Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 1, 26 februari 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Inhoudsopgave

Nieuwe campagne gericht op energiebesparing huurders

De Woonbond heeft februari 2015 de campagne ‘Er zit geld in je huis’ gelanceerd als onderdeel van het project ‘Bespaar energie met de Woonbond’, financieel ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze campagne (zie www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl) maakt de Woonbond huurders bewust van de financiële voordelen van energiebesparing.
 

Lees meer

Nationaal Energiebespaarfonds biedt woningeigenaren in drie gemeenten gratis warmtescan aan

10.000 particuliere woningeigenaren in drie gemeenten krijgen in maart 2015 gratis een warmtescan aangeboden van het Nationaal Energiebespaarfonds (zie www.ikinvesteerslim.nl). Het fonds wil hiermee de woningeigenaren inzicht geven in het warmteverlies van de gevel van de woning en enthousiast maken voor energiebesparing.
 

Lees meer

Expertteam Versnellen van start gegaan

Ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben samen met algemeen directeur Heinis van Bouwend Nederland op 3 februari 2015 het startschot gegeven voor het programma ´Houd het Eenvoudig, Maak het Beter´. Doel van het programma is dat gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen in de aanloop naar de geplande invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2018 de komende jaren al zoveel mogelijk in de geest van deze wet gaan werken.
 

Lees meer

Nieuwe handreiking voor ‘nul-op-de-meter’-renovatie

Op 26 februari 2015 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) uit handen van Leen van Dijke (voorzitter van het kernteam Stroomversnelling) het eerste exemplaar ontvangen van een handreiking voor gemeenten voor ‘nul-op-de-meter’-renovatie.
De Stroomversnelling is een marktinitiatief van een aantal bouwers en woningcorporaties om het energiegebruik van bestaande huur- en koopwoningen door ‘nul-op-de-meter’-renovatie terug te brengen tot nul. In de handreiking is aangegeven hoe gemeenten daaraan in het vergunningverleningsproces eenvoudig kunnen bijdragen.
Meer informatie: www.stroomversnelling.net.

Vergaande ambities met ‘nul-op-de-meter’ koopwoningen in provincies Utrecht en Noord-Brabant

In navolging van de landelijke Deal Stroomversnelling Koopwoningen zijn er ook op provinciaal niveau ontwikkelingen gaande. In Utrecht en Noord-Brabant leven vergaande ambities op dit gebied.
 

Lees meer

Energieprestatievergoeding voor zeer energiezuinige huurwoningen

Verschillende initiatiefnemers werken aan het renoveren van bestaande huurwoningen tot (bijna) nul-op-de-meter. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt deze initiatieven door wetgeving voor te stellen die het mogelijk maakt dat de huurder, in plaats van zijn energierekening, een energieprestatievergoeding aan de verhuurder kan betalen. Zo krijgt de huurder bij ongeveer gelijke woonlasten een veel comfortabelere woning. De verhuurder krijgt de middelen in handen om de grote investering per woning te doen. De energiebesparing per woning is aanzienlijk.
 

Lees meer

Kamervragen over ontwerp-Omgevingswet beantwoord

In oktober 2014 is de Tweede Kamer de behandeling van de ontwerp-Omgevingswet begonnen met het stellen van circa duizend schriftelijke vragen over het wetsvoorstel. Veel vragen gingen over sturing op kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en de verhouding tussen wet en algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). Op 18 februari 2015 heeft het kabinet de vragen beantwoord. Op basis van die antwoorden gaat de Tweede Kamer beslissen hoe zij het wetsvoorstel verder wil behandelen.

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2015/02/18/bijlage-1-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-omgevingswet.html.

Beleidsbrief contouren uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Op 18 februari 2015 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van de uitvoeringsregelgeving die behoort bij de Omgevingswet. Aanleiding daarvoor is dat de Tweede Kamer had gevraagd om meer inzicht in de uitwerking van de bij de wet behorende algemene maatregelen van bestuur (amvb’s).
 

Lees meer

Oefenen met kwaliteitsborging voor het bouwen

Als onderdeel van de ontwikkeling van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ wordt in verschillende projecten ‘geoefend’ met vormen voor de nieuwe werkwijze. Een deel van deze projecten wordt van dichtbij gevolgd door het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK). De lessen uit die projecten worden gebruikt bij de verdere inrichting en uitwerking van het nieuwe stelsel.
 

Lees meer

Helpdeskvraag van de maand: “Aanscherping eisen energiezuinigheid – thermische isolatie”

De afgelopen jaren zijn de eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen steeds verder verhoogd. De laatste wijziging is op 1 januari 2015 in het Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Het is tegenwoordig daardoor bijvoorbeeld vaker verplicht om isolatie aan te brengen bij een verbouwing.  Bij de helpdesk bouwregelgeving  komen hier regelmatig vragen over binnen. In dit artikel behandelen wij een aantal van die vragen.
 

Lees meer

Brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken geactualiseerd

Onlangs is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken geactualiseerd. Deze brochure geeft antwoorden op vragen als hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten er worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid in de bouw.
 

Lees meer

Het energielabel voor woningen sinds 1 januari 2015

Sinds 1 januari van dit jaar hebben bijna vijf miljoen particuliere woningeigenaren in Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun voorlopige energielabel toegestuurd gekregen. Hoe is de lancering van het energielabel verlopen en wat zijn tot nu toe de resultaten?
 

Lees meer

Waarom een energielabel voor woningen?

Vanaf 1 januari dit jaar hebben bijna vijf miljoen particuliere woningeigenaren in Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gratis, voorlopig energielabel ontvangen. Waarom een energielabel voor woningen, en waarom nu?
 

Lees meer

Project PAKaan! in Hardenberg activeert woningeigenaren en bedrijven tot energiebesparing

Via het project PAKaan! in Hardenberg hebben inmiddels ruim 1.000 woningeigenaren maatregelen getroffen en bieden ruim tien bedrijven actief een goed energieaanbod aan. Daarnaast hebben 30 bedrijven zich aangesloten bij een van de lopende initiatieven. Zie www.hardenberg.nl/bewust-duurzaam-thuis/.
 

Lees meer

EPK-pilotprojecten gestart

Hoe kunnen bedrijven hun energieprestaties verbeteren? Welke maatregelen kunnen zij nemen? En hoe maken zij resultaten inzichtelijk, ook voor de toezichthouder van het bevoegd gezag? De Energieprestatiekeuring (EPK) kan hen daarbij helpen. Om te onderzoeken of het idee ook in de praktijk werkt, zijn onlangs negen EPK-pilotprojecten gestart: www.rvo.nl/actueel/nieuws/9-epk-pilotprojecten-gestart.
 

Lees meer

Leden Platform Duurzame Huisvesting tekenen voor een nieuw jaar samenwerking

Eind januari 2015 hebben de leden van het Platform Duurzame Huisvesting (http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2015. De leden verbinden zich hiermee aan de strategische doelstellingen van het platform, dat tot doel heeft om de samenwerking binnen de huisvestingssector te stimuleren om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen.
 

Lees meer

Nationaal ESCo Congres: 31 maart 2015 in Amsterdam

Om de Nederlandse markt voor Energy Service Companies (ESCo’s) verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart 2015 in de Amsterdamse RAI het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal.
 

Lees meer

Voorbeelden nieuwbouwwoningen met EPC kleiner dan 0,4

Onlangs is een onderzoek naar 23 energiezuinige woningbouwprojecten met een EPC van < 0,4 gepubliceerd. Zie http://www.lente-akkoord.nl/gerealiseerde-nieuwbouw-woningen-met-epc-04/. De voorbeeldprojecten uit de studie worden opgenomen in de Database Energiezuinig Gebouwd van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zie http://www.rvo.nl/initiatieven/overzicht/27008.

Cursussen ‘Naar energieneutrale woningbouw’ 26 maart en 12 mei 2015

Energieneutrale renovatie en nieuwbouw staan volop in de belangstelling. Er worden uiteenlopende cursussen aangeboden voor diverse doelgroepen. Dit voorjaar zijn er twee cursussen voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen: opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, adviseurs, toeleveranciers, toezichthouders en docenten.
 

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag