Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 2, 25 april 2017

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van woningbouw, transformatie van de woningvoorraad en energie in de gebouwde omgeving. De directie Bouwen en Energie zorgt voor een goed functionerende bouwmarkt en waarborgt daarbij de belangen van burgers en bedrijven, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en andere gebouwen.

Inhoudsopgave

ACTUEEL

Nieuw distributiecentrum in Vianen als proefproject kwaliteitsborging bouw

Onlangs is op bedrijventerrein Gaasperwaard bij knooppunt Everdingen in Vianen de bouw gestart van een distributiecentrum van 20.640 m2 dat geheel conform het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gerealiseerd zal worden. De nieuwbouw wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeente Vianen en de vermogensbeheerder.

Lees meer

Green Deal aardgasvrije wijken eerste concrete stap uitwerking Energieagenda

Op 8 maart 2017 heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal getekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. De Green Deal is mede ondertekend door minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatsecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en vormt een eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda van december 2015.

Lees meer

Woningeigenaren kunnen staat van kwetsbare fundering digitaal volgen

In het Kleiwegkwartier in Rotterdam kunnen eigenaren van woningen met een kwetsbare fundering sinds kort de staat van de palen onder hun woningen volgen. Hiervoor werken publieke en private organisaties samen in een experiment. Belangrijk voor hen is om kennis te vergaren over de achteruitgang van funderingen en hoe je die kunt voorkomen. Met het experiment onderzoeken zij hoe de monitoring in de praktijk werkt. Ook kijken zij hoe zij de gegevens het beste kunnen verwerken. De bedoeling is dat er uiteindelijk een inzichtelijk en adequaat monitoringssysteem komt, waar je een abonnement op kunt nemen om zo de staat van de fundering van je woning te kunnen volgen.

Lees meer

Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Huiseigenaren die urgent herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, kunnen daarvoor binnenkort een funderingslening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), een landelijk revolverend fonds voor funderingsherstel. Huiseigenaren die als gevolg van onvoldoende inkomen of een woning die onder water staat geen aanvullende hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker kunnen krijgen, kunnen bij het fonds een speciale lening aanvragen: de Funderingslening Maatwerk met Combinatielening. Voorwaarde voor een lening bij het fonds is dat bij de ingreep tevens de vloer wordt geïsoleerd. Uitgangspunt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat herstel van funderingen per bouwblok gebeurt en dat de kwaliteit van funderingsonderzoek en herstel geborgd is.

Lees meer

Vereenvoudigde Ladder voor duurzame verstedelijking in werking per 1 juli 2017

De ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven vanaf 1 juli 2017 alleen bij nieuwbouwplannen buiten de stedelijke gebieden nog uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat zal tot minder onderzoekslasten leiden. Het kabinet heeft tot de vereenvoudiging besloten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Meer informatie vindt u hier.

Voor VvE’s is nog subsidie beschikbaar voor energiebesparing

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die energiebesparende maatregelen willen nemen, is nog ruimschoots subsidie beschikbaar uit de pot van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis. Van de 6 miljoen euro voor maatregelen door VvE’s is tot 24 april 2017 bijna 1,3 miljoen euro aangevraagd. Van de 2 miljoen euro voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding door VvE’s is tot die datum minder dan 4.000 euro aangevraagd. VvE’s vanaf tien appartementen kunnen ook een Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

NIEUWE PUBLICATIES

Rapport: De energieprestatie van transformatieprojecten

Na de transformatie van gebouwen zoals kantoren in woonruimte is de energieprestatie van koopwoningen overwegend goed (label A of B) en die van sociale huurwoningen over het algemeen minder goed (vaak label B, C en soms D), voor zover een label na transformatie bekend is. Dat is te concluderen uit 'De energieprestatie van transformatieprojecten'. Dit rapport is de neerslag van een onderzoek naar de praktijk van energiebesparing bij 21 transformatieprojecten met in totaal 3516 woningen.

Lees meer

Energy Service Companies voor reductie energiekosten bedrijven

Met de hulp van Energy Service Companies kunnen bedrijven hun energiekosten fors terugdringen. Uit Europees onderzoek blijkt echter dat eigenaren en beheerders van gebouwen nog veel potentieel laten liggen. Dat komt door gebrek aan ervaring met prestatiecontracten en door fiscale onzekerheden.

Lees meer

Kostenkengetallen voor energiebesparende maatregelen bestaande woningen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt in diverse studies, analyses, beschouwingen en instrumenten gebruik van kostenkengetallen. Deze kengetallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw. Hier kunt u de Investeringskosten woningbouw 2016 downloaden (Zip-archief, 25,30 MB). Hier staan twee rapporten: 'Maatregelen actualisatie investeringskosten woningbouw' en 'Investeringskosten maatregelen woningbouw 2016'.

Lees meer

Kosteneffectieve energietransitie kost € 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus Nederland is. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43-49% in 2030. Als ernaar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43% te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen 1,6 en 2,6 miljard euro per jaar. Als het doel wordt om 49% te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot 3,5-5,5 miljard euro per jaar. Emissiereductiemaatregelen in de industrie zijn relatief goedkoop, maatregelen bij woningen relatief duur. In de praktijk zijn er veel oorzaken waardoor de kosten anders – en waarschijnlijk hoger – zullen uitvallen. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) berekend.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011
2500 EA Den Haag