Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 3, 6 juni 2016

Vereniging van Eigenaren moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op 30 mei 2016 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Lees meer

Subsidieregeling energieprestatie huurwoningen wordt aantrekkelijker

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling) wordt per 1 juli 2016 aantrekkelijker gemaakt. De subsidiebedragen worden generiek verhoogd en er worden meer categorieën zeer energiezuinige renovaties onderscheiden die verder gaan dan een Energie-Index van 1,20 (was tot 1 januari 2015 energielabel A). Verder gaat voor enkele specifieke categorieën de minimale renovatie van drie naar twee Energie-Index-klassen en wordt de looptijd van de regeling met een jaar verlengd tot en met 2018. Dit schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op 18 mei 2016 in een brief aan de Tweede Kamer met het oog op het algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving op 1 juni 2016. Met deze aanpassingen verwacht de minister dat het gebruik van de regeling zal toenemen.

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf een later tijdstip in 2016 een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Via de energieprestatievergoeding kan de verhuurder de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. Over de hoogte van de vergoeding moeten de verhuurder en de huurder het eens worden. De Eerste Kamer heeft op 17 mei 2016 ingestemd met een wetsvoorstel hierover van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie).

De aangenomen wet geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen via de energieprestatievergoeding kunnen terugverdienen. De wet biedt daarnaast voor de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoeding en de woonlasten na renovatie.

In het Energieakkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Om dit te bereiken is vergaande renovatie nodig. De aangenomen wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 15 april 2016 heeft minister Blok het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen bij de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel krijgt de consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Nieuw is dat de aannemer na de oplevering van het bouwwerk ook aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken, voor zover de gebreken aan de aannemer zijn toe te rekenen. Verder regelt dit wetsvoorstel dat kleine bouwwerken en verbouwingen niet langer aan het Bouwbesluit 2012 hoeven te worden getoetst. Meer informatie klik hier.

Nationaal Energiebespaarfonds en provincie Overijssel presenteren Energiebespaarlening Overijssel

Met ingang van 1 juni 2016 kunnen Overijsselaars die hun woning willen verduurzamen een beroep doen op de Energiebespaarlening Overijssel om hun investering in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen te financieren. De Energiebespaarlening wordt aangeboden door het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de provincie Overijssel. De lening biedt gebruikers rentevoordeel ten opzichte van een lening bij een commerciële bankinstelling. De Energiebespaarlening is de opvolger van de succesvolle duurzaamheidslening van de provincie Overijssel, die afgelopen zomer uitgeput raakte.

Lees meer

Verkennend onderzoek naar VvE’s in Nederland

Hoeveel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn er in Nederland, hoeveel woningen beheren deze VvE’s en welke kenmerken hebben deze VvE’s en woningen? Op 17 mei 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek gepubliceerd dat antwoord geeft op deze vragen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en VvE Belang.

Lees meer

Jan Jaap Kolkman nieuwe ambassadeur Expertteam Eigenbouw

Jan Jaap Kolkman is met ingang van 7 april 2016 de nieuwe ambassadeur van het Expertteam Eigenbouw. Kolkman is wethouder in de gemeente Deventer met de portefeuille Wonen, Sociale Zaken, Zorg en Herstructurering. Kolkman volgt Marnix Norder op, die met zijn ambassadeurschap een goede bijdrage geleverd aan het overtuigen van bestuurders om ruimte te geven aan eigenbouw.

Het Expertteam Eigenbouw ondersteunt en adviseert gemeenten om eigenbouw mogelijk te maken. Momenteel helpt het team ruim tien gemeenten. Eerder schakelden al tachtig gemeenten het team in voor advies. Binnenkort start een aantal zelfbouwateliers voor bestuurders en ambtelijk betrokkenen bij het wonen. Deze ateliers gaan van start in Noord-Holland en worden getrokken door experts. Gemeenten die ruimte willen bieden aan particulieren die zelf hun woning bouwen, kunnen de hulp inroepen van het Expertteam Eigenbouw. Dit team is opgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De ambassadeur en experts helpen met adviezen bij onder meer de verdeling van kavels, de mogelijkheden voor financiering, begeleiding bij de bouw, aanpak en de planning die daar bij komt kijken.

Zie www.expertteameigenbouw.nl.

Toolbox biedt uitkomst in keuzes bij het verduurzamen van gebouwen

Eind april 2016 heeft het Platform Duurzame Huisvesting een keuzehulp gelanceerd die ondernemers, huurders, verhuurders, gebouwbeheerders, installateurs, adviseurs, facility managers, bevoegd gezag en anderen helpt bij het verduurzamen van bestaande gebouwen. Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband tussen branche-, koepel- en kennisorganisaties die een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van bestaande bedrijfshuisvesting. Organisaties zijn betrokken bij het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten. De platformleden werken samen om de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving te stimuleren. Platformleden zijn: Rijksvastgoedbedrijf, ISSO, FMN, NVDO, TVVL, NVTG, Vastgoed Belang, DGBC, IVBN, TNO, UNETO VNI en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie ook: www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Energiebesparingsverkenner vernieuwd

Eind april 2016 is de Energiebesparingsverkenner in vernieuwde vorm teruggekeerd op internet. De hernieuwde tool is een hulpmiddel om de invloed van energiebesparende maatregelen in beeld te krijgen. Professionals die huizen verhuren, verkopen, bouwen of verbouwen kunnen gebruik maken van de tool.

Lees meer

Energiebenchmark gemeentelijk vastgoed

Zwembaden zijn de grootste energieverbruikers binnen het gemeentelijke vastgoed. Dit is een van de resultaten uit de Energiebenchmark gemeentelijk vastgoed met gegevens van meer dan 300 gebouwen van 16 gemeenten. 87% van de gemeenten hebben klimaat- en energiedoelen in hun beleid opgenomen. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Veel gemeenten weten niet hoeveel energie hun gebouwen verbruiken. Als het verbruik goed is vastgelegd, kunnen gemeenten ook toetsen of energiedoelen worden behaald.

Lees meer

Lessen voor ‘ontslakken’ van gebiedsontwikkeling

Onlangs heeft het Expertteam Versnellen de publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ gepresenteerd. Deze bevat de belangrijkste lessen uit het ‘Ontslakken’-traject voor het ontwikkelingsgericht omgaan met wet- en regelgeving en beschrijft ook initiatieven op basis van ervaringen bij 35 gemeenten en hun pilotprojecten.

Lees meer

Start Energie Prestatie Keuring belangrijke impuls Energieakkoord

Op 18 mei 2016 heeft voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer het eindrapport Evaluatie EPK-pilot overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord. Het eindrapport Evaluatie EPK-pilot geeft de resultaten weer van een grootschalige praktijkproef met de Energie Prestatie Keuring (EPK), een vrijwillige ‘APK’ voor energiebesparing in middelgrote bedrijven. Het is een systeem dat energiebesparing voor bedrijven makkelijker en voorspelbaar maakt. Op 18 mei is ook de landelijke uitrol van de EPK gestart.

Lees meer

Helpdeskvraag van de maand: ’Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie’

Het Bouwbesluit kent al jaren eisen met betrekking tot de geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woning. Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 zijn deze eisen aangepast. Een belangrijke verandering in de voorschriften is het vervallen van de eis dat tussen twee verblijfsruimten altijd een geluidwerende voorziening moet zijn als deze op verschillende verdiepingen liggen. Sinds de verandering gelden tussen verblijfsruimten die op verschillende verdiepingen liggen dezelfde eisen aan de onderlinge geluidwering als bij verblijfsruimten die op dezelfde verdieping liggen. De verandering maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in een loftwoning een slaapplateau te maken die in open verbinding staat met de rest van de loft.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag