Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 6, 22 december 2015

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse feitelijke informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Partijen intensiveren afspraken Energieakkoord

De partijen van het Energieakkoord hebben op 22 december 2015 een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen. Uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren. De aanvullende maatregelen voor die twee doelen richten zich voornamelijk op hernieuwbare energie en energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving.

Lees meer

Energiebesparing nu makkelijker met erkende maatregelenlijsten

Op 1 december 2015 zijn door middel van wijzigingen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit erkende maatregelenlijsten in werking getreden voor kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen en vier andere sectoren. Hierover waren afspraken gemaakt in het Energieakkoord voor duurzame groei. Op de maatregelenlijsten staan maatregelen die in maximaal vijf jaar worden terugverdiend.

Lees meer

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn terdege onderzocht. Daarom stelt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht in voor galerijflats. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012 die op 22 december 2015 in de Staatscourant gepubliceerd is.

Lees meer

Eerste VvE Energiebespaarlening

VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat in Amersfoort is de eerste Vereniging van Eigenaren die gebruik maakt van de VvE Energiebespaarlening uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Een nieuwe CV-installatie, spouwmuurisolatie en led-verlichting in de openbare ruimten brengen de energierekening naar verwachting met 30% omlaag. Ter gelegenheid hiervan bracht minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst een werkbezoek aan de VvE op woensdag 9 december 2015. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=O1n7GCzV4-U.

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen van start

In november 2015 is het landelijke uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen van start gegaan. Het programma ondersteunt schoolbesturen en gemeenten in 2016 en 2017 om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaalbaar te maken. Scholen en gemeenten kunnen gebruik maken van een Helpdesk (via email of 085-3032602) en een kennisportal op https://www.ruimte-ok.nl/green-deal-scholen.

Lees meer

Wetsvoorstel energieprestatievergoeding nul-op-de-meter corporatiewoningen in volgende fase

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft bij brief van 7 december 2015 alle vragen beantwoord die de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van de energieprestatievergoeding (EPV) had gesteld. De Tweede Kamer heeft daarop besloten dat zij verder kan met de behandeling van het wetsvoorstel dat het verhuurders mogelijk moet maken om met hun huurders voor nul-op-de-meter woningen in de huursector een energieprestatievergoeding overeen te komen.

Lees meer

Congres ‘Energieke gebouwen - Naar energieneutraal wonen & werken in 2050’

Op donderdag 21 januari 2016 van 12-17 uur organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het congres ‘Energieke gebouwen’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Aan bod komen de mogelijkheden, innovaties en trends die relevant zijn voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe zorgen wij ervoor dat gebouwen energieneutraal worden? Wat weten we al en hoe kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren? Voor meer informatie en aanmelding: www.energiekegebouwen.nl.

Werkcongres ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’

Vermindering van regeldruk, vereenvoudiging van processen en slimmer samenwerken aan een betere leefomgeving. Daar draait het om bij ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’, een initiatief van de rijksoverheid (ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Milieu) en Bouwend Nederland. Door aanmelding voor de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Lees meer

CE-markering: Gratis digitaal stappenplan en instructiefilms

Uit een evaluatie van de Verordening bouwproducten in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat de CE-markering voor bouwproducten op de goede weg is. Nederland valt samen met Denemarken en Zweden positief op als het gaat om voorlichting over CE-markering. Zij hebben de meeste energie gestoken in het informeren van de bouwsector over deze regelgeving. Vanwege de behoefte aan goede voorlichting van de bouwsector en voor bouwopleidingen, waar de CE-markering vaak nog onbekend terrein is, zijn er nu twee aanvullende instrumenten ontwikkeld: het Digitale Stappenplan en negen instructiefilms op www.kwaliteitbouwprodukten.nl.

Lees meer

Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

Op 1 januari 2016 begint de nieuwe Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften met haar werkzaamheden. Burgers, ondernemers en overheden kunnen zich tot deze commissie richten om advies te vragen over gelijkwaardigheid van technische of andere oplossingen voor de technische voorschriften over het bouwen, de staat of het gebruik van bouwwerken.

Lees meer

Impuls aan woningbouw rond Amsterdam Sloterdijk (MIRT-project)

Nederland kent een groot aantal woonboten, watervilla’s en drijvende hotels of restaurants. Deze ‘drijvende objecten’ zijn volgens de Raad van State - via een uitspraak in april 2014 - een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarop de bouwregelgeving van kracht is. Een aanpassing in de Woningwet moet de juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegnemen voor bestaande en nieuw te bouwen drijvende bouwwerken.

Lees meer

Wijziging Woningwet in verband met drijvende bouwwerken: advies Raad van State ontvangen

Nederland kent een groot aantal woonboten, watervilla’s en drijvende hotels of restaurants. Deze ‘drijvende objecten’ zijn volgens de Raad van State - via een uitspraak in april 2014 - een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarop de bouwregelgeving van kracht is. Een aanpassing in de Woningwet moet de juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegnemen voor bestaande en nieuw te bouwen drijvende bouwwerken.

Lees meer

Excellente Gebieden: energiezuinig bouwen volop in beweging

Vijf jaar bouwen met een minimaal 25% lagere energieprestatiecoëfficiënt dan het Bouwbesluit vereist heeft waardevolle resultaten opgeleverd. Monitoring geeft een goed beeld van de manier van werken. Een aantal projecten heeft direct gekozen voor energieneutraal bouwen. Dat bleek op het Symposium Topprestaties energiezuinige bouw, in november 2015 georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met partijen die projecten realiseerden in de Excellente Gebieden.

Lees meer

Handreiking voor eisen aan bijna energieneutrale gebouwen (BENG) gepubliceerd

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking opgesteld om op basis van een berekening van de energieprestatiecoëfficiënt met de NEN7120 een ‘vertaalslag’ te maken naar wat dat zou gaan betekenen voor de zogeheten ‘BENG-indicatoren’.

De handreiking is opgesteld om de partijen ervaring op te laten doen met de BENG-eisen die per 2020 gaan gelden, die nu als volgt gedefinieerd zijn:
de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Op www.rvo.nl/BENG vindt u een overzicht van de verwachte eisen per gebruiksfunctie, de handreiking en een Excel-bestand om een berekening van de BENG-indicatoren uit te voeren.

Zie ook dit nieuwsbericht.

 

Nieuwe RVO-referentiewoningen voor EPC

Onlangs heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de RVO-referentiewoningen opnieuw laten doorrekenen in het kader van de huidige minimum-energieprestatieeis EPC 0,4. De nieuwe RVO-referentiewoningen bestaan uit zes typen nieuwbouwwoningen met een EPC van 0,4 of net iets daaronder. Van alle referentiewoningen is de EPC berekend met diverse basisvarianten.

Lees meer

Vernieuwd EnergieVademecum voor ontwikkeling, ontwerp en realisatie van nieuwbouwwoningen

In het vernieuwde EnergieVademecum van november 2015 belicht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op praktische wijze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen. Het vademecum laat zien hoe woningen kunnen voldoen aan de aangescherpte EPC-eis van 0,4 die sinds 1 januari 2015 geldt, maar speelt ook in op ontwikkelingen richting bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en concepten als ‘Nul op de Meter’.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag