Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 4, 20 oktober 2016

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse feitelijke informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Activerende voorlichtingscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ van start gegaan

Op 17 oktober 2016 is de campagne Energie besparen doe je nugestart. De campagne is een initiatief van het Rijk, de VNG, de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De campagne richt zich op huiseigenaren in een woning met label C of ‘slechter’ die wel energiebesparende maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen omdat ze bijvoorbeeld opzien tegen de kosten, het uitzoekwerk of de rommel. De campagne is gericht op particuliere woningeigenaren en op verenigingen van eigenaren (VvE’s).

Lees meer

Subsidie energiebesparing eigen huis voor particuliere woningeigenaren en VvE’s

Sinds 15 september 2016 kunnen particuliere woningeigenaren en VvE’s voor energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In totaal is ruim 56 miljoen euro beschikbaar. Om particuliere woningeigenaren en VvE’s ertoe te stimuleren extra stappen te zetten met energiebesparing wordt de subsidie alleen verstrekt als minstens twee van de volgende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd: gevelisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en vervanging van glas door hoogrendementsglas. Bovendien moeten die maatregelen worden uitgevoerd over de gehele oppervlakte van de woning of het VvE-gebouw of over ten minste een bepaald aantal vierkante meters.

Lees meer

Regionale aanpak energiebesparing in uitvoering

Op 7 oktober 2016 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitwerking van de impuls van 100 miljoen euro voor energiebesparing in de koopsector, die is afgesproken bij de totstandkoming van het Belastingplan 2016. De onderdelen binnen de impuls zijn:

1. een subsidie voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die minimaal twee isolatiemaatregelen nemen (zie elders in deze nieuwsbrief);

2. een subsidie voor VvE’s voor energieadvies, een groen meerjarenonderhoudsplan en procesondersteuning (zie elders in deze nieuwsbrief);

3. een activerende voorlichtingscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ (zie elders in deze nieuwsbrief);

4. verbetering van het Nationaal Energiebespaarfonds;

5. geld voor de regionale aanpak door gemeenten, bedrijven en andere partijen om het aanbod en de marketing van energiebesparende maatregelen te verbeteren.

Lees meer

Subsidie voor verduurzaming van scholen

Vanaf 3 oktober 2016 is subsidie beschikbaar voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen in primair en voortgezet onderwijs. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500. Klik hier voor de regeling.

Lees meer

Maatregelen voor brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen

Om de brandveiligheid van nieuwe woongebouwen te verbeteren heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in zijn brief van 24 augustus 2016 aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd. Door in het komende Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) te verwijzen naar de Europese classificatie voor rookdoorgang worden er zwaardere eisen gesteld aan rookverspreiding. Daarnaast heeft de minister in diezelfde brief aangegeven dat hij zal nagaan of, met de inwerkingtreding van het BBL in 2018, in meer gevallen deuren voorgeschreven kunnen worden die zelfsluitend zijn bij brand.

Lees meer

Nederland circulair in 2050

Op 14 september 2016 heeft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050' aan de Tweede Kamer aangeboden. De ambitie van het kabinet is om met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden effectiever, slimmer en winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen en reststromen. De bouw is benoemd als een van de vijf prioriteiten.

Het kabinet heeft voor de bouw de volgende strategische doelen uitgewerkt:

1. woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;

2. het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);

3. de bouw verlaagt zijn CO2-uitstoot zo veel mogelijk, zowel in de bouw- als in de gebruiksfase;

4. de bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Nadere concretisering van de strategische doelen volgt in overleg met de relevante maatschappelijke partijen. Hiervoor zal een transitieagenda worden opgesteld. De opdrachtgevers en gebruikers van bouwwerken spelen hierin een belangrijke rol.

Rapport: eigenbouw rendabeler dan seriebouw

Eigenbouw levert niet alleen voor burgers meer op, maar is ook voor de gemeente goedkoper in vergelijking met seriematige bouw. Dit meldt het rapport Eigenbouw: de moeite waard’. Deze conclusie kan leiden tot een groter aanbod van kavels bestemd voor (collectieve) eigenbouw.

Lees meer

Brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ met handige checklists

Goede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw. De brochure Communicatie bij ZEN-woningen’  geeft daarvoor tips en aanbevelingen. De brochure is opgesteld met de praktijkkennis van deelnemers aan het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN).

Lees meer

Stappenplan voor controle van verwarmingsinstallaties in utiliteitsgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een vijf-stappenplan uitgebracht voor gebouweigenaren en gebouwgebruikers om de installaties in hun gebouwen te controleren met het oog op het begin van het stookseizoen. Dit zijn de vijf stappen die in het plan toegelicht worden:

1: Controleer of uw installatie op orde is.

2: Waarborg de juiste instellingen op uw technische installaties.

3: Voorkom start- en compensatieregelingen op uw luchtbehandeling.

4: Stem de gebruikswijze van uw gebouw af op de installaties en andersom.

5: Manage de verwachtingen van uw gebruikers.

Resultaten van de prijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere’

De ideeënprijsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere’ van het WoningbouwAtelier (gemeente Almere, het ministerie van BZK en het Rijksvastgoedbedrijf) heeft wel 245 diverse inzendingen opgeleverd, waaronder 25 winnaars. Er konden plannen worden ingediend in drie categorieën van woonmilieus: pioniers, tijdelijk en permanent. Winnaars krijgen de mogelijkheid met de gemeente Almere een overeenkomst af te sluiten voor een bouwlocatie in Almere Poort voor het realiseren van hun Tiny House van maximaal 50 m2 BVO. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer

ZEN-festival over zeer energiezuinige nieuwbouw op 3 november 2016 in Den Bosch

Op 3 november 2016 wordt in Den Bosch het ZEN-festival 2016 gehouden, met als onderwerp de kansen en uitdagingen van zeer energiezuinige nieuwbouw. Hier kunnen professionals in de bouw- en vastgoedsector kennis, inzicht en praktijkervaring delen op het gebied van concepten, technieken, financiering, bewonersgedrag, marketing, verkoop en wet- en regelgeving.

Het festival is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB, de marktpartijen in Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Het ZEN-festival is voor hun leden, maar óók voor architecten, de toeleverende industrie, installatietechnische bedrijven en adviseurs. Het ZEN-festival wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), TKI Urban Energy, Vereniging Stroomversnelling, UNETO-VNI, het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), VACpunt Wonen en NLingenieurs. Leden van deze organisaties kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan het festival.

Bekijk het programma of meldt u direct aan op ZEN-festival.

Uitnodiging: plenaire bijeenkomst Communicatieforum CE-markering 10 november 2016

Op 10 donderdagmiddag november 2016 zal er weer een symposium van het Communicatieforum CE-markering plaatsvinden. Dit jaar is er een speciale gast: de Europese Commissie (DG Growth) bezoekt het symposium. Uw kans om antwoord op eventuele vragen te krijgen en om informatie over de komende regelgeving uit Brussel voor de bouw te krijgen. En daarnaast: wat mogen en kunnen we verwachten van de circulaire economie in het kader van bouwproducten? Meldt u snel aan voor deze bijeenkomst, want vol is vol. Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Turfmarkt 147 in Den Haag. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt u hier aanmelden.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag