Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 oktober 2017


Bericht van de AWTI


Vacature AWTI
De AWTI zoekt een senior adviseur/onderzoeker met kennis van het technologie- en innovatiebeleid en liefst ook van het wetenschapsbeleid. Achtergrond bij voorkeur gepromoveerd, economie, econometrie of innovatiewetenschappen.
Lees de volledige vacaturetekst op Werkenvoornederland.nl.
Vacature

De belangrijkste berichten van de afgelopen week


NWO neemt maatregelen tegen hoge aanvraagdruk
Onderzoeksfinancier NWO neemt een aantal maatregelen om de kans op honorering van een subsidieaanvraag te vergroten. Hiermee moet een kwart van de NWO-aanvragen ook subsidie opleveren, meldt HOP / EM. Nu is dat een op de zeven. In een artikel van HOP / Ad Valvas legt voorzitter Stan Gielen uit waarom NWO geen voorstander is van verdeling van onderzoeksgelden zonder ‘peer assessment’, zoals van verschillende kanten is geopperd. “Het zal tot versnippering van het onderzoeksgeld leiden.” UvA-hoogleraar Huub Dijstelbloem noemt in een artikel van Folia de plannen van NWO “een stap in de goede richting, maar er had meer in kunnen zitten.”
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht HOP / EM
Artikel HOP / AD Valvas
Artikel Folia
 
Belastingvoordelen niet effectief voor aantrekken grootschalige r&d-investeringen
Belastingvoordelen voor bedrijven om investeringen in r&d te stimuleren, zijn minder effectief voor grote bedrijven dan voor kleine bedrijven. Dit blijkt uit een werkdocument van de Europese Commissie. In Nederland is de effectiviteit van deze belastingvoordelen drie keer zo groot bij kleine bedrijven als bij grotere bedrijven.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport
 
G7 zet groots in op innovatie
Van 25 tot en met 29 september heeft de G7 Innovation Week plaatsgevonden. In dit kader had G7-voorzitter Italië drie meerdaagse ministeriële bijeenkomsten georganiseerd, over respectievelijk ict, wetenschap en arbeid. Dit heeft een groot aantal beleidsvoornemens, plannen en afspraken opgeleverd, die zijn opgenomen in de slotverklaringen van de bijeenkomsten. Het centrale thema van alle bijeenkomsten was de Next Production Revolution en de manier waarop de grote wereldeconomieën hierop zouden moeten reageren. Dat willen ze heel actief doen.
Slotverklaring ministers van ICT (pdf)
Slotverklaring ministers van Wetenschap (pdf)
Slotverklaring ministers van Arbeid (pdf)
Rapport Next Production Revolution

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Discours over een beter promotiestelsel
ScienceGuide is een promovendi-discours gestart, een discussiereeks over nut en noodzaak van, en de voorwaarden voor een goed promotiestelsel. Lou de Leij en Marjan Koopmans (RuG) stellen in de eerste bijdrage dat promovendi beter moeten worden opgeleid voor een vervolgcarrière binnen, maar zeker ook buiten de academie (1). Charlotte de Roon en Gijs van Houwelingen (ULeiden) bepleiten meer aandacht voor buitenpromovendi in een nieuw promotiestelsel (2). Volgens Ingeborg Meijer en Inge van der Weijden (eveneens ULeiden) worden promovendi momenteel niet goed voorbereid op een rol in de kenniseconomie. De hele academische cultuur zou moeten veranderen om hierin verbetering te brengen (3).
Artikel ScienceGuide – 1
Artikel ScienceGuide – 2
Artikel ScienceGuide – 3
 
“Minister moet om tafel met promovendi en VSNU over arbeidsomstandigheden”
Vorige week verscheen de jaarlijkse monitor van Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Daaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden van promovendi wederom zijn verslechterd. Voor GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil was de monitor aanleiding Kamervragen te stellen aan minister Bussemaker.
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2
Monitor Arbeidsvoorwaarden PNN (pdf)
 
“Beoordeel humaniora op eigen merites”
Wanneer het gaat om het beoordelen en meten van wetenschappelijke onderzoek, geven de exacte wetenschappen al jarenlang de toon aan. Dat heeft verstrekkende gevolgen, met name voor vakgebieden die een heel andere onderzoekscultuur kennen en een andere rol in de samenleving vervullen, zoals de geesteswetenschappen. Om hun vakgebieden recht te doen, lanceerden de landelijke organisatie van geesteswetenschappelijke faculteiten en de KNAW een eigen stelsel voor het beoordelen van kwaliteit en relevantie van hun onderzoek.
Artikel NRC
Quality and Relevance in the Humanities (QRiH)
 
Associate degree is per 1 januari een zelfstandige hbo-opleiding
Naast een bachelor en master krijgt de Associate degree opleiding (Ad) vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. De wet die dat mogelijk maakt, was een hamerstuk in de Eerste Kamer. Hogescholen zijn enthousiast. “We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding toenemen.”
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
 
Werken met vragen uit de maatschappij
In Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap vinden onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden elkaar in nieuwe vormen van samenwerking. Een artikel van ScienceGuide bespreekt hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. “In het begin kwamen de vragen in de innovatiewerkplaatsen vaak van lectoren en onderzoekers in de hogeschool. Nu komt het initiatief veel meer vanuit de partners.”
Artikel ScienceGuide
 
Learning communities als mindset
“Ontwikkel learning communities waarin werken, leren en innoveren samen opgaan, zodat verschillende functies en belangen van leren samenkomen.” In het kort is dat de hoofdaanbeveling van vier recente publicaties van de topsectoren in het kader van het project ‘een leven lang ontwikkelen’. Marsha Wagner, programmamanager Human Capital van de topsector Energie en voorzitter van het projectteam, geeft een toelichting op de ideeën in een artikel in het laatste nummer van ECBO Dimensies.
ECBO Dimensies #30 (artikel op p. 8 – 11; pdf)
 
“Nieuw kabinet moet topsectorenbeleid voortzetten”
Het topsectorenbeleid, in combinatie met de sterke ontwikkeling van regionale innovatie-hotspots (Eindhoven, Twente en Amsterdam), heeft bijgedragen aan een uitzonderlijk innovatief ecosysteem in Nederland. “Zonder het topsectorenbeleid zou Nederland nooit de 4de plaats hebben bereikt op gebied van innovatie en geavanceerdheid van het Nederlandse bedrijfsleven”, stelt professor Henk Volberda in een artikel van Link Magazine. Kennedict Innovation Analytics heeft een interactieve kaart gemaakt van de publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie in Nederland. Deze kaart geeft een goed beeld van de zwaartepunten van het topsectorenbeleid.
Artikel Link Magazine
Artikel Kenedict
 
Moderne industriepolitiek draait vooral om nieuwe combinaties van kennis en kunde
Baanbrekende en maatschappelijk relevante innovaties ontstaan vooral door de combinatie van complementaire kennis en kunde uit verschillende sectoren en wetenschapsgebieden. Het creëren van dergelijke verbindingen dient het hart te vormen van modern industriebeleid, aldus drie economen in een artikel van MeJudice. De overheid zou die verbindingen moeten faciliteren en uitlokken, en de juiste condities en randvoorwaarden daarvoor moeten creëren. Het artikel verwijst zijdelings naar de visie van de econoom Mariana Mazzucato. Van haar hand verscheen deze week een rapport over de uitdagingen en mogelijkheden van een missiegedreven innovatiebeleid. Ook hierin is een grote rol voor de overheid weggelegd.
Artikel MeJudice
Rapport Mazzucato (pdf)
 
Markten en onderwijsinstellingen moeten inspelen op blockhain
Nederland is op dit moment een van de koplopers in de wereld op het gebied van blockchain-technologie. Het Nederlandse bedrijfsleven en wetenschap investeren fors in de technologie en er is een overheid die digitaal transacties wil uitvoeren. Daarom was ons land een vanzelfsprekend gastland voor de Blockchain Future of Trust Summit 2017 in Den Haag, melden berichten van het FD, de Dutch Blockchain Coalition en de NOS. Een artikel van ESB en een video van het World Economic forum (WEF) zetten uiteen wat blockchain is, hoe het werkt, wat de kracht ervan is en welke toepassingen al op de rail staan. Het wordt ook meteen duidelijk dat nog veel bedrijven en organisaties een afwachtende houding aannemen. Bovendien dreigt een gebrek aan talent dat met blockchain kan werken.
Artikel FD (registratie verplicht)
Artikel Dutch Blockchain Coalition
Artikel NOS
Artikel ESB
Video WEF (YouTube)
 
Iedere regio zijn eigen kracht
Iedereen kent Brainport. Maar Eindhoven is niet het enige voorbeeld van regionale samenwerking tussen ondernemers, bestuurders en kennisinstellingen. Nederland heeft nu twintig regionale economic boards, en ieder gebied sleutelt aan zijn eigen succesformule. Casestudies uit een – binnenkort te verschijnen - rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PbL) laten zien dat wegen naar groei per gebied sterk kunnen verschillen.
Artikel FD (registratie verplicht)
 
Cijfers over internationalisering en innovatie
In 2015 spendeerden Nederlandse bedrijven en instellingen ruim 13,6 miljard euro aan r&d, 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Ongeveer 11 procent van de omzet van grotere bedrijven in Nederland is afkomstig van verkopen van producten die nieuw of sterk verbeterd zijn voor het bedrijf of voor de markt, blijkt uit de laatste editie van de Internationaliseringsmonitor van het CBS. Innovatie, r&d en internationale activiteiten zijn nauw met elkaar verbonden.
Nieuwsbericht CBS
Internationaliseringsmonitor CBS (pdf)
 
Naar een betere kennisstrategie voor Brabant
Terwijl de economie van Brabant op volle toeren draait, blijven op het gebied van kennis en onderwijs veel kansen liggen. BrabantKennis schreef een longread over de manier waarop onderwijsinstellingen beter met de regio zouden moet samenwerken. Dat is nog niet zo eenvoudig, want Den Haag bepaalt tot op grote hoogte hun beleid. Daarin speelt de regio nauwelijks een rol. De onderwijsinstellingen zelf ontberen een cultuur van samenwerking met de regio. En regionale bedrijven zoeken nauwelijks contact met onderwijsinstellingen.
Artikel BrabantKennis
 
Den Haag: Vestiging VN-centrum voor kunstmatige intelligentie en robotica
UNICRI, het United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, heeft met ons land een overeenkomst gesloten over de oprichting van een Centre for Artificial Intelligence and Robotics in Den Haag.
Nieuwsbericht UNICRI

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie wil met landen afspraken maken over onderzoeksinfrastructuren
De Europese Commissie (EC) wil samen met de EU-lidstaten een actieplan opstellen voor Europese onderzoeksinfrastructuren. Dit zou onder andere moeten leiden tot een betere afstemming van nationale routekaarten voor onderzoeksinfrastructuren en afspraken over grensoverschrijdende toegangsregelingen of over de betrokkenheid van de industrie.
Rapport EC (pdf)
 
Lessen uit de vorige kaderprogramma’s voor KP9
De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft een rapport geschreven over de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie tot nu toe. Het belicht de belangrijkste kwesties die de komende jaren moeten worden opgepakt in de discussies over het nieuwe, negende kaderprogramma, zoals de manier waarop onderzoek en innovatie of bijvoorbeeld het excellentie‑ en cohesiebeleid zich tot elkaar verhouden.
Nieuwsbericht Vleva
Rapport EPRS (pdf)
 
Vertrouwen in wetenschap bij publiek en politiek staat onder druk
De manier waarop wetenschap wordt uitgevoerd, gecommuniceerd en gebruikt in de beleidsvorming moet veranderen. Alleen zo kan worden voorkomen dat het vertrouwen van het publiek in wetenschap wordt ondermijnd, aldus eurocommissaris Carlos Moedas (Onderzoek) op een evenement in Brussel. Peter Gluckman, de ‘chief science adviser’ van de premier van Nieuw-Zeeland, hekelt de “hooghartige en arrogante” manier waarop wetenschappers soms commentaar geven op het overheidsbeleid. “Beleidsbeslissingen hebben onvermijdelijk dimensies die verder gaan dan de wetenschap.” Noors onderzoek, geciteerd in een bericht van University World News, laat zien dat bijna de helft van het publiek geen vertrouwen heeft in onderzoek van bedrijven en publieke instellingen.
Nieuwsbericht Research Europe
Toespraak Moedas
Nieuwsbericht Times Higher Education
Toespraak Gluckman (pdf)
Bericht University World News
 
EU-leiders beloven afronding digitale markt
De regeringsleiders van de EU hebben toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid. Dat meldde premier Jüri Ratas van Estland na afloop van de digitale top in Tallinn. De landen hebben afgesproken zich harder in te gaan spannen voor het wegnemen van obstakels voor supersnel 5G-internet, vrij dataverkeer, digitale diensten en de gezamenlijke verdediging tegen cyberaanvallen. Een rapport van McKinsey vertelt hoe belangrijk het is dat Europa meer werk maakt van AI en automatisering. Een artikel en een korte reportage van de NOS maken duidelijk dat Estland op dit punt al ver gevorderd is. Voorafgaand aan de top beschuldigde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker enkele lidstaten van het blokkeren van voortgang van de Digital Single Market. Een factsheet ten behoeve van de top in Tallinn laat zien wat de Europese Commissie (EC) tot nu toe heeft gedaan aan de eenmaking van de Europese digitale markt. Een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS) dat de Europese lidstaten niet alleen beleid moeten formuleren voor de digitale interne markt, maar ook er zelf mee aan de slag moeten gaan, in de vorm van eGovernment.
Nieuwsbericht Europa Nu
Rapport McKinsey
Artikel en uitzending NOS
Toespraak Juncker
Factsheet EC (pdf)
Briefing EPRS (pdf)
 
Pleidooi Macron voor innovatie-agentschap krijgt steun maar ook kritiek
De Franse president Emmanuel Macron pleitte vorige week voor de oprichting van een Europees agentschap voor ‘innovatieve disruptie’. Richard Hudson, hoofdredacteur en vice-voorzitter van de Board van Science|Business, is blij met de stellingname van Macron. Een rondgang van de website langs een aantal andere betrokkenen bij het Europese innovatiebeleid laat echter de nodige scepsis zien. “We hebben geen behoefte aan nóg een innovatie-instantie.” Een derde artikel van Science|Business zet de belangrijkste punten uit de toespraak van Macron op een rij.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Artikel Science|Business – 3
 
Nieuwe strategie voor de industrie voldoet niet aan verwachtingen hoger onderwijs
Instellingen voor het hoger onderwijs zijn teleurgesteld over de “beperkte” en “naar binnen gerichte” strategie voor het industriebeleid die de Europese Commissie op 18 september presenteerde. De strategie zou weinig nieuwe voorstellen bevatten en de Commissie zou onvoldoende oog hebben voor de gevolgen van innovatie voor “het leven van mensen”.
Artikel Research Europe
Industriële strategie EC (pdf)
 
Wat denktanks denken over het EU-energiebeleid
De Europese Unie zet haar inspanningen voort om de nog steeds gefragmenteerde energiemarkt volledig te integreren. Een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS) geeft links naar een selectie van commentaren, studies en rapporten van internationale denktanks en onderzoeksinstituten die dit integratiebeleid bespreken.
Briefing EPRS (pdf)
 
Trilaterale strategie voor duurzame energie in chemie
Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen hebben een trilaterale Chemiestrategie ondertekend. Deze gaat over onderzoek en internationale samenwerking op het gebied van integratie van duurzame elektriciteit in de chemiesector (power-to-fuels en power-to-chemicals). Voorafgaand aan de ondertekening vond medio september een bijeenkomst van experts uit de chemie- en energiebranche plaats in Neuss (Duitsland). De Nederlandse RVO doet hiervan verslag.
Nieuwsbericht Wirtschaft.NRW (D)
Trilaterale Chemiestrategie (pdf)
Verslag RVO
 
Noorwegen: Moeten universiteiten worden geleid als een bedrijf?
Een groep academici in Noorwegen zet vraagtekens bij de toenemende mate waarin universiteiten als bedrijven worden geleid. Beleidskeuzes zouden tegenwoordig meer op basis van financieel rendement dan op maatschappelijke behoeften worden gebaseerd.
Artikel University World News
 
Zweden: Waarom zijn er zoveel succesvolle start-ups?
Zweden is een verzorgingsstaat bij uitstek, maar heeft toch relatief het grootste aantal succesvolle start-ups van Europa. Volgens een artikel van The Atlantic komt dat onder meer door een strenge aanpak van marktmonopolies, deregulering van markten, belastingmaatregelen ten gunste van bedrijven en investeerders en een grote internationale gerichtheid . “Een verzorgingsstaat geeft zekerheden aan mensen die willen ondernemen.”
Artikel The Atlantic

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Veel Amerikaanse Nobelprijswinnaars, weer geen vrouwen 
Het Nobelcomité heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde toegekend aan drie Amerikaanse onderzoekers: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash en Michael W. Young. Zij krijgen de prijs voor hun onderzoek naar het slaapritme en de biologische klok (1). De Nobelprijs voor Natuurkunde is eveneens toegekend aan drie Amerikanen: Rainer Weiss, Barry C. Barish en Kip S. Thorne. Zij hebben “een doorslaggevende bijdrage” geleverd aan de detectie van zwaartekrachtgolven (2). De Nobelprijs voor Scheikunde gaat naar de Fransman Jacques Dubochet, de Amerikaan Joachim Frank en de Brit Richard Henderson. Zij ontvangen hun prijs voor de ontwikkeling van cryo-elektronmicroscopie voor het bepalen van de hoge-resolutiestructuur van biomoleculen in oplossing. Voorafgaand aan de toekenningen van dit jaar hekelde een artikel van Times Higher Education (THE) het gebrek aan vrouwelijke Nobelprijswinnaars.
Nieuwsbericht NOS – 1
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1
Nieuwsbericht Nobelprijs – 1
Nieuwsbericht NOS – 2
Artikel RU
Nieuwsbericht Nobelprijs – 2
Nieuwsbericht NOS – 3
Nieuwsbericht Nobelprijs – 3
Artikel THE
 
Hoger onderwijs: vredesstichter of onheilsbrenger?
Universiteiten zijn plaatsen waar ideeën kunnen worden ontwikkeld en bediscussieerd in een sfeer van tolerantie en objectiviteit. Daarom spelen universiteiten een cruciale rol bij het bevorderen van wederzijds respect en begrip tussen mensen met verschillende geloofs‑ en levensovertuigingen. Daar voert althans de Association of Commonwealth Universities campagne voor, meldt University World News. Een artikel van The Boston Globe schetst een andere werkelijkheid: buitenlandse en binnenlandse inlichtingendiensten dringen ongezien steeds dieper door op universiteitscampussen, met zorgwekkende gevolgen voor de nationale veiligheid en democratische waarden.
Artikel University World News
Artikel The Boston Globe
 
Digitale transformatie verspreidt zich over hele industrie
De ‘digitale transformatie’ had oorspronkelijk betrekking op bedrijven die voornamelijk actief waren in ict-gerelateerde sectoren. Nu grijpt ze in op alle aspecten van onze economie en samenleving. Een rapport van het JRC en de OESO laat zien dat de grootste industriële investeerders in r&d inmiddels een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van digitale technologieën. Ze bezitten ongeveer 75% van de wereldwijde octrooien op ict-gebied, terwijl slechts 25% van hen daadwerkelijk actief is in de ict-sector.
Nieuwsbericht EC
Rapport JRC / OESO (pdf)
 
3D-printing slaat gat in wereldhandel
In 2060 wordt de helft van alle producten door 3D-printers gemaakt, als het huidige groeitempo van 3D-printing aanhoudt. Hierdoor zal het volume van de wereldhandel in 2060 een kwart lager uitvallen, omdat productie door 3D-printing vaker binnenlands plaatsvindt. Deze vermindering van de wereldhandel zal in Nederland de havens, groothandelsbedrijven en de sector transport & logistiek hard raken, aldus een scenariostudie van ING.
Nieuwsbericht ING
Rapport ING (pdf)
 
Ondernemerschap herstelt zich wereldwijd
In de meeste landen waarover gegevens beschikbaar zijn, worden steeds meer nieuwe bedrijven opgericht. In veel landen gebeurt dat in grotere aantallen dan vóór de crisis. De heropleving van het ondernemerschap wordt versterkt door een teruggang van het aantal faillissementen, blijkt uit het rapport Entrepreneurship at a Glance 2017 van de OESO. In Nederland is nog niet echt sprake van een duidelijk opgaande lijn. Werk als deeltijd-zelfstandige neemt overal op de wereld sterk toe, onder andere als gevolg van de opkomst van de ‘gig economy’. Dat laatste is, volgens de OESO, eigenlijk geen echt ondernemerschap. Artikelen van Flexnieuws, NRC en The Guardian gaan in op de zwakke kanten van de ‘gig economy’.
Nieuwsbericht OESO
Nieuwsbericht NAEVO
Rapport OESO
Artikel Flexnieuws
Artikel NRC
Artikel The Guardian
 
De toekomst van vaardigheden: werkgelegenheid in 2030
Discussies over de gevolgen van automatisering en robotisering gaan vaak over het verdwijnen van banen. De Britse denktank Nesta constateert dat automatisering en robotisering ook nieuwe banen gaan opleveren. Ze heeft getracht deze in beeld te brengen, mede in relatie tot andere relevante trends zoals globalisering, vergrijzing, urbanisatie en de groene economie. Op die manier wil het rapport het “valse alarmisme” bestrijden “dat bijdraagt aan een cultuur van risicoaversie en dat technologische adoptie, innovatie en groei tegenhoudt.”
Nieuwsbericht Nesta
Blogpost Nesta
Rapport Nesta (pdf)
 
Vier trends die de robotindustrie groot gaan maken
Deze week vindt in Santa Clara (Californië) de automatiseringsconferentie RoboBusiness plaats. Een artikel van ZDNet constateert dat robots een ongekend snelle opmars in de economie en de samenleving aan het maken zijn. Dat komt door vier trends: robots zijn steeds makkelijker te maken, ze zijn steeds eenvoudiger te programmeren, ze worden steeds goedkoper en ze worden steeds lichter en kleiner.
Artikel ZDNet
 
Bedrijven moeten nu werk maken van artificiële intelligentie anders is het te laat
Binnen de komende vijf jaar zal kunstmatige intelligentie (AI) in alle bedrijfstakken een grote invloed hebben op alle aspecten van de bedrijfsvoering, aldus onderzoek van BCG en MIT Sloan Management Review. Daarvan is althans meer dan 70% van de executives overtuigd. Er is nu al een tweedeling aan het ontstaan tussen organisaties die enkele jaren geleden met AI aan de slag zijn gegaan en partijen die feitelijk nog moeten beginnen. Het is de vraag of die laatste groep de kloof ooit nog overbrugt.
Rapport BCG en MIT Sloan Management Review

Colofon