Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 , Nummer 4, 29 augustus 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

 

 

BOUWREGELGEVING EN BOUWKWALITEIT

Risico’s van roestvast staal in overdekte zwembaden: gemeenten aan zet om te controleren op verplicht onderzoek

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit: de eigenaren kunnen niet aantonen dat er geen roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister noemt de situatie in een brief aan de Tweede Kamer van 11 juli 2017 zeer teleurstellend. Hij heeft de gemeenten gevraagd om alle overdekte zwembaden te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht, waar nodig handhavend op te treden en hem voor 15 oktober 2017 te informeren over de uitkomsten van de controles bij de zwembaden. Hij zal de Tweede Kamer najaar 2017 informeren over de reacties van de gemeenten.
 
In het onderzoek is ernaar gestreefd om alle overdekte zwembaden mee te nemen waarvoor de onderzoeksplicht geldt, zowel afzonderlijke zwembaden als zwembaden in bijvoorbeeld hotels, vakantieparken, zorginstellingen en sportcomplexen. Het onderzoek bestond uit een schriftelijke enquête onder 1027 zwembaden. Daarvan heeft 68% (698 zwembaden) de enquête ingevuld; slechts ongeveer 20 procent daarvan heeft een onderzoeksrapport laten opstellen waaruit blijkt dat er geen roestvast staal aanwezig is op plaatsen waar dat gevaarlijk is. Van de overige 32% (329 zwembaden) is de situatie niet bekend, doordat zij de enquête niet hebben ingevuld.
Minister Plasterk noemt het belangrijk dat ieder zwembad voldoet aan de onderzoeksplicht en dat zich in de tussentijd geen situaties voordoen die gevaarlijk zijn voor het publiek. De eigenaren van de zwembaden zijn daarvoor zelf verantwoordelijk, maar om dit te bereiken vindt de minister de inzet van de gemeenten nodig vanuit hun rol als bevoegd gezag voor de bouwregelgeving en hun verantwoordelijkheid voor de handhaving. Daarom heeft hij de gemeenten verzocht alle overdekte zwembaden te controleren op de naleving van de onderzoeksplicht en waar nodig te handhaven door middel van een dwangsom of bestuursdwang. Als een gemeente vindt dat er sprake is van een voor het publiek gevaarlijke situatie, kan zij een zwembad tijdelijk sluiten of andere maatregelen nemen ter bescherming van het publiek.
Meer informatie vindt u hier.

9 oktober 2017: bijeenkomst in Den Haag voor gemeenteambtenaren over ervaringen met het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet

In 2015 is het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet gewijzigd. De afgelopen twee jaar zijn het gebruik van deze instrumenten en de ervaringen daarmee bij gemeenten onderzocht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek wordt najaar 2017 opgeleverd. Daarnaast is de afgelopen twee jaar een leerkring voor gemeenten diverse keren bijeengekomen om ervaringen te delen, vragen te stellen en casussen in te brengen.
Op maandagmiddag 9 oktober 2017 komt in Den Haag (Turfmarkt 147) de leerkring bijeen in het teken van het afgeronde onderzoek. Voor deze bijeenkomst zijn ook gemeenten uitgenodigd die niet actief hebben deelgenomen aan het onderzoek en/of de leerkring, maar wel interesse hebben in dit onderwerp en de uitkomsten van het onderzoek. U kunt u aanmelden via deze link; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen: stemming in Eerste Kamer uitgesteld

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van minister Plasterk (BZK) besloten om de stemmingen over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Aanleiding hiervoor waren in het debat geuite zorgen over de betekenis van een aantal door de Tweede Kamer ingediende amendementen. Het gaat dan om de verdeling van bevoegdheden tussen kwaliteitsborger en gemeente en om de aanscherping van de waarschuwingsplicht voor de aannemer in geval van gebreken. Op de website van de Eerste Kamer is een uitgebreid verslag van het debat te vinden. In het debat zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019, zodat de betrokken partijen zich goed kunnen voorbereiden op de invoering van het wetsvoorstel. De minister onderzoekt op dit moment hoe het beste tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de Eerste Kamer. Zodra dat mogelijk is, zal deze nieuwsbrief melding maken van de voortgang van het proces.

ENERGIEBESPARING IN DE GEBOUWDE OMGEVING

Woningcorporaties aan zet voor energiebesparing

Woningcorporaties zullen een inhaalslag maken om in 2021 gemiddeld energielabel B op sectorniveau te bereiken en zullen er ook voor zorgen dat al hun woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is afgesproken in de Woonagenda 2017-2021 met de titel ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden’. Daarmee geeft de corporatiesector aan dat hij zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor het realiseren van de energiebesparing die voor de sector is afgesproken in het Energieakkoord.

Lees meer

Verplichting minimaal energielabel C voor kantoren in voorbereiding

Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In 2016 zijn de partijen in het Energieakkoord voor duurzame groei overeengekomen dat met het oog op de energiebesparingsdoelen een verplichting wordt ingevoerd tot realiseren van label C in de kantorenmarkt. Op basis daarvan is wetgeving in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat vanaf 2023 kantoren met een oppervlakte van 100m2 of meer alleen nog gebruikt mogen worden als zij minstens energielabel C hebben (klik hier voor meer informatie). De planning is dat het besluit hiertoe najaar 2017 naar de Ministerraad gaat.

Lees meer

Gemeente Utrecht koploper energiebesparende maatregelen

In de gemeente Utrecht nemen particulieren de meeste energiebesparende maatregelen, met gebruikmaking van de Subsidie energiebesparing eigen huis. Dat blijkt uit gegevens uit juli 2017 van de Klimaatmonitor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Klimaatmonitor geeft lokale en regionale overheden inzicht in hun energieprestaties. Ook het vernieuwde aanvullende Dashboard energiecijfers helpt overheden daarbij. Hierin staan landelijke gegevens over onder meer de ontwikkeling van energielasten, gelabelde woningen en verkoop van isolatiematerialen.

Innovatieve Aanpakken: bijeenkomst 20 september 2017 over energiebesparing koopwoningen

Op 20 september 2017 organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht een landelijke netwerkbijeenkomst van het programma “Innovatieve Aanpakken”. Dit is een koploperprogramma dat moet zorgen voor een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Tijdens deze netwerkbijeenkomst staat de uitwisseling van kennis en ervaringen centraal tussen de afgevaardigden van de Innovatieve Aanpakken, maar ook met vertegenwoordigers van het Rijk, netbeheerders en partijen van de Green Deal Aardgasvrije Wijken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Lees meer

Vakbeurs Energie 10-12 oktober 2017 in Den Bosch

Van 10 tot en met 12 oktober 2017 vindt de 12e editie van de Vakbeurs Energie plaats in Den Bosch met innovaties, lezingen, live demonstraties en waardevolle contacten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Bij aanmelding t/m 8 oktober is de toegang gratis: Meld u aan. Daarna kost aanmelding €25,00 exclusief btw.
Op de beurs zijn adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwezig voor advies over subsidies en regelingen en ook voor informatie over Energielabel C voor kantoren en de Energieprestatiekeuring die bedrijven inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht van de Wet milieubeheer. Meer informatie: Vakbeurs Energie.

Instructiebijeenkomsten erkend deskundige energielabel woningbouw: 7 september en 2 november 2017

Om Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw te kunnen worden, is het bijwonen van een instructie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verplicht. De eerstvolgende instructiebijeenkomst is op donderdag 7 september 2017 van 14.00-16.30 uur in Utrecht. U kunt u hier aanmelden.

Lees meer

Dag van de Binnenlucht: 2 november 2017 in Den Bosch

Op donderdag 2 november 2017 van 9.30-15.30 uur (met een hapje en een drankje na) staat in Congrescentrum 1931 in Den Bosch tijdens de Dag van de Binnenlucht de kwaliteit van de binnenlucht in samenhang met ventilatie, isolatie en energiebesparing centraal. U krijgt informatie over de nieuwste inzichten en innovaties en gaat naar huis met praktisch toepasbare kennis. U kunt u hier aanmelden.

Lees meer

WONINGBOUW EN WONINGVOORRAAD

Klein wonen: trend of hype?! Verslag van drukbezochte bijeenkomst over nieuwe woonvormen

De vraag naar klein en flexibel wonen neemt toe. Of het nu gaat om Tiny Houses – kleine vrijstaande woningen, al dan niet door bewoners zelf ontworpen – of microappartementen in het centrum van grote steden. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens stijgt door vergrijzing en gezinsverdunning. In juni 2017 vond een landelijke bijeenkomst ‘Klein wonen: trend of hype?!’ plaats, georganiseerd door Platform31, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Woningbouwatelier (samenwerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere). Klik op deze link voor het verslag van het plenaire deel, de subsessies en presentaties onder andere over het Bouwbesluit, innovatieve woonvormen en kansen voor verdichting. Mogelijk komt er een vervolgbijeenkomst in oktober 2017 tijdens de BouwEXPO in Almere. Hou het nieuws in de gaten: http://www.bouwexpo-tinyhousing.nl.

Rapport met lessen van de Juridische Expertpool Planschade

Als een gemeente ruimte wil maken voor eigenbouw, leegstaande kantoren wil transformeren of minder nieuwbouw wil realiseren dan gepland, is vaak een aanpassing van bestemmingsplannen nodig. Bij het 'uitgummen' van de bestaande bestemming bestaat risico op planschade.
De Juridische Expertpool Planschade (JEP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpt in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Milieu gemeenten al meerdere jaren om inzicht te krijgen in deze risico’s en hoe daar op een goede manier mee om te gaan.
Onlangs heeft RVO.nl het rapport "De lessen uit 6 jaar toegepaste theorie" uitgebracht met ervaringen en een vertaling naar praktische handvatten om als gemeente zelf aan de slag te gaan. In het rapport staan onder meer belangrijke wetteksten in eenvoudige taal uitgelegd en zijn jurisprudentie en praktische voorbeelden uit ruim 60 JEP-cases aangehaald. Zie ook: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stedenbeleid/juridische-expertpool-planschade.

Bijeenkomsten Community of Practice Hergebruik maatschappelijk vastgoed vanaf 26 september 2017

Op dinsdag 26 september 2017 van 13.00-17.00 uur in Den Haag wordt de eerste bijeenkomst gehouden van de Community of Practice Hergebruik maatschappelijk vastgoed. Aanmelden kan hier.
Dit is de eerste van vier bijeenkomsten. Deelname kost €1.500 (excl. btw) voor partners en €2.000 (excl. btw) voor niet-partners van Platform31. Voor het bedrag kunnen twee personen deelnemen. Bij voorkeur aanmelding door een duo van gemeente en een andere betrokkene bij een concrete casus (initiatiefnemer, bewoner, ontwikkelaar en dergelijke).

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag