Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 3, 27 juni 2017

Energiebesparing woningen en kantoren, energieprestatiecontract, subsidie en advies duurzame warmte, wijzigingen Bouwbesluit 2012, Besluit bouwwerken leefomgeving, organische gebiedsontwikkeling, middenhuurwoningen

ENERGIEBESPARING IN DE GEBOUWDE OMGEVING

Energiebesparing thuis wordt makkelijker door beter inzicht in energiegebruik

Op 23 mei 2017 hebben de ministers Kamp (Economische Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO-VNI (de installatiebranche) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie het ‘Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving’ ondertekend. Met dit taakstellende convenant wordt 10 petajoule energie bespaard in de gebouwde omgeving, wat gelijk staat aan het energiegebruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Lees meer

Verplichting op komst voor VvE’s om jaarlijks bedrag te reserveren voor onderhoud en herstel

Op 23 mei 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren verenigingen van eigenaars’. Dit wetsvoorstel verbetert in het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek de werking van VvE’s. Er wordt een concrete norm geïntroduceerd voor de minimale vulling van het reservefonds waaruit het noodzakelijke onderhoud bekostigd dient te worden. Door de wetswijziging wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s gestimuleerd. VvE’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energiebesparingsdoelen voor gebouwen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. De wet zal naar verwachting in januari 2018 in werking treden.

Lees meer

Subsidieregeling voor duurzame warmte vernieuwd per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De gewijzigde ISDE-regeling is op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer

Advies op Maat over duurzame warmte voor huiseigenaren

De nieuwe website https://www.milieucentraal.nl/duurzame-warmte/ helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor verwarming en warm water. Hier staat alle informatie over zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, met de kosten en de besparing die deze kunnen opleveren. Met een handige tool kan iedereen advies op maat krijgen en informatie over betrouwbare leveranciers en beschikbare subsidie.

Lees meer

Aankondiging: Duurzame Aanbieders maken verduurzamen van woningen makkelijker

Het verduurzamen van een woning makkelijker maken voor huizenbezitters: dat is het doel van de website www.duurzameaanbieder.nl, een initiatief van brancheorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en OnderhoudNL. De site gaat in september 2017 online.

Lees meer

Energiebesparingsverkenner Kantoren beschikbaar

Naar verwachting mogen vanaf 2023 kantoren groter dan 100m2 , behalve monumenten en enkele andere categorieën, alleen nog gebruikt worden als zij minstens energielabel C hebben. De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft een indicatie van de mogelijkheden om tot een beter label te komen. De verkenner biedt inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Lees meer

Online tool EPC PreCheck helpt bij verduurzamen gebouwen

In april 2017 is de EPC PreCheck Europees gelanceerd. Deze nieuwe gratis tool helpt gebouweigenaren in de publieke en private sector gebouwen te verduurzamen. De EPC PreCheck geeft de gebouweigenaar in nog geen vijf minuten inzicht of het uitbesteden van duurzame maatregelen en goed onderhoud via een Energieprestatiecontract een interessante optie is. Dat hangt af van het gebouwtype, de energiekosten en eerdere uitgevoerde renovaties. Maar ook van de organisatie zelf. Ga naar de Nederlandse versie / de Engelstalige versie of bekijk de video voor meer informatie.

Lees meer

Installatie Performance Scan helpt bij energiebesparing op koelinstallaties

Een goed ingeregeld klimaatsysteem houdt het binnenklimaat aangenaam. Maar: ongeveer 70% van de klimaatinstallaties werkt niet optimaal. Een kwart gebruikt te veel energie, bijvoorbeeld doordat leidingen niet geïsoleerd zijn. Hier is veel energiewinst te halen – de Installatie Performance Scan wijst de weg.

Lees meer

Rotterdam wil per jaar 8000 woningen aardgasvrij maken

Plannen van Rotterdam voor aardgasvrije woningen. Voor de energietransitie moeten woningen zo veel mogelijk aardgasvrij worden. Om dit proces te versnellen is de Green Deal Aardgasvrije wijken gesloten. Daarin bundelen gemeenten en het Rijk hun krachten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de Green Deal Aardgasvrije wijken door kennis en expertise te delen. Bekijk ook de database met praktijkvoorbeelden van deelnemende gemeenten.

Woningcorporatie Wonen Limburg zet STEP-subsidie in voor verduurzaming naar label B

Woningcorporatie Wonen Limburg wil bereiken dat in 2020 al haar 26.000 woningen gemiddeld label B hebben. Corporaties kunnen nog tot 31 december 2018 een STEP-subsidieaanvraag indienen. Meer informatie: Stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Lees ook het uitgebreide artikel.

BOUWREGELGEVING EN BOUWKWALITEIT

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Op 1 juli 2017 wordt het Bouwbesluit 2012 afgestemd op de bouwkundige eisen die volgen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Strengere bouwkundige eisen uit dit laatste besluit zullen dan voorgaan op de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Lees meer

Concept-Besluit bouwwerken leefomgeving roept weinig vragen op in Eerste Kamer

Op 30 mei 2017 heeft de Eerste Kamer met minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) gesproken over de vier uitvoeringsbesluiten onder de Omgevingswet. Deze  besluiten bevatten de regels die het Rijk stelt aan bijvoorbeeld  bouwactiviteiten en milieubelastende activiteiten, maar ook de regels over procedures, toezicht en handhaving, omgevingswaarden en instructieregels aan andere overheden. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), een van de vier besluiten, riep weinig vragen op.

Lees meer

WONINGBOUW

Handige factsheets over organische gebiedsontwikkeling

Om gemeenten en ook bewoners en ontwikkelaars te helpen bij het kiezen van een werkwijze en aanpak voor een succesvolle gebiedsontwikkeling zijn vier praktische factsheets opgesteld over organische gebiedsontwikkeling, inclusief een spoorboekje/leeswijzer. De factsheets gaan onder andere in op de vragen:

  • Waarom kiezen sommige gemeenten voor organisch ontwikkelen?
  • Welke partijen spelen daarbij een rol? Welke belangen hebben zij?
  • Welke financieringsvormen zijn denkbaar? 
  • Wat zijn leerzame praktijkvoorbeelden?
Lees meer

Tussenrapportage van samenwerkingstafel middenhuur

Op 16 juni 2017 heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de tussenrapportage van de samenwerkingstafel middenhuur over de periode januari-juni 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tussenrapportage bevat de stand van zaken van de landelijke en lokale samenwerkingstafels. Het doel van de samenwerkingstafels is om, onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, op lokaal niveau partijen samen te brengen om gericht tot afspraken te komen over het realiseren van huurwoningen in het middensegment.

Lees meer

Cultuuromslag in versnellen bouwprojecten gemeente

Ervaringen uit een bijeenkomst over het versnellen van ruimtelijke ordeningsprojecten onder begeleiding van het Expertteam Versnellen, gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 2011
2500 EA Den Haag