseerde het Expertteam Versnellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bijeenkomst voor zes gemeenten die met hulp van dit team bezig zijn met ‘ontslakken’ van gebiedsontwikkeling en met het versnellen van procedures. Doel van deze bijeenkomst was te leren van elkaars ervaringen. Dordrecht, Heerhugowaard, Helmond, Wageningen, Waterland en gastheer Nijkerk presenteerden in een korte pitch hun ervaringen met een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling. Deze gemeenten hebben zich in het eerste halfjaar van 2015 aangemeld bij het Expertteam Versnellen van BZK.

Lees meer

Ruim 40 bedrijven in ZEN platform voor zeer energiezuinige nieuwbouw

Bij het ZEN platform zijn inmiddels meer dan 40 bedrijven aangesloten. Het platform, opgericht in mei 2015 met het oog op de bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2021, onderzoekt de consequenties hiervan voor ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers en bespreekt de uitdagingen, knelpunten en oplossingen.

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties

De minister van Economische Zaken heeft bij de reactie op de Nationale Energieverkenning 2015 een nieuwe subsidieregeling aangekondigd die raakvlakken heeft met de gebouwde omgeving. De nieuwe regeling stimuleert kleinschalige hernieuwbare warmteopties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. De regeling gaat in op 1 januari 2016 en geldt voor een periode van vijf jaar, met als doel dat deze opties uiteindelijk zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Het budget voor 2016 is 70 miljoen euro. Voor de jaren erna is nog geen bedrag genoemd. Hoe de regeling er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Er vindt nog overleg met de sector plaats over de vormgeving. De regeling is bedoeld voor burgers en bedrijven, ook voor onder meer verhuurders.

Publicatie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Op 1 oktober 2015 is het Activiteitenbesluit door de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu voor ‘nahang’ aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-337.html. In de bijlage is de eerste lichting van erkende energiebesparende maatregelen voor onder andere zorginstellingen, scholen en kantoren verankerd. Deze eerste lichting is een belangrijke uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei van 2013.

10 miljoen voor verduurzaming rijksmonumenten

Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken om energiebesparing in rijksmonumenten te realiseren, krijgen 18 rijksmonumenten de komende twee jaar een bijdrage voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Zie ook het nieuwsbericht.

Een dek is geen dak - Ruimtelijke kwaliteit en drijvende bouwwerken

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 22 september 2015 een handreiking gepubliceerd over de ruimtelijke kwaliteit van woonboten en andere drijvende bouwwerken. De handreiking is bedoeld voor overheden, met name gemeentelijke, die de ruimtelijke kwaliteit van drijvende bouwwerken en hun omgeving willen veilig stellen of naar een hoger plan willen brengen. De handreiking is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de Directie Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer

Nieuwe rapportage Expertteam Transformatie

In de afgelopen jaren is het aantal transformaties naar woningen met name in de grote steden toegenomen. De tweede rapportage van het Expertteam Transformatie van september 2015 geeft een overzicht van de acties die het Rijk in de afgelopen periode heeft uitgevoerd om de transformatie van leegstaand vastgoed in woonruimte te bevorderen en een vooruitblik op wat er de komende jaren nog te doen staat. De komende jaren is er sprake van een kwantitatief en kwalitatief belangrijke opgave, ook op een aantal nieuwe beleidsterreinen als transformatie in relatie tot gebiedsontwikkeling en van maatschappelijk vastgoed, pilots met wooncoöperaties en woningen op bedrijventerreinen. Er is sprake van een groeiende leegstand van vastgoed van onderwijs- en zorginstellingen. Veel van deze panden lenen zich - alleen al door hun locatie in woonwijken - voor ombouw tot woonruimte voor verschillende doelgroepen zoals studenten en starters, maar ook senioren of arbeidsmigranten. En ook de huisvesting van vergunninghouders kan voor een deel door middel van transformatie gerealiseerd worden.

Energiezuinig renoveren: met een grote sprong of stapsgewijs?

Woningcorporaties geven de voorkeur aan stapsgewijs renoveren om in 2020 een woningvoorraad te hebben met gemiddeld energielabel B. Er zijn echter ook succesvolle renovatieprojecten die direct een grote sprong maken. Dit blijkt uit twee onderzoeken naar energiezuinige renovatie aan de hand van 50 voorbeeldprojecten: Rapport Onderzoek energiezuinige renovatiewoningen label B/A en Rapport Onderzoek zeer energiezuinige renovatiewoningen label A+/AA++.

Lees meer

Het Energiestuur: digitaal hulpmiddel voor woningcorporaties

Hoe kan een portefeuillemanager bij een woningcorporatie nadrukkelijker sturen op het thema energie? Hoe pak je dat aan? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor dit doel in oktober 2015 een digitaal hulpmiddel laten ontwikkelen: het Energiestuur.

Lees meer

Tool Zonnestroom voor Frisse Scholen online

De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen gedaald. Steeds meer scholen raken hierdoor geïnteresseerd in zonnepanelen: niet alleen om geld te besparen, maar zeker ook om leerlingen en ouders te inspireren om zuiniger met energie om te gaan en om thuis ook zonnepanelen te laten installeren. Maar wat is geschikt voor de school? Wat zijn de kosten en wat levert het op? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in september 2015 de tool ‘Zonnestroom voor Frisse Scholen’ ontwikkeld. Deze tool helpt scholen bij vragen over eigenaarschap, juridische kwesties, investeringskosten, terugverdientijden, onderhoud en educatie. Ook komen voorbeelden aan bod van scholen die al zonnepanelen geplaatst hebben. RVO.nl ondersteunt met deze Tool het Energieakkoord voor duurzame groei en de Green Deal Verduurzaming Scholen.

Download de tool via de pagina Tools voor Frisse Scholen.

Zie ook: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tool-zonnestroom-voor-frisse-scholen-online.

Brochure Mechanische ventilatie in nieuwbouwwoningen

In oktober 2015 is de brochure "Mechanische ventilatie in woningen" uitgebracht door de partijen van het Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB. De brochure laat met foto’s zien hoe het wel én hoe het niet moet. Er staan tips in en praktijkervaringen. De brochure is bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en installateurs en biedt nieuwe inzichten die direct praktisch toepasbaar zijn.

Lees meer

Groot onbenut potentieel voor Energie Prestatie Contracten

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing door Energie Prestatie Contracten. In het Europese ‘TRANSPARENSE’ project heeft ECN kennis over energieprestatiecontracten toegankelijk gemaakt. Meer informatie vindt u hier.

Nul-op-de-meter renovatie: eenvoudiger vergunningprocedure

Op 9 september 2015 is de planologische kruimellijst (artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht) gewijzigd. Bij strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor een nul-op-de-meter -renovatie daardoor via een eenvoudiger en kortere vergunningprocedure worden verkregen (acht weken in plaats van 26 weken). Die vergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn als de voorgevelrooilijn wordt overschreden door de plaatsing van een nieuwe gebouwschil over de oude schil.

Lees hier meer.

Nul-op-de–meter-renovatie en ruimtelijke kwaliteit

In het bijzijn van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) hebben het Team Ruimtelijke Kwaliteit en de Stroomversnelling op maandag 28 september 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met hun samenwerking willen zij de grootschalige verduurzaming van Nederland versnellen en deze benutten om de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse wijken te vergroten.

Lees hier meer.

Omgevingswet: preconsultatieversie amvb’s

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking gaat treden, gaat gepaard met bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen daarvan. Op 1 oktober 2015 is de zogeheten preconsultatie- en pretoetsversie van vier bij de wet behorende amvb’s gereed gekomen. Die versie wordt beperkt, informeel en gericht voorgelegd aan een aantal nauw betrokken stakeholders en toetsende instanties. Doel is om meer voldragen amvb’s te ontwikkelen voor de openbare internetconsultatie die begin april 2016 van start gaat. In het kader van de preconsultatie worden onder andere de bestuurlijke koepels (IPO, VNG en UvW), de vijf externe adviescommissies, het Overlegplatfom Infrastructuur en Milieu, het RIVM, VNO-NCW/MKB en de gezamenlijke milieu-, natuur- en cultuurorganisaties benaderd. Op het terrein van de bouwregelgeving is tevens de Juridisch-Technische Commissie (JTC) benaderd. In het eerste kwartaal van 2016 worden de resultaten van de preconsultatie- en pretoetsfase verwerkt in de consultatie- en toetsversie van de amvb’s. Die versie wordt in april 2016 online beschikbaar gesteld in het kader van de openbare internetconsultatie. Gelijktijdig start dan de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer.

Omgevingswet: beleidsvernieuwing bodem en geluid

Op 7 oktober 2015 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de gewenste beleidsvernieuwing op de terreinen van bodembescherming en geluidhinder gepresenteerd. Deze beleidsvernieuwing maken deel uit van de stelselherziening van het omgevingsrecht maar waren nog in ontwikkeling ten tijde van het opstellen van de Omgevingswet. De beleidsvernieuwing bij geluidhinder voorziet onder meer in een versoepeling van de eisen bij transformatie van leegstaande kantoren en andere gebouwen in woonruimte. Bij de beleidsvernieuwing bij bodemverontreiniging wordt de normeringssystematiek bij het bouwen van woningen meer gebaseerd op de risico’s voor de mens. Voor geluid en voor bodem zijn aparte wetsvoorstellen in voorbereiding. Het is de bedoeling dat deze Aanvullingswetten bodem en geluid bij inwerkingtreding onderdeel worden van de Omgevingswet. Lees hier meer.

Omgevingswet: Nationale Omgevingsvisie van start

In 2018 wordt met de Omgevingswet ook een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van kracht. De Omgevingswet verplicht bestuurders een integrale visie te maken waarin diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd. Het Rijk, de provincies en de gemeenten doen dit in een Omgevingsvisie. Het vroegtijdig samenwerken met de omgeving (burgers, bedrijven en belangenorganisaties) staat hierbij centraal. Dit vergroot de kwaliteit en het draagvlak voor het besluit. Het Rijk is samen met andere overheden, bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties aan de slag met de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Lees hier meer. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor NOVI Nieuws. Het programmateam Nationale Omgevingsvisie houdt via de digitale nieuwsmail NOVI Nieuws zijn stakeholders op de hoogte van het proces en de inhoud. Aanmelden onder vermelding van NOVI Nieuws.

Gerenoveerde woningen grootste dilemma STEP

De aanvraag voor STEP-subsidie wel of niet intrekken, daarover gingen veel vragen van woningcorporaties en adviesbureaus tijdens de informatiebijeenkomst op 18 september 2015. Tijdens de bijeenkomst gaven sprekers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Aedes een toelichting op de wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De gewijzigde regeling is per 1 september 2015 ingegaan.

Lees meer

CE-markering: De vraag is niet of je het doet, maar of je het traject kunt verbeteren

‘Welkom op de plenaire bijeenkomst van het CE-Communicatieforum!’ Zo begon Maarten van Hezik, voorzitter van het forum, de middag op 1 september. Na de goedbezochte bijeenkomst vorig jaar is binnen de bouwsector nog altijd veel aandacht voor de CE-markering en prestatieverklaring, niet alleen bij producenten maar ook bij andere partijen betrokken in het bouwproces. De Verordening bouwproducten heeft voor de bouwtoelevering als voordeel dat de regelgeving en normen Europees zijn geharmoniseerd, met als gevolg kostenreductie voor het testen en beoordelen van bouwproducten. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk?

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag