Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 2, 31 maart 2016

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met tweemaandelijkse feitelijke informatie over drie thema’s: vraaggerichte woningbouw en stedelijke vernieuwing; goede kwaliteit van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen; energiezuinige en duurzame gebouwen.

Kamerbrief over kwaliteit geregistreerde energielabels voor woningen

Op 17 maart 2016 heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer de resultaten gezonden van een onderzoek naar de kwaliteit van de geregistreerde energielabels voor woningen. Het merendeel van de energielabels is na een heropname door een onafhankelijke onderzoeker hetzelfde.

Lees meer

Functioneren in gemengde complexen (Vereniging van Eigenaars)

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft bij brief van 3 maart 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar het functioneren in gemengde complexen (VvE's).

De aanleiding voor deze brief is een toezegging van minister Blok aan de Tweede Kamer van 15 januari 2015 om samen met VvE Belang onderzoek te doen naar de knelpunten die in gemengde complexen (VvE’s) spelen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Lees meer

Wetsvoorstel energieprestatievergoeding aangenomen door Tweede Kamer

Op 19 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding aangenomen. Dat voorstel was op 13 januari in de Tweede Kamer behandeld. Alleen de SP en de PVV stemden tegen het voorstel, waardoor er dus een ruimte Kamermeerderheid voor was. Met het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer ontstond er ook voldoende juridische grondslag om een ontwerpbesluit, dat onder andere de eisen omtrent de energieprestatie van de woning zal bevatten, verder in procedure te brengen.

Lees meer

WoONcongres 2016 Wonen in beweging op 7 april 2016 in Den Haag

Op donderdag 7 april 2016 wordt het WoONcongres 2016 gehouden. De resultaten van het WoON 2015 en vele actuele thema’s over de woningmarkt en de woningbouw worden gepresenteerd en bediscussieerd. Hoe staat de woningmarkt ervoor? Hoe ontwikkelen zich vraag en aanbod? Hoe zit het met de woonlasten? Hoe veranderen de woonwensen?

Lees meer

Publicatie over Beleidslab

Beleidslab is een nieuwe manier van beleid maken. Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit de belevingswereld van de mensen voor wie we dat doen. Via analyse, veldwerk, ideeëncreatie en prototyping komen we tot beleid dat écht werkt. Dat is niet alleen goedkoper, maar levert ook tevreden belanghebbenden op. En betrokken medewerkers die met meer plezier aan het werk gaan. Want weten voor wie je het doet en zien dat het werkt, dat inspireert!

Lees meer

Bewonersonderzoek ‘Wonen in een transformatiewoning’

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Bouwen en directie Communicatie) heeft onderzoeksgroep Crisislab het Bewonersonderzoek Wonen in een transformatiewoning uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de overwegingen van bewoners om te gaan wonen in een transformatiewoning (waarbij leegstaande kantoren, scholen, bejaarden- en verzorgingshuizen zijn omgebouwd tot woning) en hoe tevreden men hierover is. Het onderzoek wijst uit dat driekwart van de bewoners zeer tevreden is met de woning. Het minst tevreden zijn de bewoners van sommige sociale huurwoningen. Verbeterpunten zitten vooral in mankementen aan het pand en warmteregulatie en ventilatie. Ook blijkt dat het merendeel van de bewoners niet bewust voor een woning heeft gekozen omdat het een transformatiewoning betreft, maar om andere redenen, zoals locatie en prijs van de woning en de snelle beschikbaarheid.

Nieuwe instrumenten voor verduurzaming van schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze gratis downloaden. RVO.nl ondersteunt hiermee de Green Deal Scholen.

Lees meer

Helpdeskvragen van de maand: “Aanscherping eisen energiezuinigheid – thermische isolatie” (Gewijzigd ten opzichte van de informatie in nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit Jaargang 2015, Nummer 1, 26 februari 2015)

Nieuwe dakkapel op een bestaande woning

Vraag:

Klopt het dat ik een nieuwe dakkapel in een bestaand geïsoleerd dak van een woning volledig moet isoleren volgens de nieuwbouweisen? Dit lijkt mij zo onlogisch gezien het grote verschil dat daardoor ontstaat.

Antwoord:

Ja, dat is noodzakelijk op grond van het verbouwartikel over energiezuinigheid uit het Bouwbesluit 2012. Artikel 5.6 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 bevat de verbouweis. Daarin staat aangegeven dat artikel 5.3, dat de thermische isolatie van een bouwwerk regelt, overeenkomstig van toepassing is, zonder daarop een uitzondering op te nemen voor het niveau. Dat houdt dus inderdaad in dat het nieuwbouwniveau geldt voor de thermische isolatie voor een dakkapel. De nieuwe dakkapel zal dus wanden moeten hebben met een Rc van 4,5 m2K/W en een dak met een Rc van 6,0 m2K/W.

Dit geldt ook als het bestaande dak bijvoorbeeld niet of nauwelijks geïsoleerd is. De dakkapel zal dan nog steeds een thermische isolatiewaarde moeten hebben zoals hiervoor genoemd.

De verzwaarde eis voor thermische isolatie van de dakkapel is ook logisch als de rest van het huis nog niet is geïsoleerd. Het is niet zo dat de besparing van een sterk geïsoleerde dakkapel teniet wordt gedaan door een slechte isolatie van de rest van het huis. Het is eerder andersom. Het loont de moeite om, zeker bij een groot verschil, ook de rest van de ruimte en woning te isoleren.

Er zit wel nog een nuance in de eisen die genoemd zijn in het Bouwbesluit 2012. De ruimte onder de dakkapel moet een verblijfsgebied, toiletruimte of badruimte zijn wil de isolatie-eis van toepassing zijn. Als de zolder of de ruimte onder de nieuwe dakkapel voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan gelden deze thermische isolatie-eisen niet.

Optoppen van een woning

Vraag:

Wij willen graag onze bestaande woning verbouwen door middel van optoppen (extra verdieping). Klopt het dat de wijzigingen per 1 januari 2015 ervoor zorgen dat onze nieuwe bouwlaag en met name de dakconstructie en de wanden een verplichte Rc van 6,0 m2K/W en 4,5 m2K/W moeten hebben?

Antwoord:

Ja, uw dakopbouw moet aan de door u genoemde waarden voldoen. Een dakopbouw voldoet aan de definitie van bijbehorend bouwwerk zoals genoemd in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

Op grond van artikel 5.6, lid 2 van het Bouwbesluit 2012 zijn bij de bouw van een bijbehorend bouwwerk wat betreft artikel 5.3, eerste t/m zevende lid de nieuwbouweisen van toepassing. Daaruit volgt dat uw dakopbouw aan de nieuwe isolatie-eisen moet voldoen.

Bij de verzwaring van de eis is in overweging genomen dat de meerkosten voor de thermische isolatie worden terugverdiend door de daarbij te verwachten reductie van de stookkosten.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag