Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 5, 29 november 2016

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Inhoudsopgave

Wijziging Besluit ruimtelijke ordening ter stimulering van middenhuursegment via bestemmingsplannen

Vanaf 1 juli 2017 kunnen gemeenten ook ‘geliberaliseerde woningen voor middenhuur’ als aparte categorie in het bestemmingsplan opnemen, om zo ook op deze categorie woningen te kunnen sturen. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) willen zo het aanbod aan huurwoningen in het middensegment stimuleren. Daartoe hebben zij op 3 november 2016 een voorstel tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd. De komende jaren ligt er een forse woningbouwopgave voor de lokale partijen. De voorgestelde wijziging biedt gemeenten extra instrumentarium voor het versterken van het middenhuursegment.

 

 

Lees meer

Komende maanden in dialoog over de Verordening bouwproducten

‘Er is afgelopen jaar weer veel gebeurd’, zo opende directeur Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ferdi Licher op 10 november 2016 het Symposium Communicatieforum CE-markering. Hij verwelkomde de twee ambtenaren van de Europese Commissie, die onder andere meer zullen vertellen over de evaluatie van de Verordening bouwproducten afgelopen zomer. Hoe staat het nu en in de toekomst met de Verordening bouwproducten?

Lees meer

Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet gestart

Voor overheden die de kansen willen verkennen die de Omgevingswet biedt, is het nieuwe project Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Bij de Proeftuinen ligt de nadruk op ruimtelijke ordeningskwesties in relatie tot milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid. Klik hier voor informatie en aanmelding.

Lees meer

Nieuw overzicht van energiewetgeving voor bestaande bedrijfsgebouwen

Eigenaren, (ver)huurders en gebruikers van een bestaand bedrijfsgebouw zijn volgens de wet verplicht om energie te besparen. Maar welke wetten en regels, uitzonderingen en vrijstellingen gelden er precies voor een specifieke situatie? Denk aan het Activiteitenbesluit, de energie-audits, het energielabel en installatiekeuringen. Er gelden andere regels voor grote of kleine verbruikers en er zijn andere regels en hulpmiddelen voor verschillende gebouwen. Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelde het Kompas Energiewetgeving, een interactieve tool die snel en gemakkelijk overzicht biedt in de wetgeving voor uw specifieke gebouw en uw specifieke organisatie. Concrete tips, links en hulpmiddelen helpen vervolgens om daar ook aan te kunnen voldoen.

Bewustwordingscampagne over zeer energiezuinige nieuwbouw gestart

Vanaf 2021 is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of zelfs energieleverend. In dat licht is eind oktober 2016 de bewustwordingscampagne ‘Ik woon zen’ begonnen. Met een online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) onder de aandacht gebracht bij de consument. ZEN is het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De campagne belicht de voordelen van zeer energiezuinige nieuwbouw: wooncomfort, portemonnee en milieu.

Recente Kamerbrieven over energiebesparing gebouwde omgeving en andere onderwerpen

Onlangs heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de volgende brieven verzonden:

Brief van 28 november 2016 over energiebesparing in de gebouwde omgeving met het oog op het Algemeen Overleg van 6 december 2016. De brief gaat onder meer in op toezeggingen en moties op het gebied van energiebesparing in utiliteitsgebouwen, koop- en huurwoningen.

Brief van 11 november 2016 over energiebesparing huursector; hierin informeert minister Blok de Tweede Kamer over de voortgang van het convenant energiebesparing huursector en de energieprestatievergoeding voor zeer energiezuinige woningen met een aansluiting op een gasnet of warmtenet.

Aanbiedingsbrief van 11 november 2016 bij het rapport Economische gevolgen Flora- en Faunawet. De brief bevat ook de uit dit rapport voortvloeiende beleidsconclusies.

Brief van 27 oktober 2016 aan de Tweede Kamer over de vormgeving van de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding.

Brief van 27 oktober 2016 aan de Eerste Kamer over de vormgeving van de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding.

Nieuwe publicatie: Monitor Energiebesparing gebouwde omgeving 2015

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt elk jaar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ontwikkelingen rond energiebesparing in de gebouwde omgeving in kaart. In dat kader is in november 2016 de Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2015 verschenen. Deze monitor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en laat trends en ontwikkelingen zien op het gebied van energiebesparing in Nederland. Ook biedt de monitor een overzicht van de energiebesparende maatregelen die in 2015 in de gebouwde omgeving zijn getroffen.

Nieuwe overzichtspagina gebouwisolatie voor nieuwbouw en renovatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hier veel informatie bijeengebracht over gebouwisolatie voor nieuwbouw en renovatie. De volgende onderwerpen worden belicht: renovatie, nieuwbouw, ramen/deuren/kozijnen, monumenten, zorgvuldig isoleren, ventileren en streven naar energieneutraal. Met veel voorbeelden, hulpmiddelen en achtergrondinformatie.

Colofon

Dit is een uitgave van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag