Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

27 oktober 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Medewerkers universiteiten komen in actie tegen ‘onacceptabele werkdruk’
Het personeel van universiteiten roert zich vanwege de hoge werkdruk, meldt Trouw. Inmiddels ondertekenden zo’n 3.500 personen de petitie ‘Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs’. De initiatiefnemers, een groep academici uit Amsterdam die zich ‘WO in actie’ noemt, willen er heel snel vierduizend docenten bij. In een opiniestuk in de NRC zetten ze die wens kracht bij. Universiteiten en VSNU zijn verdeeld over de petitie, meldt het FD. Een aantal universiteiten heeft steun uitgesproken, de VSNU wil de uitkomsten van gesprekken met het kabinet afwachten.
Nieuwsbericht Trouw
Opiniestuk NRC
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
Petitie
 
De stand van data-innovatie in de EU
Een rapport van de denktank Center for Data Innovation rangschikt de 28 lidstaten van de EU naar hun prestaties op het gebied van data-innovatie. Hierbij is gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan indicatoren, zoals het beleid inzake open data, digitale vaardigheden en het gebruik van datagestuurde technologieën in de industrie. In de rangschikking staat Nederland, na Denemarken en Finland, op plaats 3. Het rapport geeft aan waarom sommige landen voorop lopen en wat landen kunnen doen om hun achterstand op bepaalde punten in te halen.
Nieuwsbericht Center for Data Innovation
Rapport Center for Data Innovation (pdf)
Presentatie Rapport Center for Data Innovation (YouTube)
 
Innovatie-economie is voor alle landen in de wereld een uitdaging
Door de opkomst van nieuwe technologieën veranderen hele economieën en arbeidsmarkten. Een artikel van HowlingPixel beschrijft de vele economische theorieën hierover, waarbij het voorkomen van ‘technologische werkloosheid’ voorop staat. Een paper van de OESO zet uiteen hoe landen met de grote veranderingen in mondiale waardeketens (global value chains; GVCs), als gevolg van de opkomst van nieuwe technologieën, zouden moeten omgaan. Een artikel op de economen-website Vox kijkt specifiek naar de mogelijke gevolgen voor (het economisch beleid van) ontwikkelingslanden. Een artikel van Livemint gaat in op India, dat nu nog een grote rol speelt in ict-waardeketens. Volgens het artikel moet India vooral werken aan meer ondernemerschap en risicobereidheid onder de bevolking. De AWTI werkt momenteel aan een landendocument over India op het gebied van wetenschap en innovatie. Volgens een uitzending van het VRT Journaal is een gebrek aan ondernemerschap en risicobereidheid ook een probleem in China. Opvallend is dat desondanks de omvang van ‘venture capital’ (vc) in China, toch een teken van risicobereidheid, sterk toeneemt. Volgens een bericht van VentureBeat evenaart de Chinese vc-markt qua grootte inmiddels die van de VS. Volgens een artikel van MIT Technology Review loopt China op het gebied van AI zelfs zo ver voor op de rest van de wereld, dat het westen de achterstand alleen nog maar kan inhalen door China te kopiëren.
Artikel HowlingPixel
Rapport OESO
Artikel Vox
Artikel Livemint
Uitzending VRT
Nieuwsbericht VentureBeat
Artikel MIT Technology Review

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Rutte-III houdt vast aan prestatiebekostiging hoger onderwijs
Het hoger onderwijs krijgt er van Rutte-III geen geld bij. Sterker nog, er moet bezuinigd worden. Wel wordt geïnvesteerd in fundamenteel en toegepast onderzoek. Ook de bèta-opleidingen kunnen rekenen op meer geld. Er komen kwaliteitsafspraken, die mede de basis zullen vormen voor de bekostiging van het onderwijs, en opleidingen worden getoetst op hun aansluiting op de arbeidsmarkt.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
“Het publieke belang van innovatie dreigt ondergesneeuwd te raken”
Het nieuwe kabinet-Rutte III moet concretere doelen voor innovatie formuleren, stellen innovatiewetenschapper Marko Hekkert en macro-econoom Eric Bartelsman in een artikel van het FD. Het innovatiebeleid van Rutte II heeft nauwelijks baanbrekende vindingen opgeleverd voor maatschappelijke problemen. “Als de overheid de doelen van het innovatiebeleid niet expliciet maakt, dreigt het publieke belang volledig ondergesneeuwd te raken.”
Artikel FD (registratie verplicht)
 
“Technologie heeft een grens”
Sinds 1 april van dit jaar is Corien Prins voorzitter van de WRR. In een gesprek met Numrush zegt zij te verwachten dat digitalisering onder haar voorzitterschap op de agenda blijft. Ze denkt dat de risico’s nog onvoldoende zijn doordacht. “Zijn we veerkrachtig genoeg om, op het moment dat het misgaat, te schakelen? En wie gaat de schade betalen? Voor welke toepassingen geven we straks het heft uit handen? Wie is er verantwoordelijk? Kan de overheid over 20 jaar nog verantwoording afleggen als een zelflerend algoritme een beslissing heeft genomen?”
Artikel Numrush
 
Living labs maken de verwachtingen nog niet waar
Living labs zijn initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen op lokaal niveau gezamenlijk oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. In de praktijk blijkt dat echter (nog) niet goed te lukken, concludeert een onderzoek van het Rathenau Instituut. De Living Labs zijn ook te weinig bezig met het verzamelen, vastleggen en delen van kennis. Het Amerikaanse Metrolab noemt tien principes voor de samenwerking tussen steden en universiteiten in living labs.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau
Artikel Metrolab
 
Explosieve toename snelgroeiende bedrijven
Het economisch herstel tekent zich nadrukkelijk af in het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Hun aantal was niet eerder zo hoog, bericht het FD. Op de ranglijst van de FD Gazellen staan maar liefst 754 snelle groeiers. Dat zijn er 137 meer dan in 2016 en 264 meer dan in 2015. Groeibedrijven zijn met name te vinden in de zakelijke dienstverlening, de IT en internethandel.
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
 
“Overheid en bedrijfsleven verwachten te veel van start-ups”
Volgens de ondernemers Jan-Willem van Beek en Rutger Huizenga staren we ons in Nederland te vaak blind op start-ups. “Je hebt in Nederland jaarlijks zo’n 220 techbedrijven die disruptief van aard zijn. Van deze groep haalt slechts vijf tot tien procent een levensduur van drie jaar. Dat komt effectief neer op zo’n twintig bedrijven. Zij zetten het systeem niet op zijn kop.” Van Beek en Huizenga menen dat het onderwijs mensen moet opleiden om nieuwsgierig te zijn. “Als ze die ontdekkende blik blijven houden, vernieuwen ze de markt.”
Artikel Sprout
 
FME lanceert stappenplan voor grootschalige energieopslag
Cruciaal in de energietransitie is dat de seizoensfluctuaties van wind en zon straks kunnen worden overbrugd. In een Visiedocument presenteert de FME de uiteenlopende en soms nog zeer innovatieve mogelijkheden voor een energieopslagsysteem van meer dan 100 MWh, dat hiervoor nodig is. Denk aan opslag van waterstof in zoutholtes in de bodem of aan elektrochemische energieopslag. De FME benoemt tien actiepunten om de ambities te realiseren.
Nieuwsbericht De Ingenieur
Nieuwsbericht FME
Visiedocument FME (pdf)
 
Nederland toont zich innovatief in transport en mobiliteit
Transport en mobiliteit veranderen snel. Volgens een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF) loopt Nederland in deze wereld voorop. Daar noemt het vele voorbeelden van. De uitslag van de World Solar Challenge in Australië bevestigt de vooraanstaan de positie van ons land in transport en mobiliteit. Net als in de 6 voorgaande jaren won het Nuon Solar Team uit Delft. In de Cruiser-klasse won het Solar Team Eindhoven. Er deden 30 teams uit de hele wereld aan de wedstrijd mee.
Artikel WEF
Nieuwsbericht NU.nl – 1
Nieuwsbericht NU.nl – 2
Uitslag World Solar Challenge
 
TEKNOWLOGY: ontmoetingsplek voor innoverend Nederland
Voor de eerste maal organiseert NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen het evenement TEKNOWLOGY - NWO Innovation Festival. Op donderdag 9 november 2017 kunnen bezoekers zich verdiepen in technische innovaties en de manier waarop de Nederlandse wetenschap zich daarop voorbereidt.
Nieuwsbericht NWO
Website TEKNOWLOGY
 
Dutch Blockchain Coalition presenteert eMagazine
De Dutch Blockchain Coalition heeft een eMagazine gepubliceerd over hoe blockchaintoepassingen onze economie en maatschappij verder vooruit kunnen helpen en hoe ze de verwachtingen wil waarmaken. Dit wordt verteld aan de hand van cases en interviews.
Blockchain eMagazine

Nieuws en achtergronden uit Europa


Plannen voor nieuwe grote onderzoeksinspanningen
De Europese Commissie wil voor de periode 2018-2020 geld vrijmaken voor verschillende grote, actuele onderzoeksgebieden. Voorbeelden zijn kunstmatige fotosynthese, cloud computing, blockchain en de bio-economie. Een artikel van Science|Business vertelt meer over de ideeën uit ontwerpplannen die ze heeft mogen inzien.
Artikel Science|Business
 
Impactbeoordeling onderzoeksvoorstellen is lastig maar belangrijk
De Europese Commissie wil projectvoorstellen in het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie scherper gaan beoordelen op ‘impact’. Er zijn al veel voorstellen gedaan hoe ze dat in de praktijk zou moeten uitwerken, vertelt een artikel van Science|Business. De meeste voorstellen hebben echter alleen betrekking op de economische impact op de korte termijn. De wetenschap moet juist breder en verder kijken. Aandacht voor impact is wel een noodzakelijke voorwaarde om meer publieke en politieke steun te krijgen voor investeringen in wetenschappelijk onderzoek, maakten veel sprekers duidelijk op een conferentie op 12 oktober in Tallinn (Estland). Daar gaat een tweede artikel van Science|Business over. Extra investeringen in wetenschappelijk onderzoek zijn van groot belang voor de toekomst van Europa, stelt een Call for Action van het Estlandse voorzitterschap van de Europese Unie. In een derde artikel vertelt de Estlandse minister Mailis Reps (Onderzoek en Innovatie) meer over dit actieplan.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Call for Action van het Estlandse voorzitterschap EU (pdf)
Artikel Science|Business – 3
 
Meer maatregelen nodig voor gendergelijkheid in Horizon 2020
De aanpak om gendergelijkheid te bevorderen in Horizon 2020 werkt, maar nog niet voldoende. Dit constateert een tussentijdse evaluatie. Er zijn grotere inspanningen nodig om meer gendergelijkheid te bereiken in onderzoeksteams en in de besluitvormingsorganen van het programma. Daarnaast moet er meer structurele aandacht komen voor de genderdimensie van de vraagstukken die in het kader van Horizon 2020 worden onderzocht.
Interim-evaluatie EC (pdf)
 
Europese Innovatieraad gaat pilot doen met financiering duizend projecten
De Europese Innovatieraad, de nieuwe onderzoekspoot van de EU, gaat van 2018 tot 2020 proefdraaien. In die periode mag de raad 2,7 miljard euro besteden aan ongeveer 1.000 projecten. Dit bedrag is afkomstig uit vier bestaande financieringsstromen van Horizon 2020: het mkb-instrument, Fast Track to Innovation, FET Open en innovatieprijzen. De bedoeling is dat de Innovatieraad kiest voor ideeën die “radicaal verschillen” van bestaande producten of diensten.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Zorgvuldig omgaan met onderzoeksinfrastructuren in onderzoeks- en innovatiebeleid
De afgelopen weken verschenen twee rapporten over de Europese onderzoeksinfrastructuur. Een rapport van een werkgroep van het European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI) stelt dat het onderzoeks- en innovatiebeleid veel meer oog moet hebben voor de beschikbaarheid en houdbaarheid van de Europese onderzoeksinfrastructuren op de lange termijn. Het doet aanbevelingen voor onder andere betere integratie van de verschillende infrastructuren en betere aansluiting bij innovatie. Een rapport van een werkgroep van Science|Business zet uiteen aan welke eisen de Europese ‘Open Science Cloud’, die momenteel wordt ontwikkeld, zou moeten voldoen. Het gaat onder andere om het aansluiten bij de behoeften van de wetenschap en de diversiteit in wetenschappelijke disciplines. Ook geeft het rapport adviezen over de bestuurlijke structuur.
Rapport ESFRI (pdf)
Rapport Science|Business (pdf)
 
eGovernment voor lokale en regionale overheden
Begin oktober sloten de Europese lidstaten een akkoord voor een gezamenlijke aanpak van eGovernment. Een gids van de Europese Commissie (EC) zet uiteen hoe lokale en regionale overheden met dit onderwerp aan de slag kunnen gaan. De gids behandelt onderwerpen als het opzetten van een strategie, infrastructuur, open data en open services, innovatie in de publieke sector en financieringsmogelijkheden. Het bevat ook concrete aanbevelingen voor het openstellen van gegevens en open besluitvorming, instrumenten, leerplatforms, nuttige links en meer.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
 
Europese centra voor digitale innovatie kunnen nog veel van elkaar leren
In Europa zijn er zo’n 450 centra die bedrijven helpen bij hun digitale transformatie. De European Catalogue of Digital Innovation Hubs geeft hiervan een overzicht. Een brochure van het European ICT Innovation for Manufacturing SME’s (I4MS) Initiative laat zien wast deze organisaties doen en welke resultaten kmo’s hiermee bereiken. Op een bijeenkomst in Madrid, beschreven op de website over de Digital Single Market (DSM), werd duidelijk dat de ‘hubs’ nauwer moeten gaan samenwerken. Zo kunnen ze van elkaar leren over hun dienstverlening en bijvoorbeeld het versterken van de aandacht voor het thema duurzaamheid.
European Catalogue of Digital Innovation Hubs
Brochure I4MS (pdf)
Artikel DSM
 
Londen is weer start-uphoofdstad van Europa, Amsterdam nummer 1 uitdager
De nieuwe Startup Heatmap Europe bevestigt de hypermobiliteit van oprichters van start-ups in Europa, constateert een bericht van Silicon Canals. Velen vestigen een start-up niet in hun eigen land. Een artikel van Politico vraagt zich af wat al die ondernemers hiertoe beweegt. Opvallend is verder dat de Brexit het Europese start-upecosysteem niet lijkt te beroeren: met de vestiging van 55% van alle nieuwe start-ups in Europa heeft Londen zijn nummer één positie herwonnen. Amsterdam is uitgegroeid tot dé ‘challenger hub’ van Europa, met een vijfde plek in de top 10 van start-upcentra.
Nieuwsbericht Silicon Canals
Artikel Politico
Startup Heatmap Europe
 
Hongarije: Midden-Europese universiteit daagt Hongaarse overheid voor de rechter
De Central European University in Boedapest heeft een overeenkomst gesloten met een Amerikaans ‘college’. Hiermee brengt ze haar werkwijze in overeenstemming met de nieuwe Hongaarse wetgeving. Desondanks weigert de Hongaarse regering te bevestigen dat de CEU in Boedapest kan blijven functioneren. “Dit moet een bron van grote zorg zijn in Europa”, aldus de voorzitter van CEU.
Nieuwsbericht Science|Business
 
VK: Universiteiten creëren grote waarde voor economie, maar het moet nog beter
De Britse universiteiten genereren samen 100 miljard pond per jaar aan directe en indirecte economische waarde en een miljoen banen. En dat terwijl nog niet een derde van hun budget wordt gefinancierd uit publieke middelen. Dat constateert een economische studie van Universities UK. Desondanks vindt minister Jo Johnson (Onderwijs) dat de competentie van universiteiten om hun onderzoek te gelde te maken nog aanzienlijk moet verbeteren. Daar wil hij de universiteiten ook op gaan afrekenen. Hij gaat er in ieder geval een ‘knowledge sharing benchmark’ voor opzetten.
Bericht University World News
Nieuwsbericht The Times
Nieuwsbericht Global University Venturing
Toespraak Johnson  
 
VK: Bij ‘no deal’ moeten Britten Europese onderzoeksprojecten verlaten
Europa en het VK streven ernaar dat de komende Brexit gepaard gaat met een soepele overgang van Horizon 2020-projecten waaraan alle huidige betrokkenen deel kunnen blijven nemen. Als hierover echter niet tijdig een nieuw akkoord wordt gesloten (maart 2019), krijgen Britse onderzoekers geen EU-financiering meer of zullen ze bestaande projecten moeten verlaten. Dat melden berichten van Science|Business. Het laatste bericht is gebaseerd op een mededeling van de Europese Commissie (EC) gericht aan Britse onderzoekers in EU-projecten
Nieuwsbericht Science|Business –1
Nieuwsbericht Science|Business – 2  
Mededeling EC
 
VK: AI-sector moet grote bijdrage aan economie gaan leveren
Een rapport van de Britse regering doet 18 aanbevelingen voor het laten groeien van nationale sector van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence; AI). De toegang tot gegevens uit een breed scala van sectoren moet gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt. Uiteindelijk kan AI zo ten goede komen aan de hele economie. Die zou er jaarlijks tussen de 2,5 en 3,9 procent door kunnen gaan groeien. Artikelen van Designmind en Information Age waarschuwen dat de ontwikkeling van AI niet zo snel verloopt als sommigen denken.
Nieuwsbericht The Next Silicon Valley
Rapport (pdf)
Samenvatting Rapport
Aanbevelingen Rapport (pdf)
Artikel Designmind
Artikel Information Age

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Frankrijk en VS leiden top 25 Universities of Science and Technology U-Multirank
U-Multirank heeft een Universities of Science and Technology Rankings gepubliceerd. Hierin worden 231 instellingen uit de hele wereld met elkaar vergeleken. De top 25 komt uit 12 landen. Franse instellingen nemen zes topposities in, Amerikaanse vijf. Slechts één universiteit heeft ‘A’-scores op alle indicatoren voor onderzoek en kennisoverdracht: het Georgia Institute of Technology. De TU Delft staat op 7, waarbij twee studierichtingen alleen maar A’s hebben: werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De TU/e staat op 24.
Bericht University World News
Universities of Science and Technology Rankings: Institutional
 
Universiteiten in binnensteden hebben groot positief effect op start-upecosysteem
Een rapport van het Amerikaanse Brookings Institution vergelijkt de commerciële resultaten van onderzoeksuniversiteiten in binnensteden met die hun collega’s in voorsteden en landelijke gebieden. Per student blijken de universiteiten in het centrum opvallend beter te scoren op punten als licentieovereenkomsten en ‑inkomsten, aantallen uitvindingen en aantallen start-ups.
Artikel Curbed
Artikel Brookings
Rapport Brookings (pdf)
 
Twintig uitdagingen voor het onderzoek naar innovatiebeleid
Het vakgebied van innovatiestudies is nu ongeveer een halve eeuw oud. Op een bijeenkomst van het Institute for Emerging Market Studies van de Hong Kong University of Science and Technology (IEMS-HKUST) schetste Ben Martin, professor Science and Technology Policy Studies (University of Sussex), in een lezing 20 uitdagingen voor de komende decennia. Het stelt onder andere dat de empirische focus van innovatiestudies geen gelijke tred heeft gehouden met de snel veranderende wereld en economie.
Lezing IEMS-HKUST (video)
 
Overheden moeten waken voor ongelijke toegang en gebruik digitale economie
Digitale technologieën boeken indrukwekkende vooruitgang. De gevolgen hiervan verschillen van land tot land, van bedrijf tot bedrijf en van persoon tot persoon. Volgens de OESO Digital Economy Outlook 2017 zouden overheden ervoor moeten zorgen dat de voordelen beter gespreid worden. Ze zouden meer moeten investeren in onderwijs en vaardigheden en de benutting moeten bevorderen van geavanceerde technologieën als ‘big data’-analyse en cloud computing, met name door kleine bedrijven.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO
 
Wereldwijde samenwerking voor innovatie op het gebied van cyberveiligheid
Op een conferentie in Polen over strategische cybersecurity-vraagstukken is een mondiaal samenwerkingsverband aangekondigd. Global EPIC richt zich op het wereldwijd delen van kennis en kunde en het gezamenlijk aanpakken van cybercrime. De deelnemende organisaties gaan elkaars faciliteiten, instrumenten, datasets en onderzoeksgegevens gebruiken. Uit Nederland neemt The Hague Security Delta (HSD) aan het project deel.
Nieuwsbericht HSD
Website Global EPIC
 
World Economic Forum wil juridische risico’s van nieuwe technologie aanpakken
Nieuwe technologieën zoals drones en zelfrijdende auto’s brengen nieuwe juridische risico’s met zich mee voor individuen, bedrijven en de samenleving. Het project ‘Mitigating Risks in the Innovation Economy’ van het World Economic Forum heeft deze risico’s in beeld gebracht. Het doet ook aanbevelingen om de maatschappij en bedrijven op de veranderingen voor te bereiden.
Nieuwsbericht Information Age
Rapport WEF (pdf)
 
Kwantumcomputers staan aan de vooravond van een doorbraak
De eerste kwantumcomputers hebben inmiddels hun intrede gedaan in het bedrijfsleven, vertelt een artikel van Innovation Management. Ze gaan steeds verdergaande vormen van kunstmatige intelligentie (AI), ‘machine learning’ en benutting van ‘big data’ mogelijk maken. Veel onderzoekers werken aan de vooruitgang van kwantumcomputers en het zal niet lang duren voordat het gebruik ervan wijdverbreid wordt.
Artikel Innovation Management
 
Top 50 groeibedrijven in de wereld
Zakenblad Fortune presenteert een lijst van vijftig 50, een lijst met bedrijven die waarschijnlijk een groei-explosie gaan meemaken: The Future 50. De lijst is gesplitst in tweeën: de 25 ‘leaders’ hebben allemaal een marktwaarde van 20 miljard dollar of meer, de ‘challengers’ zitten daaronder. De top 3 van de eerste lijst bestaat uit Salesforce, Tesla en Facebook. De top 3 van de tweede lijst wordt gevormd door Veeva Systems, Workday en Grubhub.
Fortune Future 50
 
Octrooien ondersteunen de ontwikkeling van klimaattechnologie
Volgens een studie van het International Renewable Energy Agency (IRENA) en het Europees Octrooibureau (EPO) groeit het aantal klimaatuitvindingen wereldwijd, net als de waarde ervan. De meeste innovatie vindt plaats in de energiesector, waarbij de integratie van ict in technologieën voor hernieuwbare energie nog steeds de grootste uitdaging is. Het klimaatbeleid en octrooien vormen belangrijke motoren voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Nieuwsbericht EPO
Beleidsbrief IRENA / EPO (pdf)
 
Open access maakt onderzoek in ontwikkelingslanden duurder
Wetenschappelijke uitgevers houden de kosten van het publiceren in ‘open access’-tijdschriften, zoals PLoS ONE en Scientific Reports relatief hoog. Met de opbrengsten bekostigen ze een aanzienlijk deel van hun veel duurdere prestigieuze tijdschriften, zoals Science, Nature en PLoS Biology. Omdat onderzoekers uit ontwikkelingslanden vrijwel alleen publiceren in de in ‘open access’-tijdschriften, vindt feitelijk kapitaaloverdracht plaats van ontwikkelings- naar ontwikkelde landen, constateert een onderzoek van Jacintha Ellers (VU).
Nieuwsbericht VU
Artikel Ellers e.a.
 
Zuidelijke landen verzetten zich tegen IP-stelsel van rijke landen
De ontwikkelingslanden dringen in toenemende mate het stelsel van intellectueel eigendom (IP) terug dat de geavanceerde economieën hen de afgelopen dertig jaar hebben “opgedrongen”. Volgens een artikel van Project Syndicate hebben ze daar gelijk in, want “het gaat niet alleen om de productie van kennis, maar ook om het gebruik ervan op een manier die de gezondheid en het welzijn van mensen boven bedrijfswinsten stelt”.
Artikel Project Syndicate
 
Japan: Kernindicatoren voor wetenschap en technologie 2017
Het Japanse Nationaal Instituut voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (NISTEP) publiceert jaarlijks nationale indicatoren voor wetenschap en technologie. De meest recente versie werd gepubliceerd in augustus 2017 en is nu vertaald in het Engels.
Rapport NISTEP (pdf)

Colofon