Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2017


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Kabinet ontketent “schoonheidswedstrijd tussen regio’s”
“Het startschot is gelost voor wat onvermijdelijk zal uitmonden in een schoonheidswedstrijd tussen regio’s”, stelt een artikel van het FD. Het kabinet wil Nederland innovatiever maken en heeft 950 miljoen euro uitgetrokken voor het oplossen van ‘regionale knelpunten’, waaronder tekort aan talent of gebrek aan middelen voor innovatiecentra. Ongeveer de helft van de middelen is bedoeld voor een aantal prioriteitsprojecten die genoemd zijn in het Regeerakkoord. Voor de rest van de middelen kunnen de regio’s plannen indienen en gaan lobbyen.
Artikel FD
 
Hoe moet een Europees agentschap voor ontwrichtende innovatie eruit zien?
Om het concurrentievermogen van Europa in het digitale tijdperk te bevorderen heeft de Franse president Emmanuel Macron voorgesteld een ‘Europees agentschap voor ontwrichtende innovatie’ op te richten in de geest van het Amerikaanse agentschap DARPA. Onderzoekers van het Jacques Delors Instituut in Berlijn constateren dat Europa momenteel geen instrument voor innovatiebeleid heeft dat vergelijkbaar is met DARPA. Ze schetsen de perspectieven ervan voor het Europese industriebeleid en het inkoopbeleid van overheden.
Artikel Jacques Delors Instituut
 
Innovatie en ondernemerschap in digitale industrie zijn sterk geografisch geclusterd
Vier internationale wetenschappers hebben de geografie in kaart gebracht van risicokapitaal en starters in digitale industrieën, zowel binnen als tussen steden. Innovatie en ondernemerschap in de it blijken zich te concentreren op twee belangrijke geografische schalen. Op macroniveau zijn ze sterk geclusterd en geconcentreerd in een relatief klein aantal leidende grote steden en metropoolgebieden. Op microniveau, binnen die leidende steden en metropoolregio’s, zijn innovatie en ondernemerschap geconcentreerd in kleine, hechte microclusters op district‑ of zelfs buurtniveau.
Nieuwsbericht Martin Prosperity Institute
Onderzoek (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Internationalisering heeft schaduwkanten
Het kabinet waarschuwt voor een ‘brain drain’ van studenten uit EU-landen met slechte onderwijsstelsels. De druk op de Nederlandse onderwijsvoorzieningen zouden hierdoor te groot kunnen worden. Minister Van Engelshoven is dan ook terughoudend over de plannen van de Europese Commissie voor een Europese Onderwijsruimte. Uit een analyse van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) blijkt dat de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren op het hoger onderwijs mede het gevolg zijn van de succesvolle werving van buitenlandse studenten. De Eerste Kamer verzet zich overigens tegen deze bezuinigingen, meldt Nu.nl.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel HOP / DUB
Nieuwsbericht NU.nl
 
“De brexit kan Nederlandse universiteiten wereldspelers maken”
Nederland is topkandidaat voor misschien wel de grootste brexit-trofee van allemaal: het kan internationale studenten én docenten lokken die Britse universiteiten links laten liggen. Economisch goud, stelt columnist Simon Kuper in het FD.
Artikel FD
 
Staatssecretaris Keijzer (EZK) verbaasd over numerus fixus bij techniekopleidingen
“Is het niet raar, dat we een numerus fixus hebben voor technische opleidingen?” EZK-staatssecretaris Mona Keijzer wil in gesprek met haar collega op OCW over de numerus fixus bij verschillende techniekopleidingen.
Nieuwsbericht ScienceGuide
 
Wageningen meest duurzame universiteit ter wereld
Wageningen University & Research is de meest groene en duurzame universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de nieuwste GreenMetric ranking van de Universitas Indonesia (UI). Drie jaar geleden verscheen WUR voor het eerst in de ranglijst, op plek 36.
Nieuwsbericht Duurzaam Ondernemen
UI GreenMetric Ranking
Overall Rankings 2017
 
VSNU publiceert nieuwe interactieve factsheets over universiteiten
De VSNU heeft nieuwe interactieve factsheets gepubliceerd over de universiteit als werkgever, het verlagen van de werkdruk en divers personeelsbestand op de universiteit. Eerder verschenen interactieve factsheets over onderwerpen die te maken hebben met onderwijs, internationalisering en financiën.
Nieuwsbericht VSNU
 
Wat Nederland kan leren van de VS als het gaat om technologieoverdracht
Anne-Wil Lucas van StartupDelta maakte een studiereis naar de VS. Daar leerde ze veel over economische valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Ze schreef er een aantal blogposts over.
Blogpost 1
Blogpost 2
Blogpost 3
Blogpost 4
Blogpost 5
Blogpost 6
Blogpost 7
 
Publiek-private samenwerking nanotechnologie Japan van start
Op 15 december is een Nederlandse publiek-private samenwerking op het gebied van nanotechnologie gestart, dat zich richt op Japan. Een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en RVO.nl tekenden een convenant hierover. Zij gaan samen de kennisuitwisseling en handel met Japan op het gebied van nanotechnologie versterken.
Nieuwsbericht RVO.nl
 
Ruimteonderzoeksinstituut SRON waarschijnlijk naar Leiden en Delft
Ruimteonderzoeksinstituut SRON dat nu in Utrecht is gevestigd, vertrekt naar verwachting naar Zuid-Holland. Daar hebben de raad van bestuur van NWO en het bestuur van SRON hun voorkeur voor uitgesproken. Het instituut dat onder meer hoogwaardige technologische instrumenten bouwt voor sterrenkundig onderzoek, aardgericht onderzoek en onderzoek naar exo-planeten, krijgt een nieuw onderkomen naast de Science Campus van de Universiteit Leiden.
Nieuwsbericht Innovation Quarter
Nieuwsbericht NWO
 
Onenigheid over 100 miljoen extra voor innovatie
Het kabinet gaat volgend jaar incidenteel 100 miljoen euro extra uitgeven aan onderzoek dat moet leiden tot concrete praktijktoepassingen. Maar over de besteding van dit geld is onenigheid. Bedrijven willen meer geld voor eigen onderzoeksprojecten, terwijl sommige ministeries het geld juist willen besteden aan thema’s waarvan het bedrijfsleven niet direct profiteert.
Nieuwsbericht FD (registratie verplicht)
Nieuwsbericht MKB Nederland
 
Samenwerken aan de toekomst van smart industry
Smart Industry in Nederland is volop in ontwikkeling. Een serie artikelen op de website Technologische Ontwikkeling vertelt meer over nut en noodzaak, kansen, uitdagingen en benaderingen voor een blijvende vooraanstaande rol van ons land. Daar ligt een taak voor bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen en de overheid. De wesbite Smart Industry meldt dat de regering werkt aan een Nationale Digitaliseringstrategie. Bij de totstandkoming hiervan zullen ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties worden betrokken.
Artikelen Technologische Ontwikkeling
Nieuwsbericht Smart Industry
 
Kansen van innovatieve technologie voor sociale werkgelegenheid
Robotisering kan een bedreiging zijn voor mensen met beperkingen. Maar het biedt ook kansen. Daarom start SBCM samen met Cedris en TNO een project om de mogelijkheden van innovatieve technologieën in de praktijk te onderzoeken.
Nieuwsbericht Smart Industry
 
Hoe gaat het met het streven naar een circulaire economie?
De circulaire economie (CE) krijgt geleidelijk vaste voet aan de grond in de politiek en het bedrijfsleven. De overheid heeft er in 2016 een Rijksbreed Programma voor gelanceerd met daarmee verbonden het Grondstoffenakkoord. In 2018 moeten er Transitieagenda’s komen. Drie onderzoekers van de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) beschrijven in een white paper de stand van zaken rond het denken over de CE in Nederland. Ze besluiten met een voorlopige typologie van circulaire businessmodellen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) zet in een Kamerstuk het regeringsbeleid voor een circulaire economie uiteen. De Raad van de Europese Unie bevestigde deze week de noodzaak van het ontwikkelen van een circulaire economie via eco-innovatie (zie: ‘Raad legt uitgangspunten vast voor eco-innovatie’, onder: Nieuws en achtergronden uit Europa).
White paper Nijmegen School of Management (pdf)
Kamerstuk (docx)
 
Een smart city is ook slim mobiel
Een smart city kent minder verkeersopstoppingen, want het verkeer wordt slim gereguleerd of omgeleid. Omdat de meeste mensen zich lopend of op de fiets verplaatsen, verbetert de luchtkwaliteit en de gezondheid en het humeur van mensen. Het laatste nummer van Smart City Magazine vertelt dit en nog veel meer over ‘mobiliteit’ in slimme steden. Een rapport van BCG vertelt hoe autodelen en autonome en elektrische voertuigen het volledige mobiliteitspatroon van steden en landen gaan veranderen. Volgens een artikel van de Groene Amsterdammer is de manier waarop slimme steden gegevens verzamelen en gebruiken strijdig met het recht op privacy.
Smart City Magazine #3 (registratie verplicht)
Rapport BCG
Artikel De Groene Amsterdammer

Nieuws en achtergronden uit Europa


‘Digitaal’ krijgt hoofdrol in KP9
Een aanzienlijk deel van het budget van het nieuwe Negende kaderprogramma (KP9) zal worden ingezet voor het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, op terreinen variërend van gezondheidszorg tot mobiliteit. Digitale technologieën zullen daarbij een hoofdrol spelen, zei eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek, Wetenschap en Innovatie) op een conferentie in Brussel. Hij denkt dat Europa op dit punt een inhaalslag moet maken ten opzichte van de VS en Azië. The Guild of European Research-Intensive Universities heeft een voorstel gepresenteerd voor vijf thema’s waarop KP9 zich zou moeten richten
Artikel Science|Business
Nieuwsbericht The Guild
Position Paper The Guild (pdf)
 
De meest recente data over publieke financiering van Europese universiteiten
De European University Association (EUA) heeft de resultaten gepubliceerd van de 2017 Public Funding Observatory. De studie, op basis van gegevens van EUA-leden, wordt gepresenteerd in de vorm van een online tool en een rapport. Beide laten de meest recente financieringstrends in Europa zien.
Nieuwsbericht EUA
2017 Public Funding Observatory (online)
2017 Public Funding Observatory (pdf)
 
Niet afronden ERA kost Europa 3 miljard euro per jaar
Europa benut nog lang niet het volledige potentieel van onderzoek op technologische vooruitgang en economische groei. Voltooiing van de Europese onderzoeksruimte (ERA) zou de EU-28 zo’n 3 miljard euro per jaar aan inkomsten schelen, berekent de Parliamentary Research Service van het Europees Parlement (EPRS). Verdere integratie op álle beleidsterreinen waaraan de Europese Commissie momenteel werkt, zou maar liefst 1,75 biljoen euro per jaar, ofwel 12% van het bbp van de EU, opleveren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EPRS (pdf)
 
ESIF boekt resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben concrete resultaten opgeleverd op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de Europese Commissie (EC). Ook vindt de Commissie dat de hervormingen die ze heeft doorgevoerd in de huidige programmaperiode effectief zijn.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie EC (pdf)
 
Europa moet nieuwe generatie industriebeleid ontwikkelen
Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe het beleid voor industriële r&d na 2020 eruit zou moeten zien. Een notitie ziet 7 grote uitdagingen voor het beleid en noemt vier oplossingsrichtingen. Europa zou zich bijvoorbeeld moeten buigen over een (echt) nieuwe visie op de rol van de overheid bij het stimuleren van onderzoek en innovatie. Daarnaast zou de EU bijvoorbeeld betere coördinatie, vereenvoudiging en meer openheid van het beleid moeten nastreven. In een gesprek met Forskningspolitikk pleit professor Johan Schot (University of Sussex) voor nog fundamentelere keuzen: “We moeten het hebben over welk soort innovatie goed voor ons is en hoe we de negatieve gevolgen beperken en verdelen.”
Beleidsbrief JRC (pdf)
Artikel Forskningspolitikk
 
“De platformeconomie kan (nog) zonder algoritmewaakhond”
Heeft een wereld die zo wordt gestuurd door algoritmes een aparte Europese toezichthouder nodig? Nee, schrijft hoogleraar Mededingingsrecht Anna Gerbrandy in een opiniebijdrage voor de NRC. Ten eerste is het niet duidelijk of er ‘gaten’ zitten in de bestaande bevoegdheden van toezichthouders. Ten tweede kunnen overheden aan ondernemingen een publieke verantwoordingsverplichting opleggen.
Artikel NRC
 
Europa neemt voortouw met klimaataanpak
Op de One Planet Summit, vorige week in Parijs, heeft de Europese Commissie (EC) een ‘Actieplan voor de Planeet’ gepresenteerd. Het omvat tien ‘transformatieve’ initiatieven voor een moderne economie en een rechtvaardige samenleving. Het plan moet onder meer de financiële sector in dienst stellen van het klimaat en investeringen in Europese steden steunen. De EC gaf ook een folder uit over wat ze recentelijk heeft bereikt op het gebied van schone-energie-innovatie, de kern van het klimaatbeleid.
Nieuwsbericht NewEurope
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Meer informatie EC
Resultaten One Planet Summit
Folder EC (pdf)
 
Energieraad bereikt akkoord over clean energy package
De Raad van Europese ministers van Energie heeft overeenstemming bereikte over vier wetgevingsvoorstellen. Deze moeten de strategie van de Energie-Unie en het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 dichterbij brengen. Het gaat onder andere om de governance van het beleid en het toegankelijk van de duurzame-energiemarkt voor lokale initiatieven.
Nieuwsbericht Raad
Infographic Raad
 
Raad legt uitgangspunten vast voor eco-innovatie
De Raad van de Europese Unie (de Council) heeft een serie conclusies aangenomen over het beleid voor eco-innovatie ten behoeve van de circulaire economie. Een belangrijke inspiratiebron voor de conclusies waren de discussies tijdens een informele bijeenkomst van de milieuministers in Tallinn, in juli van dit jaar. De Raad erkent dat onderzoek en innovatie van essentieel belang zijn voor het stimuleren van de noodzakelijke duurzame en efficiënte processen om de overgang naar de circulaire economie te stimuleren.
Nieuwsbericht Raad van de EU
Conclusies Raad van de EU (pdf)
 
EU wil innovatoren in de bio-economie gaan steunen
Eind 2018 komt er een Europees fonds voor de bio-economie, met een omvang van minimaal 100 miljoen euro. Dat hebben de Europese Commissie en de Europese Investerings Bank aangekondigd. Op een conferentie op 6 december in Brussel werd een rapport gepresenteerd over hoe de markt denkt over de invulling en uitwerking van het fonds.
Nieuwsbericht Science|Business
 
Denemarken: Arbeidsmobiliteit maakt van onderzoekers ‘change agents’
De Deense universiteiten moeten meer doen om de arbeidsmobiliteit van onderzoekers tussen universiteiten en de private sector te bevorderen. Uit een grootschalig onderzoek van de Deense Raad voor Onderzoek en Innovatiebeleid komt naar voren dat dit zou bijdragen aan innovatie, kennisbenutting, technologische ontwikkeling en de relevantie van onderzoek en onderwijs. Er zitten wel haken en ogen aan de uitwerking van het idee.
Bericht University World News
 
Frankrijk: Dertien Amerikaanse klimaatonderzoekers krijgen Franse beurs
Achttien wetenschappers, waarvan dertien uit de VS, hebben van de Franse president Emmanuel Macron een beurs van elk 1 miljoen euro gekregen om in Frankrijk klimaatgerelateerd onderzoek te doen voor de rest van de presidentiële termijn van Donald Trump. Macron had het geld hiervoor gereserveerd nadat Trump aankondigde dat de VS zich terugtrok uit het mondiale klimaatakkoord.
Nieuwsbericht HeraldNet
 
VK: Overheid onthult plannen voor tweejarige bachelorstudies
De Britse regering heeft plannen aangekondigd voor versnelde, tweejarige bacheloropleidingen (accelerated degrees). Deze zouden studenten tot 25.000 pond (28.000 euro) kunnen besparen in vergelijking met de gebruikelijke driejarige studie. De hoop is dat tweejarige opleidingen meer volwassen studenten aantrekken, maar ook meer schoolverlaters. Over het plan vindt nu een publieke consultatie plaats.
Bericht University World News
Consultatie Britse overheid
 
VK: Innovatie is de sleutel in de strijd tegen cyberaanvallen
Het grote aantal gevallen van cybercriminaliteit dat momenteel plaatsvindt, maakt innovatieve beveiligingssystemen nodig. Volgens het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) zijn standaardoplossingen voor cyberveiligheid niet meer voldoende. Het NCSC gaat samen met negen start-ups op zoek naar innovaties.
Nieuwsbericht Computer Weekly
 
Zweden: Universiteiten potten middelen op
De Zweedse minister van hoger onderwijs en onderzoek Helene Hellmark Knutsson heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat Zweedse universiteiten en hogescholen 12 miljard Zweedse kronen (1,2 miljard euro) aan niet-bestede overheidsgelden hebben opgespaard. Ze vindt dat dit bedrag moet worden besteed aan kwaliteitsverbetering.
Bericht University World News

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Gebruik ‘journal impact factors’ bij beoordeling onderzoekers moet stoppen
Peer review wordt algemeen beschouwd als een goede methode om de kwaliteit van onderzoeken te beoordelen. Het beoordelen van individuele onderzoekers op basis van bibliometrische gegevens staat echter wel ter discussie. Dan gaat het met name om het, dubieuze, gebruik van journal impact factors (JIF). Een artikel van drie grote Europese Academies pleit voor een nieuw systeem van ‘expert peer review’.
Artikel Wetenschapsacademies (pdf)
 
Eigen innovatiecentra maken organisaties niet innovatiever
Het Digital Transformation Institute van Capgemini heeft een rapport uitgebracht over de waarde van innovatiecentra voor bedrijven. Het rapport, waarvoor 1.700 medewerkers van 340 organisaties uit de hele wereld werden geënquêteerd, laat zien dat bedrijven zwaar investeren in innovatiecentra in een poging om gelijke tred te houden met marktveranderingen. Ze slagen er zo echter niet in om innovatiever te worden. Het rapport schetst tevens hoe organisaties dat wél kunnen bereiken.
Nieuwsbericht Capgemini
Rapport Capgemini (pdf)
 
Robots zullen vanaf 2020 meer banen creëren dan uitroeien
Het gebruik van technologie voor kunstmatige intelligentie (AI) zal in 2020 meer banen scheppen dan kosten. Dat voorspelt het technologieonderzoeksbureau Gartner. “AI zal de productiviteit van vele functies verbeteren, banen van miljoenen midden‑ en laagopgeleiden elimineren, maar ook miljoenen nieuwe functies creëren voor hoogopgeleiden, leidinggevenden en zelfs voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt en laagopgeleiden.” Het rapport waarop Gartner zijn conclusies baseert, is alleen gratis beschikbaar voor klanten. Onderzoek van de Amerikaanse denktank Brookings onderbouwt echter ook de voorspellingen van Gartner. Algemeen wordt aangenomen dat AI de ongelijkheid tussen verschillende groepen zal doen toenemen. Het World Inequality Lab gaat vanaf nu de mondiale ontwikkelingen in ongelijkheid monitoren.
Nieuwsbericht Gartner
Rapport Brookings
World Inequality Report 2018
 
Morele en ethische principes voor kunstmatige intelligentie en autonome systemen
Het mondiale Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) heeft een document gepubliceerd over hoe kunstmatige intelligentie (AI) en autonome systemen kunnen worden afgestemd op morele waarden en ethische principes. Het rapport Ethically Aligned Design gaat in op acht relevante thema’s voor dit onderwerp, zoals het inbedden van waarden in autonome intelligente systemen en methodologieën voor het sturen van ethisch onderzoek en ethische vormgeving. Het publiek wordt gevraagd om reacties. Een artikel van The Huffington Post wijst erop dat kunstmatige intelligentie niet alleen maar negatieve ethische en morele gevolgen heeft die in de hand gehouden moeten worden. AI kan ook actief worden ingezet voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De University of Southern California (USC) heeft hiervoor een onderzoekscentrum opgericht.
Nieuwsbericht IEEE
Artikel The Conversation
Rapport IEEE (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Artikel Huffington Post
 
Kunstmatige intelligentie gebruiken om menselijke intelligentie te vergroten
Kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om processen te automatiseren en steeds verder te verbeteren. Het kan echter ook worden gebruikt om menselijke intelligentie naar hogere niveaus te tillen. In een essay voor Distill schetsen onderzoekers van Google Brain Team en YC Research de contouren en uitdagingen van dit nieuwe onderzoeks- en vakgebied, dat ze artificial intelligence augmentation (AIA) hebben gedoopt.
Artikel Distill
 
Tien Trends in consumententechnologie in 2018
De Zweedse netwerkspecialist Ericsson heeft zijn jaarlijkse voorspellingen voor consumententechnologie gepubliceerd. Het rapport noemt tien trends, zoals ‘Your Body is the User Interface’, ‘Augmented Hearing’ en Intelligent Ads.
Nieuwsbericht KIVI
Rapport Ericsson (pdf)
 
China: Klaar voor dominantie in meerdere AI-sectoren
China heeft tot nu toe de grote Amerikaanse technologiebedrijven als Facebook, Google en Twitter buiten de deur gehouden. Dat heeft tot een golf aan innovatie in eigen land geleid. Tegelijkertijd hebben de Amerikaanse technologiereuzen veel grote technologie-innovaties in de Westerse wereld tegengehouden. China loopt nu voorop in de wereld, Europa speelt geen rol van betekenis en de VS is zijn concurrentievoordeel snel aan het verliezen, aldus artikelen van Fortune en MIT Technology Review. Een rapport van Sinovation Ventures geeft een gedetailleerd beeld van de voorsprong die China aan te nemen is. Google probeert weer voet aan wal te krijgen in China door een AI-onderzoekscentrum in Beijing te bouwen, meldt Smart Business.
Artikel Fortune
Artikel MIT Technology Review
Rapport Sinovation Ventures (pdf)
Nieuwsbericht Smart Business
 
Korea: Plannen voor een ‘Silicon Valley’ bij Seoul
De regering van Zuid-Korea wil een soort Silicon Valley bouwen in de nieuwe stad Pangyo, ten noorden van de hoofdstad Seoul. Er komt plek voor zo’n 1.400 startende bedrijven, die de nieuwe groeimotoren van het land moeten worden. De starters krijgen op alle mogelijke manieren ondersteuning om hun innovatieve ideeën te realiseren.
Nieuwsbericht The Korea Times
 
Singapore: Hoe het land in 10 jaar tijd een onderzoeksnatie werd
Bertil Andersson, vertrekkend president van de Nanyang Technological University, kijkt terug op 10 jaar hoger onderwijs in Singapore. De periode bracht dramatische veranderingen in het onderzoeks- en hogeronderwijslandschap en een opmars van onderzoeksuniversiteiten op de wereldranglijsten. Zo werd Singapore een ‘slimme natie’.
Artikel University World News
 
VS: “Discriminatie van data op internet mag nu”
De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft een streep gehaald door de zogenoemde netneutraliteit. Providers in de VS kunnen straks bepaalde diensten op hun netwerk voorrang geven. Volgens FCC-voorzitter Ajit Pai maakt het besluit een einde aan het ‘micromanagement’ door de overheid van de telecomproviders, die nu beter kunnen investeren en concurreren. De maatregel zou ook innovatie bevorderen. Tegenstanders betogen juist dat nu de weg is vrijgemaakt voor het discrimineren van data en dat het afschaffen van netneutraliteit innovatie op het internet zal afremmen. Europa heeft in 2016 juist wél regels voor het behoud van netneutraliteit vastgelegd. De Europese Commissie (EC) beschouwt dit als een van de belangrijkste resultaten tot nu toe op weg naar de Digital Single Market. Volgens een artikel van Business Insider is Europa echter zeker geen toevluchtsoord voor partijen die het moeten hebben van netneutraliteit. “De EU is geen level playing field.”
Nieuwsbericht de Volkskrant
Nieuwsbericht NRC
Nieuwsbericht Vox
Openinternetbeleid EC
Artikel Business Insider
 
VS: Grote internationale voorsprong in durfkapitaal
De VS heeft een buitengewoon grote voorsprong op de rest van de wereld als het gaat om durfkapitaalinvesteringen. Die maakt in 2016 maar liefst 86 procent uit van de totale ‘venture capital’-investeringen in de geïndustrialiseerde wereld. Ook als het gaat om het aandeel van durfkapitaalinvesteringen in de economie heeft de VS een flinke voorsprong op de rest van de wereld, blijkt uit de 2017 Clarion Call van de Amerikaanse Council on Competitiveness Compete.
Rapport Compete. (pdf)
 
De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 11 januari 2018. Wij wensen u fijne feestdagen! 

Colofon